Ochrana údajů u NetBid

Tímto prohlášením o ochraně údajů informuje NetBid uživatele této internetové stránky o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a použití osobních údajů.

Shromažďování a využívání Vašich osobních údajů probíhá přísně podle požadavků nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), německého práva týkajícího se ochrany osobních údajů, DSAnpUG-EU a zákona o telemédiích (TMG), pokud se dají použít.

NetBid shromažďuje, využívá a předává Vaše osobní údaje jen v případě, že to je v zákonném rámci dovoleno, nebo když shromažďování dat povolíte. Za osobní údaje se považují veškeré informace, které slouží k identifikaci Vaší osoby a které se k Vám dají zpětně vysledovat – tedy například Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa a telefonní číslo. Když se s námi, jako provozovatelem internetové stránky, spojíte nabízenými možnostmi pro navázání kontaktu, Vaše údaje budou uloženy, abychom je mohli využít ke zpracování a zodpovězení Vašeho dotazu. Bez Vašeho souhlasu nebudou tyto údaje předány třetím stranám. K ukládání Vašich stavových údajů dochází výhradně k realizaci obvyklých obchodních operací společnosti NetBid. Ukládání schvalujete svým onlinovým přihlášením, přijetím bid card nebo poptávkou zaslanou e-mailem, telefonicky nebo faxem.
Tuto internetovou stránku můžete navštívit i bez poskytnutí svých osobních údajů. Ke zkvalitnění naší internetové nabídky však ukládáme Vaše přístupové údaje (bez údajů osobního charakteru) na této stránce. K těmto přístupovým údajům patří např. Vámi požadovaný soubor nebo jméno Vašeho poskytovatele internetu. Díky anonymizaci údajů není možné odvodit závěry o Vaší osobě.

Právo na informaci / Výmaz údajů / Námitka:
Kdykoli máte právo na bezplatnou informaci a opravu, dále na zablokování a výmaz Vašich údajů, pokud tím nebudou negativně ovlivněny pravomocně probíhající obchodní operace.
Jako uživatel máte právo dostat na vyžádání bezplatnou informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás máme uloženy. Navíc máte právo na opravu nesprávných údajů a na omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů. Pokud to přichází v úvahu, můžete uplatnit i své právo na portabilitu údajů. Pokud předpokládáte, že Vaše údaje byly zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.
Pokud Vaše přání nekoliduje se zákonnou povinností uchovávat údaje (např. archivace údajů), máte právo na výmaz Vašich údajů. Námi uložené údaje budou smazány, když už nebudou nutné k účelu, ke kterému byly určeny, a nebude existovat žádná zákonná archivační lhůta. Pokud výmaz nebude moci být proveden, protože údaje budou nezbytné k přípustným zákonným účelům, dojde k omezení zpracování dat. V tomto případě budou data zablokována a nebudou se zpracovávat k jiným účelům.
Uživatelé této internetové stránky mohou využít své právo na podání námitky a kdykoli protestovat proti zpracování svých osobních údajů. Veškeré žádosti týkající se opravy, zablokování, výmazu nebo žádosti o informace adresujte prosím na datenschutz@netbid.com

Zpravodaj:
Provozovatel internetové stránky Vám nabízí zpravodaj, který Vás bude informovat o aktuálním dění a nabídkách. Pokud se chcete stát abonentem zpravodaje, musíte uvést platnou e-mailovou adresu. Objednáním zpravodaje prohlašujete, že souhlasíte s doručením zpravodaje a vysvětlenými postupy. Rozesílání zpravodaje zajišťuje společnost Newsletter2Go, Köpenicker 126, 10179 Berlin, Německo, nebo přímo NetBid. Informace o ustanoveních o ochraně údajů firmy pověřené rozesíláním zpravodaje získáte na: Datenschutz Newsletter2Go. Odvolání a výpověď: Svůj souhlas s doručováním zpravodaje můžete kdykoli odvolat, a tím vypovědět objednávku zpravodaje. Po Vaší výpovědi dojde k výmazu Vašich osobních údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost k jejich archivaci. Současně zaniká i Váš souhlas se zasíláním zpravodaje. Na konci každého zpravodaje najdete odkaz na jeho vypovězení.

Náležitá péče:
Jako zákazník se musíte samostatně vhodnými opatřeními postarat o ochranu svých internetových přístupových údajů. Odpovídáte za případné důsledky zneužití odcizených nebo vypátraných přístupových údajů.

Cookies:
Na naší internetové stránce používáme cookies. Tyto malé textové soubory ukládá náš server na Váš počítač. Podporují zobrazování naší internetové stránky a pomáhají Vám při pohybu na naší internetové stránce. Cookies evidují údaje o Vaší IP adrese, o Vašem prohlížeči, o Vašem operačním systému a o Vašem internetovém spojení. Tyto informace nepropojujeme s osobními údaji a nepředáváme je třetím stranám. Cookies v žádném případě nepoužíváme k umístění škodlivých nebo špionážních programů na Váš počítač. Naši internetovou stránku můžete používat i bez cookies, pak je ovšem možné, že některá zobrazení a funkce naší nabídky budou pracovat jen omezeně.

Prohlášení o ochraně údajů pro využívání Google Remarketingu:
Tato internetová stránka využívá službu Google Remarketing, kterou nabízí společnost Inc. („Google“).
Shromažďování údajů službou Google Remarketing můžete zabránit kliknutím na níže uvedený odkaz. Tím se do Vašeho prohlížeče instaluje „opt-out-cookie“, takže v budoucnu nebude při návštěvě této internetové stránky docházet ke shromažďování Vašich údajů:
Google Remarketing deaktivieren
Google Remarketing je služba poskytovaná společností Google. Používá tzv. cookies, textové soubory, které se uloží na Váš počítač. Tím umožníte analýzu využívání této internetové stránky. Cookie vytvoří informace o Vašem využívání této internetové stránky a přenese je (včetně Vaší IP adresy) na server společnosti Google v USA, kde se uloží. Použití funkce „anonymizeIP“ pro Vaši IP adresu garantuje v rámci Evropské unie nebo členských států Evropského hospodářského prostoru zkrácení IP adresy o poslední oktet, čímž se znemožní jednoznačné přiřazení IP adresy. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně údajů dle dohody „US Safe Harbor“ a je registrovaná v programu „Safe Harbor“ amerického ministerstva obchodu.
Google využívá informace k vyhodnocení Vašeho využívání internetové stránky. Pro provozovatele internetové stránky vyhotovuje hlášení o aktivitách na internetové stránce a umožňuje další služby spojené s využíváním internetové stránky a internetu. Informace Google případně předává třetím stranám, pokud to předepisuje zákon, nebo když třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google.
Na internetové stránky se začleňují inzeráty třetích stran a společnosti Google. Třetí strany a Google využívají údaje, aby na internetových stránkách spouštěly reklamu.
Vaše IP adresa se v žádném případě nepropojuje s jinými údaji společnosti Google. Proti shromažďování údajů a jejich ukládání můžete kdykoli podat námitku s účinkem do budoucna. Použití a ukládání cookies společností Google můžete deaktivovat odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče tím, že otevřete stránku www.google.de/privacy/ads. Alternativně můžete použití cookies třetími stranami deaktivovat tím, že otevřete deaktivační stránku NAI (networkadvertising) na www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další pokyny k ustanovením společnosti Google najdete na www.google.com/intl/de/privacy.
Pokud podáte námitku proti používání cookies, upozorňujeme Vás, že případně nebudete moci využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu.
(Výtah ze směrnice o ochraně údajů Google Analytics)
http://www.google.com/analytics/terms/de.html


Prohlášení o ochraně údajů pro použití Google AdWords Conversion-Tracking:
Tato internetová stránka využívá v rámci služby Google AdWords funkci conversion-tracking. Cookie pro conversion-tracking se uloží, když uživatel klikne na inzerát začleněný společností Google. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači. Přestávají platit po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Když uživatel navštívá určitá místa této internetové stránky a cookies ještě stále platí, Google i my poznáme, že uživatel klikl na inzerát a bude přesměrován na tuto konkrétní stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostává jinou cookies. To znamená, že cookies se nedají vysledovat prostřednictvím internetových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí conversion-cookies slouží k vypracování statistik o conversion pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro conversion-tracking. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na místo s conversion-tracking-tagem. Nezískají však informace, které by jim pomohly uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete podílet na službě conversion-tracking, můžete podat námitku tím, že prostřednictvím svého internetového prohlížeče deaktivujete v uživatelských nastaveních cookie pro službu Google Conversion-Tracking. Poté nebudete zahrnováni do statistik conversion-tracking. Na níže uvedené internetové adrese získáte další informace o ustanoveních týkajících se ochrany údajů ve společnosti Google: http://www.google.de/policies/privacy/
(Tato část prohlášení o ochraně údajů se vytváří s podporou activeMind AG).

Na základě našich oprávněných zájmů využívá tato internetová stránka k optimalizaci a analýze naší internetové nabídky ve smyslu článku 6 odst. 1 písmene f GDPR službu „Google Analytics“, kterou nabízí Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba (Google Analytics) používá cookies – textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém přístroji. Informace shromážděné těmito cookies se zpravidla odesílají na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.
Google LLC dodržuje evropskou legislativu o ochraně údajů a je certifikovaná dle dohody Privacy-Shield: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Activ)
Na této internetové stránce dochází k anonymizaci IP adresy. IP adresa uživatelů se v rámci členských států EU a Evropského hospodářského prostoru i v jiných členských státech dohody krátí. Jen v ojedinělých případech se IP adresa nejprve odešle nezkrácená do USA na server společnosti Google, kde se zkrátí. Tímto zkrácením ztrácí Vaše IP adresa svůj osobní charakter. IP adresa uživatele předaná prohlížečem nebude kombinovaná s jinými údaji ukládanými společností Google.
V rámci dohody o zakázkovém zpracování údajů, kterou jsme jako provozovatel internetové stránky uzavřeli s Google Inc., společnost pomocí shromážděných informací vyhodnotí využívání internetové stránky a aktivit na internetové stránce a poskytne služby spojené s využíváním internetu.
Údaje shromažďované na základě našeho pověření společností Google nám umožňují vyhodnotit využívání naší internetové nabídky jednotlivými uživateli, například vypracováním zprávy o aktivitách na internetové stránce, a zkvalitnit naši internetovou nabídku.
Ukládání cookies na Vašem přístroji můžete zabránit odpovídajícími nastaveními ve Vašem prohlížeči. Jestliže Váš prohlížeč neumožní ukládání cookies, není zaručeno, že budete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky.
Navíc můžete použít doplněk Vašeho prohlížeče, který zabrání tomu, aby informace shromážděné prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) byly zasílány společnosti Google Inc. a společností Google Inc. využívány. K příslušnému doplňku se dostanete kliknutím na následující odkaz: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Uložíte tím tzv. opt-out-cookie, která v budoucnu zablokuje shromažďování Vašich údajů při návštěvě této internetové stránky: Google Analytics deaktivieren Pokud své cookies pravidelně mažete, pak musíte na odkaz znovu kliknout při každé návštěvě této internetové stránky.
Další informace o využívání údajů společností Google Inc.: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Údaje zjišťované partnery společnosti Google)
https://adssettings.google.de/authenticated (Nastavení k zobrazované reklamě)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Použití cookies v inzerátech)

Použití softwarové aplikace Hubspot:
NetBid využívá na svých internetových stránkách k analytickým účelům Hubspot, službu poskytovanou společností Hubspot Inc. Hubspot má certifikát o shodě s podmínkami „EU-US Privacy Shield".
Využívá tzv. „web-beacons“ a také „cookies“, které se ukládají ve Vašem počítači, a umožňují nám analýzu Vašeho využívání internetové stránky. Získané informace (např. IP-adresu, zeměpisné místo, druh prohlížeče, délku trvání návštěvy a otevřené stránky) Hubspot z pověření NetBid vyhodnocuje, aby mohl vygenerovat zprávy o návštěvě a o navštívených stránkách společnosti NetBid.
Když požádáte o zasílání internetového zpravodaje o novinkách ve firmě NetBid a odebíráte studie a jiné dokumenty, můžeme pomocí aplikace Hubspot propojit na základě souhlasu, který jste nám udělili, návštěvy uživatele na internetových stránkách společnosti NetBid i s osobními údaji (hlavně jménem/e-mailovou adresou), a tím je personalizovat, a uživatele individuálně a cíleně informovat o tematických oblastech, které upřednostňuje.
Pokud si obecně nepřejete shromažďování informací prostřednictvím aplikace Hubspot, můžete kdykoli zabránit ukládání cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče.
Další informace o fungování aplikace Hubspot najdete v Prohlášení o ochraně dat firmy Hubspot Inc., které si zobrazíte prostřednictvím následujícího odkazu:
http://legal.hubspot.com/privacy-policy

Zdroje:
www.datenschutz.org
www.datenschutzbeauftragter-info.de
www.mso-digital.de

Aktualizace nastavení souborů cookie

Naše Kontakty

Digital DSB GmbH

Inspektor ochrany údajů
NetBid Industrie-Auktionen AG
a Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

datenschutz@netbid.com