Všeobecné obchodní podmínky NetBid Industrie-Auktionen AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Všeobecné obchodní podmínky

Jedná se o překlad Všeobecných obchodních podmínek – jako právní základ platí pouze německá verze (k nalezení na: https://www.netbid.com/Hilfe/AGB/).

1. Všeobecné informace
1.1 Společnosti Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co KG (dále jen "AME") a NetBid Industrie-Auktionen AG pořádají aukce použitých strojů a strojních zařízení nebo spotřebního zboží nabízeného třetími stranami.
1.2 Společnost NetBid Industrie-Auktionen AG provozuje za tímto účelem online platformu na internetových stránkách www.netbid.com. Předměty nabízené k vydražení a prodeji jsou prostřednictvím této platformy nabízeny buď formou prodeje "online aukce", nebo "obchodování". Prodej prostřednictvím online platformy organizuje, buď sama společnost NetBid Industrie-Auktionen AG, nebo jedna z jejích dceřiných společností (dále vždy jen "NetBid").
1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obsahují obecná pravidla pro aukce pořádané společnostmi AME a NetBid, jakož i pro prodeje organizované prostřednictvím online platformy. Upravují právní vztahy mezi AME nebo NetBid (dále vždy jen "dražebník"), dodavateli (dále v textu: dodavatel, nebo prodávající) prodávaných předmětů (dále jen "položky") a osobami, které podávají aukční nabídky, nebo cenové nabídky na položky (dále jen "účastníci" nebo "kupující").
1.4 V souvislosti s jednotlivými aukcemi, nebo prodeji mohou být dodatečně uplatněny zvláštní podmínky (dále jen "zvláštní podmínky"). Ty obsahují doplňky a/nebo odchylky od těchto VOP. V případě pochybností mají přednost zvláštní podmínky.

2. Účast na online prodejích (online aukce a obchodování)
2.1 Účast na prodejích prostřednictvím online platformy (online aukce a obchodování), a tedy podávání aukčních nabídek (online aukce) nebo cenových nabídek (obchodování) vyžaduje registraci účastníka na online platformě. Registrace je bezplatná, vstup do online platformy je podmíněn přidělením uživatelského jména a hesla. Registrací účastník potvrzuje, že obdržel a vzal na vědomí tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) a že výslovně souhlasí s jejich platností.
2.2 Na registraci není právní nárok. Údaje uvedené při registraci musí být úplné a správné. Registrace je povolena pouze právnickým osobám, osobním společnostem a fyzickým osobám s neomezenou právní subjektivitou. Registrovat se zejména nemohou nezletilí. Dražebník si vyhrazuje právo, v případě uvedení nepravdivých údajů nebo zneužití, zrušit registraci. Účastník může registraci kdykoli zrušit.
2.3 Účastník se při používání online platformy identifikuje nebo legitimuje svým uživatelským jménem a heslem. Důvěrnost těchto informací zajistí přijetím vhodných opatření, aby žádná neoprávněná osoba nemohla online platformu s těmito informacemi používat bez jeho souhlasu.
2.4 Úspěšnou registrací dává účastník dražebníkovi souhlas ke shromažďování, uchovávání a používání svých údajů a ke zveřejnění uživatelského jména v souvislosti s prodejem na online platformě. Veškeré údaje účastníka budou uloženy a použity výhradně pro zpracování právních transakcí prostřednictvím online platformy a pro účely provozu online platformy.
2.5 Podáním nabídky nebo poptávky účastník potvrzuje, že obdržel a vzal na vědomí zvláštní podmínky, které se vztahují na daný případ a jsou k dispozici na online platformě, a že rovněž souhlasí s jejich platností.
2.6 Podávající si může vybrat mezi dvěma formami prodeje: "online aukce" a "obchodování". Dražebník v každém případě přebírá odpovědnost za shromažďování technických údajů, přípravu digitálních fotografií na místě, posouzení položky (položek) a odhad tržní ceny, jakož i konkrétní inzerci v odborných časopisech. Pokud dodavatel nabízí položky jako samonabízející, výše uvedené služby se nepoužijí.
2.7 Zadáním online aukce uděluje samonabízející dražebníkovi výhradní právo na zobchodování po dobu trvání aukce vč. příslušného vyhrazeného období. Tato exkluzivita se nevztahuje na obchodování. Dodavatel může s předchozím souhlasem dražebníka měnit jednotlivé formy prodeje. Změna není možná, dokud jsou v rámci zvolené formy prodeje pro danou položku (položky) k dispozici platné nabídky nebo dokud je lze předložit. Pokud dražebník obdržel od dodavatele obecný příkaz ke zhodnocení, považuje se volba vhodné formy prodeje za výlučné právo dražebníka.

3. Kauce/bankovní potvrzení
3.1 Dražebník si vyhrazuje právo připustit účastníky pouze proti zaplacení kauce nebo jiné jistoty. Po skončení dražby nebo obchodování je dražebník oprávněn zadržet kauci nebo jinou jistotu nebo předmět zástavy v rozsahu, v jakém má on a/nebo prodávající vůči účastníkovi pohledávky vzniklé z dražby nebo obchodování nebo v souvislosti s nimi, případně je oprávněn započítat kauci na kupní cenu. Pokud dražebník a/nebo prodávající nemají vůči účastníkovi žádné pohledávky vyplývající z dražby nebo obchodování nebo s nimi související, dražebník účastníkovi kauci nebo jinou jistotu vrátí.
3.2 Pokud je minimální nabídka (vyvolávací cena) alespoň 5 000,00 EUR, vyžaduje účast v online aukci a obchodování předložení bankovního potvrzení o bonitě účastníka.

4. Aukce
4.1 Aukce se koná jménem a na účet dodavatele. Dražebník není stranou kupní smlouvy uzavřené přiklepnutím nabídky, ale pouze zprostředkovává kupní smlouvu přímo mezi dodavatelem a účastníkem. Za organizaci a realizaci aukce odpovídá dražebník. Za to obdrží dražebník od účastníka, kterému byla přiklepnuta jeho nabídka, provizi ve výši 18 % z čisté kupní ceny. V jednotlivých případech mohou zvláštní podmínky stanovit i odchylnou provizi. Po příklepu má kupující při obdržení faktury právo získat od dražebníka jméno a adresu dodavatele.
4.2 Termíny a lhůty (zahájení, ukončení aukce, převzetí, vyzvednutí) v rámci online aukcí naleznete na stránkách aukce na online platformě. Dražebník si vyhrazuje právo aukci předčasně ukončit nebo prodloužit.
4.3 Nabídky je možné podávat pouze bez podmínek a výhrad. Nabídky jsou závazné, odvolání není možné. Nabídky ještě nezahrnují DPH a provizi. Dražebník je oprávněn nepřijmout nabídky bez udání důvodů.
4.4 Případné minimální nabídky (vyvolávací ceny) stanoví dražebník. Pokud je podáno více nabídek ve stejné výši, má přednost nabídka, kterou dražitel obdrží jako první. Pokud dražitel považuje nabídku za příliš nízkou, je oprávněn nabídku jednoho nebo více účastníků odmítnout.

5. Položky
5.1 V online aukci dražebník draží jednotlivé položky nebo blokové položky (seskupení několika položek pod jedním aukčním číslem). V případě blokových položek probíhá aukce ve dvou krocích:
a) Nejprve se jednotlivé položky vloží do aukce. Přiklep se provádí s výhradou (odkládací podmínka podle § 158 odst. 1 občanského zákoníku), že položka není zadávána jako součást blokové položky. Po příklepu jednotlivých položek jsou blokové položky vloženy do aukce. Pokud nebudou podány žádné nabídky na blokové položky nebo pokud nebudou podané nabídky na blokové položky přiklepnuty, budou nakonec přiklepnuty jednotlivé položky, pokud dosáhly minimální ceny.
b) Pokud byly podány nabídky na blokové položky, platí následující: Nabídky na blokové položky budou přiklepnuty, pokud nejvyšší nabídka bude alespoň o 10 % vyšší než součet nabídek nebo minimálních cen za jednotlivé položky. Přiklep jednotlivých položek pak není proveden z důvodu absence podmínky. V jednotlivých případech mohou zvláštní podmínky stanovit jiný procentní podíl.
5.2 Do konce dražby je dražebník oprávněn spojovat jednotlivé položky do blokových položek, rozdělovat stávající blokové položky a/nebo stahovat jednotlivé položky nebo blokové položky z dražby.

6. Přiklep a kupní smlouva
6.1 Kupní smlouva na položku je uzavřena přímo příklepem.
6.2 V online aukci je příklep proveden systémem. Účastník, který obdržel příklep, bude automaticky informován dražebníkem e-mailem o tom, že jeho nabídka byla úspěšná. Přiklep zpravidla obdrží účastník, který v rámci lhůty pro podání nabídek podal nejvyšší nabídku. Pokud do 10 minut před koncem aukce nebude podána žádná vyšší nabídka, aukce skončí ve stanovený čas ukončení. Pokud je během 10 minut před koncem aukce podána vyšší nabídka, aukce se prodlouží tak, aby mezi podáním poslední nejvyšší nabídky a novým časem ukončení aukce opět uplynula doba 10 minut. Totéž platí, pokud je tato nabídka v průběhu prodloužené lhůty přehozena. Aukce končí podáním nejvyšší nabídky, která není do 10 minut přehozena. Určení času ukončení se provádí výhradně a závazně pomocí systémového času online platformy.
6.3 Dražebník je oprávněn neudělit přiklep některým účastníkům obecně nebo z dobrého důvodu, vyloučit účastníky z dražby a opravit chyby, kterých se dopustil v nabídkách a/nebo příklepech, a to s příslušným oznámením účastníkovi.
6.4 Dražebník je dále oprávněn podle vlastního uvážení přiklep neudělit nebo jej udělit podmíněně.
6.5 Pokud je přiklep udělen s výhradou, kupní smlouva na danou pozici se prozatím neuzavírá. Účastník, kterému byl přiklep udělen s výhradou, je svou nabídkou vázán po dobu sedmi kalendářních dnů (vázací lhůta). Zvláštní podmínky mohou stanovit jiné vázací lhůty. V průběhu vázací lhůty mohou být podány další nabídky. Dražitel je během vázací lhůty oprávněn nabídku účastníka odmítnout. Pokud dražebník během vázací lhůty neoznámí zrušení výhrady, má se za to, že k udělení přiklepu s konečnou platností nedošlo.
6.6 Pokud mezi zúčastněnými vzniknou pochybnosti nebo neshody ohledně platnosti nabídky některého účastníka, například proto, že si účastník nepřeje ponechat svou nabídku v platnosti, rozhodne o uzavření kupní smlouvy za podmínek nejvyšší předmětné nabídky závazně pouze dražebník. V tomto ohledu se účastníci podřizují rozhodnutí dražebníka. Pokud dražebník rozhodne, že kupní smlouva nebyla uzavřena za podmínek nejvyšší předmětné nabídky, je dražebník oprávněn předmětnou položku (položky) znovu vydražit.

7. Povinnosti prodávajícího a kupujícího
7.1 Pokud je mezi dodavatelem a účastníkem uzavřena kupní smlouva, je kupující povinen zaplatit kupní cenu a provizi, v každém případě navýšenou o zákonnou DPH, a položku (položky) převzít. Prodávající je povinen položku (položky) vydat.
7.2 Dražebník vystaví účastníkovi fakturu na kupní cenu a vzniklou provizi. Platby podle odstavce 1 se provádějí bezprostředně po vystavení faktury bankovním převodem na účet dražebníka.
7.3 Kupující ze států, které nejsou členy EU, musí jako kauci zaplatit DPH. DPH bude vrácena po předložení řádně vystaveného úředního dokladu o vývozu. Prodej účastníkům ze zemí EU může být osvobozen od DPH pouze po předložení úředně ověřeného daňového identifikačního čísla.
7.4 Všechny faktury podléhají zvláštnímu ověření a případným opravám. Chyby jsou vyhrazeny
7.5 Platí zákonná ustanovení o prodlení podle § 286 nn. německého občanského zákoníku (BGB). V případě prodlení s platbou nebo v případě, že si kupující vydraženou položku (položky) včas nevyzvedne, může dodavatel podle svého uvážení po neúspěšném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty poskytnuté kupujícímu vydraženou položku (položky) demontovat a uskladnit na náklady a riziko kupujícího nebo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat náhradu škody za neplnění. V druhém případě může dražitel vydraženou položku (položky) znovu vydražit. Kupující již nebude do nové aukce připuštěn. Za případnou ztrátu příjmů z hlediska zákonné náhrady škody odpovídá kupující.
7.6 Povinnost kupujícího zaplatit provizi existuje bez ohledu na zaplacení kupní ceny, právní posouzení nároku na kupní cenu, jakož i na další trvání kupní smlouvy.

8. Převod rizika / převod vlastnictví
8.1 Položky se považují za předané kupujícímu okamžikem přiklepu s výhradou vlastnického práva v souladu s bodem 8.2 těchto VOP.
8.2 Vlastnické právo k položce (položkám) přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny, provize a zákonné DPH a po vydání písemného prohlášení dražebníka o uvolnění.

9. Převzetí vydražených položek
9.1 Převzetí vydražených položek včetně demontáže a odvozu jde na náklady a riziko kupujícího. Za škody způsobené na majetku třetích osob během demontáže nebo přepravy odpovídá kupující. V tomto ohledu je povinen na první výzvu odškodnit dražebníka a prodávajícího za veškeré nároky třetích stran.
9.2 Kupující je oprávněn a povinen vyzvednout si zboží pouze v termínech stanovených dražebníkem. Dražebník může stanovit, že určitou položku lze převzít až po odvozu ostatních položek. Kupující, jehož položka (položky) brání převzetí jiných položek, je povinen zajistit, aby tato položka (položky) byla vyzvednuta neprodleně po písemné výzvě dražebníka (stačí e-mailem). Pokud se tak nestane, je dražebník oprávněn nechat provést odvoz a případné uskladnění třetími stranami na účet a riziko kupujícího.
9.3 Pokud se při demontáži na budově nebo jejích částech objeví otvory, je kupující povinen je na vlastní náklady nechat odbornou firmou znovu uzavřít. Dražebník si vyhrazuje právo složit uvalit kauce na položky, jejichž demontáž by mohla způsobit škodu na nemovitosti a/nebo jiném majetku třetích osob. Oznámení inkriminovaných položek a výše kaucí se provádí v rámci online aukcí na online platformě.
9.4 Kupující je povinen řídit se při demontáži a vyzvednutí své položky (položek) pokyny prodávajícího a/nebo dražebníka nebo osob určených dražebníkem.
9.5 Kupující zajistí, aby povolení potřebná pro demontáž a/nebo odvoz/přepravu byla získána včas.

10. Obchodování
V rámci formy prodeje "obchodování" dražitel pouze přijímá nabídky pro dodavatele a zprostředkovává uzavření kupních smluv na položky mezi dodavatelem a účastníky. Dražebník za to od kupujícího obdrží provizi. Výše provize činí 18 % z čisté kupní ceny. V jednotlivých případech mohou zvláštní podmínky stanovit i odchylnou provizi. Povinnost zaplatit provizi existuje bez ohledu na zaplacení kupní ceny, právní posouzení nároku na kupní cenu a další existenci kupní smlouvy.

11. Přijetí nabídky a kupní smlouva
11.1 Dražebník zveřejní na online platformě vyvolávací cenu prodávajícího nebo minimální cenu položky (položek). Při zveřejnění prodávající žádnou nabídku v právním smyslu sám nepodává. Zveřejnění je třeba chápat jako výzvu účastníkům, aby předložili právně závazné nabídky na danou položku (položky). Prodávající může svou výzvu kdykoli stáhnout. Není povinen přijmout nabídky účastníků.
11.2 Nabídka je právně závazná pro uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Je třeba zohlednit případné minimální ceny prodávajícího. Nabídku lze podat s uvedením lhůty pro přijetí (datum, čas).
11.3 Kupní smlouva na položku (položky) je uzavřena výhradně přímo mezi prodávajícím a účastníkem, jehož nabídku prodávající přijme prostřednictvím online platformy ve lhůtě stanovené účastníkem. Je na uvážení prodávajícího, kterou nabídku přijme. Dražebník na to nemá žádný vliv a je vzhledem k prohlášením prodávajícího a účastníků pouze vyhlašovatelem nebo příjemcem nabídky. Po přijetí nabídky účastníka prodávajícím zaniká současně závazek ostatních účastníků, kteří podali nabídky.
11.4 Prodávající je povinen bez vyzvání závazně informovat dražebníka o tom, zda a za jakých podmínek byla s kupujícím uzavřena kupní smlouva (zprostředkovaná prostřednictvím online platformy), a to bezodkladným předložením písemné kupní smlouvy. Pokud prodávající tuto povinnost nesplní, je dražebník oprávněn jej vyloučit z dalšího používání online platformy. V takovém případě je dražebník dále oprávněn uložit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,00 EUR za každou prodanou položku. Dodavatel ji musí neprodleně uhradit. Dražebník si výslovně vyhrazuje právo požadovat náhradu škody, která mu vznikla navíc.

12. Započtení, ručení za zástupce
12.1 Účastník, který podává aukční nabídky nebo cenové nabídky na položku (položky) jménem zadavatele, ručí rovněž vedle zadavatele jako spoludlužník.
12.2 Účastník může započíst pouze nesporné nebo právně stanovené pohledávky.

13. Záruka/odpovědnost dražebníka
13.1 Vzhledem k tomu, že kupní smlouva je uzavírána výhradně mezi prodávajícím a kupujícím, nepřebírá dražebník žádnou záruku za stav položek.
13.2 Informace na online platformě, v prodejních katalozích nebo v jakékoli jiné formě, zejména technické údaje, rozměry, roky výroby nebo specifikace množství, jsou nezávazné a nepředstavují dohody o kvalitě ve smyslu § 434 BGB ani záruky ve smyslu § 444 BGB. Podrobnosti vycházejí výhradně z informací poskytnutých prodávajícím. Dražebník odpovídá pouze za správné předání, nikoli však za objektivní správnost těchto informací.
13.3 Za dodržování zákonných ustanovení při uzavírání a plnění smlouvy odpovídají výhradně smluvní strany kupní smlouvy. Výslovně se odkazuje na ustanovení bodu 15 těchto VOP. Smluvní strany odškodní dražebníka na první výzvu proti všem nárokům, které vůči němu uplatní druhá smluvní strana nebo třetí osoby v souvislosti s uzavřením nebo plněním smluv, pokud dražebník neručí podle následujících ustanovení.
13.4 Dražebník odpovídá pouze za úmysl a hrubou nedbalost, jakož i za úmysl a hrubou nedbalost svých zákonných zástupců, výkonných zaměstnanců a zprostředkovatelů. Odpovědnost za nepřímé škody a následné škody, zejména za ušlý zisk, je vyloučena.
13.5 Odchylně od odstavce 4 odpovídá dražebník za prostou nedbalost, jakož i za prostou nedbalost svých zákonných zástupců, výkonných zaměstnanců a zprostředkovatelů v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví, jakož i v případě škody na základě porušení základních smluvních povinností. Podstatné smluvní povinnosti jsou ty, které chrání smluvně podstatné právní postavení účastníka nebo dodavatele, které má smlouva v souladu se svým obsahem a účelem účastníkovi nebo dodavateli poskytnout (kardinální povinnosti). Kromě toho jsou podstatné smluvní povinnosti takové, jejichž splnění především umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se účastník nebo dodavatele zpravidla spoléhá a může spoléhat.
13.6 Odpovědnost za porušení podstatných smluvních povinností je omezena na škodu, která může obvykle vzniknout při transakcích tohoto druhu a kterou dražebník předvídal jako možný důsledek porušení smlouvy v době uzavření příslušné smlouvy nebo měl předvídat s ohledem na okolnosti, které znal nebo měl znát.
13.7 Ve vztahu ke spotřebitelům (§ 13 BGB) odpovídá dražebník bez omezení za úmysl a hrubou nedbalost, jakož i za úmysl a hrubou nedbalost svých zákonných zástupců, výkonných zaměstnanců a zprostředkovatelů a v případech újmy na životě, zdraví nebo těle, jakož i v případě škody na základě porušení základních smluvních povinností.
13.8 Vstup do prostor, kde jsou položky umístěny, za účelem prohlídky nebo vyzvednutí je na vlastní nebezpečí.

14. Záruka/odpovědnost prodávajícího
14.1 Všechny položky na prodej jsou použité a některé vykazují značné známky opotřebení.Článek 13.2 těchto VOP se použije obdobně ve prospěch prodávajícího.
14.2 Dražebník a prodávající výslovně žádají účastníky, aby využili možnosti odborně a komplexně si prohlédnout položky na místě a zkontrolovat odpovídající informace o jejich technických údajích, rozměrech, rocích výroby nebo množství, zejména aby je důkladně porovnali s informacemi na online platformě, v prodejních katalozích nebo v jiné formě. Položky se prodávají ve stavu, v jakém je účastník a kupující prohlédli – i za pomoci kompetentní osoby – a zkontrolovali jejich technické údaje, rozměry, roky výroby nebo specifikace množství, nebo je účastník a kupující mohli prohlédnout a zkontrolovat jejich technické údaje, rozměry, roky výroby nebo specifikace množství.
14.3 Prodávající není povinen dodat položky bez věcných vad; není dohodnuta konkrétní jakost ani prodávající nepřebírá záruku za jakost položek. Záruka prodávajícího je vyloučena, pokud se na prodávajícího přiměřeně nevztahují ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek podle bodů 13.4 až 13.7.

S ohledem na body 13 a 14 těchto VOP se proto výslovně doporučuje, aby nebyly podávány nabídky na položky bez jejich kontroly na místě v souladu s bodem 14.2.

15. Změny těchto VOP pro účastníky, kteří nejsou spotřebiteli podle § 13 BGB (německého občanského zákoníku)
15.1 Dražebník je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP v rozsahu, v jakém je to nezbytné k odstranění dodatečně vzniklých problémů (ekonomické) rovnocennosti nebo k přizpůsobení se změnám právních nebo technických rámcových podmínek, jakož i v případě změn judikatury nebo ze srovnatelných důvodů, jako jsou případné mezery v právních předpisech v těchto VOP. Změny těchto VOP budou účastníkovi, který není spotřebitelem, nabídnuty s oznámením o změněných ustanoveních v textové podobě e-mailem na e-mailovou adresu, která je dražebníkovi naposledy známa, a to nejpozději dva měsíce před navrhovaným datem jejich účinnosti. Pokud se účastník s dražebníkem v rámci obchodního vztahu dohodl na elektronickém komunikačním kanálu (např. e-mailová schránka), mohou být změny nabízeny i tímto způsobem. Změna se stane součástí smlouvy, pokud účastník, který není spotřebitelem, do šesti týdnů od obdržení oznámení o změně výslovně písemně nebo v textové podobě nevznese námitku proti jejímu zahrnutí do smluvního vztahu.

16. Změny těchto VOP pro účastníky, kteří jsou spotřebiteli podle § 13 BGB (německého občanského zákoníku)
16.1 Změny těchto VOP budou účastníkovi, který je spotřebitelem, nabídnuty s oznámením o změněných ustanoveních v textové podobě e-mailem na e-mailovou adresu, která je dražebníkovi naposledy známa, a to nejpozději dva měsíce před navrhovaným datem jejich účinnosti. Pokud se účastník s dražebníkem v rámci obchodního vztahu dohodl na elektronickém komunikačním kanálu (např. e-mailová schránka), mohou být změny nabízeny i tímto způsobem.
16.2 Změny nabízené dražebníkem nabývají účinnosti pouze tehdy, pokud je účastník přijme, a to případně i prostřednictvím níže upraveného fiktivního souhlasu.
Mlčení účastníka, který je spotřebitelem, se považuje za přijetí nabídky změny (fiktivní souhlas) pouze v případě, že
a) nabídka dražebníka na změnu je učiněna za účelem obnovení souladu smluvních ustanovení se změněnou právní situací, protože ustanovení VOP nebo zvláštních podmínek je v rozporu se zákonem
- již neodpovídá právnímu stavu v důsledku změny právních předpisů, včetně přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo
- se pravomocným rozhodnutím soudu, včetně soudu prvního stupně, stane neúčinnou nebo se již nesmí používat
b) účastník neodmítl nabídku dražebníka na změny před navrhovaným datem účinnosti změn.
Dražebník bude účastníka informovat o důsledcích jeho mlčení v nabídce změny.
Fiktivní souhlas se neuplatní
– v případě změny bodu 16 těchto VOP a odpovídajících ustanovení ve zvláštních podmínkách nebo
– v případě změn, které mají vliv na hlavní povinnosti plnění smlouvy a poplatky za hlavní plnění, nebo – v případě změn, které se rovnají uzavření nové smlouvy, nebo
– v případě změn, které by významně posunuly dříve dohodnutý vztah mezi plněním a protiplněním ve prospěch dražebníka.
V takových případech získá dražebník souhlas účastníka se změnami jiným způsobem.
Pokud dražebník využije fiktivního souhlasu, může účastník rovněž bezplatně a bez výpovědní lhůty vypovědět smlouvu, které se změna týká, a to před navrhovaným datem, kdy změny nabudou účinnosti. Na toto právo na ukončení dražby dražebník účastníka výslovně upozorní ve své nabídce změny.

17. Závěrečná ustanovení
17.1 Dražebník nezaručuje stálou dostupnost svých webových stránek www.netbid.com a neodpovídá za případné nepředvídatelnosti v souvislosti s prostředím internetu. Dražebník zejména nenese odpovědnost za to, že nabídky nemohou být zpracovány nebo uloženy z důvodu technických problémů, které nemůže ovlivnit.
17.2 Je-li kupující obchodníkem nebo veřejnoprávní právnickou osobou nebo zvláštním veřejnoprávním fondem, je dohodnutým místem plnění a výlučným místem příslušnosti pro části smlouvy uvedené v bodě 1.3 těchto VOP pro právní spory vyplývající ze smluvního vztahu, na němž jsou tyto VOP založeny, Svobodné a hanzovní město Hamburk. Totéž platí pro právní spory týkající se samotných těchto VOP.
17.3 Pokud je to právně přípustné, platí výhradně VOP dražebníka. Jiné VOP, zejména podmínky účastníka/kupujícího, neplatí, pokud s těmito VOP dražebník v textové podobě výslovně neodsouhlasil.
17.4 Tyto VOP se v právně přípustném rozsahu vztahují i na budoucí transakce s účastníkem, pokud nebyly nahrazeny pozměněnými podmínkami a sděleny účastníkovi dražebníkem před budoucími transakcemi.
17.5 Tyto VOP, jakož i právní vztahy mezi dražebníkem, prodávajícím a účastníky se řídí výhradně německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(04. dubna 2023)

Naše Kontakty

Clemens Fritzen

Představenstvo NetBid Industrie-Auktionen AG Vedení společnosti Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 201

fritzen@netbid.com