Všeobecné obchodní podmínky NetBid Industrie-Auktionen AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

NetBid Industrie-Auktionen AG
a
Angermann Machinery & Equipment GmbH& Co. KG

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
1. Obecné informace
1.1 Společnost Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG (dále: AME) organizuje místní aukce pro použité stroje a strojní zařízení.
1.2 Společnost NetBid Industrie-Auktionen AG provozuje na webové stránce www.netbid.com platformu (dále: online platforma) pro interaktivní internetový prodej použitých strojů a strojních zařízení. Prostřednictvím online platformy jsou nabízeny předměty určené k prodeji buď formou „online aukce“ nebo „obchodování“. Prodeje prostřednictvím online platformy organizuje společnost NetBid Industrie-Auktionen AG sama nebo prostřednictvím dceřiné společnosti (dále: NetBid).
1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále: VOP) obsahují všeobecné úpravy týkající se místních aukcí pořádaných společností AME a prodejů organizovaných společností NetBid prostřednictvím online platformy. Upravují právní vztahy mezi společnostmi AME a NetBid (dále: pořadatel aukce), odevzdavateli (dále: odevzdavatelé nebo prodejci), kteří nabízí k prodeji předměty a věci (dále: předměty), a osobami, které podávají příhozy nebo nabídky (dále: účastníci nebo kupující).
1.4 Na jednotlivé aukce nebo prodeje se mohou dodatečně vztahovat zvláštní obchodní podmínky (dále: zvláštní podmínky). Tyto podmínky obsahují doplnění a/nebo změny těchto VOP. V případě pochybností mají přednost zvláštní podmínky.
1.5 Pořadatel aukce může tyto VOP kdykoli v budoucnu změnit. Změny budou pro účastníky platné od okamžiku oznámení.
2. Účast na online prodejích (online aukce a obchodování)
2.1 Účast na prodejích prostřednictvím online platformy (online aukce a obchodování) je podmíněna registrací účastníků na online platformě. Registrace je bezplatná, přístup k online platformě se uskutečňuje zadáním uživatelského jména a hesla.
2.2 Na registraci nevzniká právní nárok. Údaje zadané při registraci musejí být úplné a správné. Registrace je povolena pouze právnickým osobám, osobním společnostem a fyzickým osobám způsobilým k právním úkonům bez omezení. Především nezletilým není registrace povolena. Pořadatel aukce si vyhrazuje právo v případě nesprávně zadaných údajů nebo při zneužití registraci zrušit. Registraci může kdykoli zrušit také účastník.
2.3 Účastník se identifikuje a legitimuje při používání online platformy zadáním uživatelského jména a hesla. Na základě vhodných opatření musí zajistit důvěrnost těchto údajů, aby je na online platformě nemohla bez vědomí uživatele zneužít žádná nepovolaná osoba.
2.4 Úspěšnou registrací účastník zplnomocňuje pořadatele aukce ke shromažďování, ukládání a využívání údajů a zveřejnění uživatelského jména v rámci prodejů na online platformě. Všechny údaje účastníka se používají a ukládají za účelem uskutečňování právních úkonů prostřednictvím online platformy a provozování online platformy.
2.5 Příhoz (v online aukci) nebo nabídku (obchodování) může zadat osoba, která se zaregistrovala na online platformě a souhlasila s VOP. Zadáním příhozu nebo nabídky uživatel potvrzuje, že vzal na vědomí a souhlasí se zvláštními podmínkami, které platí pro jednotlivé případy a které jsou k dispozici na online platformě.
2.6 Odevzdavatel si může zvolit jednu ze dvou možností prodeje: „online aukci“ a „obchodování“. Pořadatel aukce přebírá odpovědnost za evidenci technických údajů, vytváření digitálních fotografií na místě, vyhodnocování předmětů, určování tržní ceny a konkrétní reklamu v odborných časopisech. Pokud odevzdavatel nabízí předměty sám, výše uvedené činnosti nebudou provedeny.
2.7 Uspořádáním online aukce postupuje samostatný vystavovatel výhradní právo reklamní propagace pořadateli aukce po stanovenou dobu aukce a navíc po příslušnou vyhrazenou dobu. Pro obchodování toto výhradní právo neplatí. Odevzdavatel může na základě předchozího souhlasu pořadatele aukce volit mezi formami prodeje. Změna není možná, pokud byly v rámci vybrané formy prodeje zaregistrovány nebo podány platné příhozy nebo nabídky pro příslušné předměty. Pokud pořadatel aukce obdrží od odevzdavatele pověření ke zhodnocení, platí výběr vhodné formy prodeje jako výhradní právo pořadatele aukce.
3. Účast na místních aukcích
V případě místních aukcí se účastníci mohou dražby zúčastnit na základě předání karty pro dražitele.
4. Kauce / Ručení bankou
4.1 Pořadatel aukce si vyhrazuje právo umožnit dražbu pouze těm účastníkům, kteří uhradili kauci nebo mají jiný druh jistiny. V rámci místní aukce může pořadatel aukce namísto kauce požadovat předání jistiny formou cenných listin (např. občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu atd.). Pořadatel aukce je v souvislosti s aukcí nebo obchodováním oprávněn si předanou kauci, jiný druh jistiny nebo zastavený předmět ponechat, dokud má účastník vůči pořadateli aukce a/nebo prodejci závazky v souvislosti s aukcí nebo obchodováním, popř. má právo započítat kauci do kupní ceny. Pokud účastník nemá vůči pořadateli aukce a/nebo prodejci žádné závazky vyplývající z aukce nebo obchodování, pořadatel aukce účastníkovi kauci, jiný druh jistiny nebo předmět zástavy vrátí.
4.2 Pokud nejnižší příhoz (vyvolávací cena) činí alespoň 5 000 EUR, je účast na aukci a obchodování podmíněna předložením bankovního ručení o bonitě účastníka.

II. Zvláštní ustanovení pro aukce (online i místní)
5. Aukce
5.1 Aukce probíhá jménem a na účet odevzdavatele. Pořadatel aukce není smluvní stranou kupní smlouvy, která se uzavírá příklepem, nýbrž pouze zprostředkovává kupní smlouvu přímo mezi odevzdavatelem a účastníkem. Pořadatel aukce odpovídá za organizaci a realizaci aukce. Za tuto činnost obdrží pořadatel aukce od účastníka, který získal za svůj příhoz příklep, provizi ve výši 18 % čisté kupní ceny. V jednotlivých případech může být ve zvláštních ustanoveních uvedena odlišná provize. Po posledním příklepu má kupující při obdržení faktury právo dozvědět se od pořádajícího aukce jméno a adresu odevzdavatele.
5.2 Termíny a lhůty (začátek, konec aukce, převzetí, vyzvednutí) v rámci online aukce najdete na stránkách aukcí na online platformě. Pořadatel aukce si vyhrazuje právo aukci předčasně ukončit nebo prodloužit.
5.3 Termíny a lhůty místní aukce (začátek, konec aukce, převzetí, vyzvednutí) jsou k dispozici formou oznámení pořadatele aukcí, v katalogu aukcí a také na online platformě. Pořadatel aukce má právo změnit pořadí uvedené v katalogu aukcí, popř. rozdělit, sloučit nebo zrušit číselná označení.
5.4 Příhozy lze zadávat pouze bez podmínek a výhrad. Nabídky jsou závazné, zrušení není možné. Do výše nabídky není zahrnuta daň z přidané hodnoty a provize. Pořadatel aukce má právo odmítnout nabídky bez udání důvodu.
5.5 Případné minimální příhozy (vyvolávací cena) jsou pořadatelem aukcí stanoveny pevně. V případě většího počtu stejných příhozů akceptuje pořadatel aukcí první podaný příhoz. Pokud pořadatel aukce shledá, že konkrétní nabídka je příliš nízká, má právo příhoz jednoho či několika účastníků zrušit.
6. Předměty
6.1 V případě online aukce draží pořadatel aukce jednotlivé předměty nebo skupinové předměty (sloučení více předmětů pod jedním registračním číslem). V případě skupinových předmětů probíhá aukce ve dvou fázích:
a) Nejdřív jsou do aukce vloženy jednotlivé předměty. Pro příklep platí výhrada (s odkladnou podmínkou podle § 158 odst. 1 OZ), že jednotlivé předměty nelze přiklepnout jako součást skupinových předmětů. Po přiklepnutí jednotlivých předmětů jsou do aukce vloženy souhrnné předměty. Pokud pro souhrnné předměty nejsou podány další příhozy nebo se po zadání příhozu za souhrnné předměty neuskuteční příklep, bude příklep za jednotlivé předměty – pokud dosáhly minimální ceny – považován za konečný.
b) Pokud byly zaregistrovány příhozy na souhrnné předměty, platí následující pravidla: Příhoz za souhrnné předměty bude přiklepnut tehdy, pokud nejvyšší příhoz je alespoň o 10 % vyšší než součet příhozů nebo minimálních cen za jednotlivé předměty. Příklep za jednotlivé předměty se pak vlivem absence podmínky neuskuteční. V jednotlivých případech může být ve zvláštních ustanoveních uvedena jiná procentuální sazba.
6.2 Pořadatel aukce má na konci aukce právo sloučit jednotlivé předměty souhrnných předmětů, stávající souhrnné předměty rozdělit a/nebo jednotlivé předměty či souhrnné předměty z aukce stáhnout.
7. Příklep a kupní smlouva
7.1 K uzavření kupní smlouvy o předmětu dochází bezprostředně na základě příklepu.
7.2 V online aukci se příklep přiděluje systémově. Účastník, který příklep obdrží, bude automaticky po přidělení příklepu informován e-mailem pořadatelem aukce o tom, že příhoz byl úspěšně přijat. Příklep je obvykle přidělen účastníkovi, který v rámci lhůty pro zadávání příhozů nabídne nejvyšší příhoz. Pokud 10 minut před skončením aukce nebude podán vyšší příhoz, bude aukce ukončena v rámci uvedené uzávěrky. Pokud během 10 minut před skončením aukce bude podán vyšší příhoz, bude aukce prodloužena tak, aby časový úsek mezi okamžikem podání poslední nejvyššího příhozu a novou uzávěrkou činil opět 10 minut. Stejné pravidlo platí, pokud účastník v době prodloužení aukce tuto nabídku převýší. Aukce končí podáním nejvyššího příhozu, který nebyl během 10 minut převýšen. Uzávěrka se stanovuje výhradně a závazně pomocí systémových hodin online platformy.
7.3 V případě místní aukce obdrží příklep účastník s nejvyšším příhozem, který ani po třech výzvách nebyl přehlasován. Pokud dvě nebo více osob podá shodný příhoz a výzva k podání dalšího příhozu nebude úspěšná, rozhodne los.
7.4 Pořadatel aukce má právo příklep obecně nebo z důležitého důvodu konkrétnímu účastníkovi nepřidělit, vyloučit účastníka z aukce a chyby pořadatele aukce při příhozech a/nebo příklepech opravit a účastníka příslušným způsobem upozornit.
7.5 Pořadatel aukce je dále oprávněn na základě vlastního uvážení příklep nepřidělit nebo jej přidělit s výhradou.
7.6 Pokud je příklep přidělen s výhradou, nedochází ihned k uzavření kupní smlouvy týkající se předmětu. Příhoz účastníka, kterému byl příklep přidělen s výhradou, platí po dobu sedmi kalendářních dnů (v případě online aukcí), resp. 48 hodin (místní aukce) (doba platnosti). V jednotlivých případech může být ve zvláštních ustanoveních uvedena odlišná doba platnosti. Během doby platnosti lze podávat další příhozy. Pořadatel aukce má během doby platnosti právo odmítnout příhoz účastníka. Pokud pořadatel aukce výhradu zruší ne během doby platnosti, nebude příklep přidělen jako konečný.
7.7 Pokud by mezi zúčastněnými došlo k pochybnostem ohledně platnosti příhozu účastníka, pokud například účastník příhoz zneplatní, pak rozhoduje výhradně a závazně pořadatel aukce o vzniku kupní smlouvy za podmínky příslušného nejvyššího příhozu. Do té míry podléhají účastníci rozhodnutí pořadatele aukce. Pokud pořadatel aukce rozhodne, že nedojde k uzavření kupní smlouvy za podmínky příslušného nejvyššího příhozu, má pořadatel aukce právo příslušné předměty nabídnout znovu.
8. Povinnosti prodávajícího a kupujícího
8.1 Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy mezi odevzdavatelem a účastníkem, je kupující povinen uhradit kupní cenu a provizi, popř. zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty, a předmět si převzít. Prodejce je povinen předmět předat.
8.2 Pořadatel aukce vyfakturuje účastníkovi kupní cenu a odpovídající výši provize. Platby podle odst. 1 je nutné uhradit neprodleně po vystavení faktury prostřednictvím zaručeného šeku nebo převodem na účet pořadatele aukce.
8.3 Zaručený šek nesmí zahrnovat běžné bankovní podmínky. O tom, zda takový zaručený šek těmto podmínkám vyhovuje, rozhoduje na základě vlastního uvážení výhradně pořadatel aukce. Při platbě šekem může pořadatel aukce požadovat, aby demontáž a přeprava vydražených předmětů proběhla teprve po připsání částky šeku na účet pořadatele aukce. Pokud kupující platí zaručeným šekem, může pořadatel aukce ihned schválit možnost převzetí předmětu koupě.
8.4 Pokud v případě kupujících ze zahraničí nelze dokončit platbu podle stávajících nařízení, může pořadatel aukce na základě vlastního uvážení vyžadovat platbu ve výši alespoň 20 % navíc k původní částce podle odst. 1. Zbývající částku je v takovém případě nutné neprodleně poukázat převodem. Poplatky za převod a další poplatky hradí kupující. Šeky se přijímají za účelem platby. Kupující ze zemí mimo EU musí jako kauci uhradit daň z přidané hodnoty. Po předložení řádně potvrzené kopie vývozního dokladu bude daň z přidané hodnoty vrácena. Účastníkům ze zemí EU lze předměty prodat bez daně z obratu pouze po předložení úředně ověřeného daňového identifikačního čísla.
8.5 Veškeré faktury se vydávají s podmínkou zvláštní dodatečné kontroly a případné opravy. Chyby jsou vyhrazeny.
8.6 V případě prodlení platby budou účtovány úroky ve výši 8 % (pokud je účastník podnikatelem podle § 14 OZ), popř. ve výši % (pokud je účastník spotřebitelem podle § 13 OZ) podle příslušné roční úrokové sazby Evropské centrální banky; platí také v případě šeků. Dojde-li k prodlení platby nebo k opožděnému převzetí vydražených předmětů ze strany kupujícího, může odevzdavatel po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty stanovené kupujícím na základě vlastního rozhodnutí vydražený předmět na náklady a riziko kupujícího demontovat a uskladnit nebo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody za nenaplnění smlouvy. V posledním případě může pořadatel aukce vydražené předměty znovu zařadit do dražby. Kupující nebude mít možnost se této nové aukce zúčastnit. Za případný snížený výnos odpovídá kupující, na případný zvýšený výnos nemá nárok.
8.7 Povinnost k uhrazení provize má kupující nezávisle na platbě kupní ceny, právním posouzení nároku na kupní cenu a dalším trvání kupní smlouvy.
9. Přechod rizik / Přechod vlastnictví
9.1 Předměty se předávají kupujícímu příklepem. Riziko náhodného zničení, ztráty nebo poškození předmětu přechází příklepem na kupujícího.
9.2 Vlastnictví předmětů přechází na kupujícího teprve po úhradě všech plateb, provize a zákonné daně z přidané hodnoty ze strany kupujícího a po písemném potvrzení od pořadatele aukce.
10. Převzetí vydraženého předmětu
10.1 Převzetí vydražených předmětů, včetně demontáže a přepravy, probíhá na náklady a riziko kupujícího. Kupující odpovídá za poškození cizího majetku, ke kterým dojde při demontáži nebo při přepravě. Pořadatel a prodávající jsou do této míry osvobozeni od nároků třetích stran.
10.2 Kupující je oprávněn a povinen si předměty vyzvednout v termínu stanoveném pořadatelem aukce. Pořadatel aukce může stanovit, že konkrétní předmět lze převzít teprve po přepravě jiných předmětů. Kupující, jehož předměty blokují převzetí jiných předmětů, je povinen neprodleně po písemné výzvě pořadatele aukce (postačí e-mail) zajistit převzetí těchto předmětů. Pokud tak neučiní, je pořadatel aukce oprávněn pověřit třetí stranu převozem a případným uskladněním na náklady a riziko kupujícího.
10.3 Dojde-li při demontáži k poškození budov nebo částí budov, je kupující povinen je nechat na své náklady opravit odbornou firmou. Pořadatel aukce si vyhrazuje právo uplatnit kauce na předměty, jejichž demontáž může způsobit škody na nemovitém majetku a/nebo jiných předmětech třetích stran. Informace o takových případných předmětech a výši kaucí budou v rámci online aukce uvedeny na online platformě, v rámci místních aukcí budou informace k dispozici formou oznámení pořadatele aukcí, v katalogu aukcí a také na online platformě.
10.4 Kupující je povinen při montáži a přepravě předmětů dbát pokynů prodávajícího a/nebo pořadatele aukce, popř. osoby, kterou pořadatel aukce pověřil.
10.5 Kupující si musí zavčas obstarat povolení nezbytná pro demontáž a/nebo převzetí / přepravu.

III. Zvláštní ustanovení pro obchodování
11. Obchodování
V rámci formy prodeje „Obchodování“ získává pořadatel aukce pro odevzdavatele nabídky a zprostředkovává uzavření kupních smluv na předměty mezi odevzdavatelem a účastníky. Pořadateli aukce náleží od kupujícího provize. Výše provize činí 18 % čisté kupní ceny. V jednotlivých případech může být ve zvláštních ustanoveních uvedena odlišná provize. Povinnost k uhrazení provize má kupující nezávisle na platbě kupní ceny, právním posouzení nároku na kupní cenu a dalším trvání kupní smlouvy.
12. Přijetí nabídky a kupní smlouva
12.1 Pořadatel aukce zveřejní na online platformě cenové návrhy prodávajícího nebo vyvolávací cenu předmětů. Zveřejněním nepodává prodávající žádnou nabídku v právním smyslu. Zveřejněním se rozumí výzva účastníkům k podávání právně závazných nabídek za předměty. Prodávající může výzvu kdykoli odvolat. Nemá povinnost akceptovat nabídky účastníků.
12.2 Nabídka je právně závazná a vede k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Je nutné zohlednit veškeré nejnižší stanovené ceny prodávajícího. Nabídku lze předložit v případě uvedení lhůt pro převzetí (datum, čas).
12.3 Kupní smlouva k předmětům se uzavírá bezprostředně mezi prodávajícím a kupujícím, jehož nabídku prodávající v rámci lhůty určené účastníkem prostřednictvím online platformy akceptoval. Prodávající může libovolně rozhodovat o tom, jakou nabídku přijme. Pořadatel aukce nemá v této záležitosti žádný vliv a s ohledem na prohlášení prodávajícího a účastníka vystupuje pouze jako zprostředkovatel projevů vůle třetích stran. Pokud prodávající přijme nabídku účastníka, zaniká zároveň platnost nabídek ostatních účastníků.
12.4 Odevzdavatel má povinnost pořadatele aukce okamžitým předložením písemné kupní smlouvy bez vyzvání informovat, zda došlo k uzavření kupní smlouvy s kupujícím – prostřednictvím online platformy – a za jakých podmínek. Pokud odevzdavatel tyto podmínky nedodrží, má pořadatel aukce právo zablokovat další používání online platformy. Pořadatel aukce má v tomto případě právo požadovat po odevzdavateli smluvní penále ve výši 5 000 eur za každý prodaný předmět. Toto penále musí odevzdavatel neprodleně uhradit. Uplatňování takto vzniklé škody ze strany pořadatele aukce je výslovně vyhrazeno.

IV. Další všeobecná ustanovení
13. Započtení pohledávek, zastupování
13.1 Účastník, který jménem objednatele podává nabídky za předměty, vystupuje zároveň jako jediný dlužník.
13.2 Započíst může účastník pouze nezpochybnitelné nebo pravomocně stanovené pohledávky.
14. Ručení
14.1 Vzhledem k tomu, že kupní smlouva se uzavírá výhradně mezi prodávajícím a kupujícím, pořadatel aukce za předměty neručí. Paragraf § 15 zůstává nedotčen.
14.2 Všechny předměty prodeje jsou použité a vykazují částečně značné stopy opotřebování. Předměty je možné nechat odborně posoudit. Předměty se prodávají ve stavu, v jakém byly – také za asistence odborné osoby – shledány nebo mohly být shledány. Prodávající není povinen odstranit materiálové vady předmětů; konkrétní stav není sjednán a prodávající ani za stav předmětů neručí. Odpovědnost prodávajícího je vyloučena.
14.3 Údaje uvedené na online platformě, v prodejních katalozích nebo v jiné formě, především technické údaje, rozměry, rok výroby nebo údaje o množství, jsou nezávazné a nepředstavují záruku ve smyslu § 444 OZ nebo ujednání o stavu ve smyslu § 434 odst. 1 písm. 1 OZ. Údaje vycházejí z informací prodávajícího. Pořadatel aukce ručí pouze za správné zprostředkování, nikoli však za objektivní správnost těchto informací.
15. Odpovědnost
15.1 Dodržování zákonných ustanovení při uzavření a plnění smlouvy je povinností samotných stran kupní smlouvy. Při první výzvě je pořadatel aukce smluvními strany osvobozen od veškerých nároků, které by mohly být uplatňovány příslušnou smluvní nebo třetí stranou nebo v souvislosti s uzavíráním nebo plněním smluv, pokud za ně pořadatel aukce na základě následujících ustanovení neručí.
15.2 Pořadatel aukce odpovídá pouze za vlastní úmyslné jednání a hrubou nedbalost a za vlastní jednání a hrubou nedbalost svých zákonných zástupců, vedoucích pracovníků a pověřenců. Odpovědnost za nepřímé škody a následné škody, především za ušlý zisk, je vyloučena.
15.3 Na rozdíl od odst. 2 odpovídá pořadatel aukce za vlastní základní nedbalost a základních nedbalost svých zákonných zástupců, vedoucích pracovníků a pověřenců v případě ohrožení života, tělesné újmy a poškození zdraví a také v případě škod vzniklých v důsledku porušení podstatných smluvních povinností. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, které chrání smluvně podstatné právní pozice účastníka nebo odevzdavatele, jež mu smlouva podle obsahu a účelu přímo zaručuje (základní povinnosti). Podstatné jsou dále takové povinnosti, jejichž plnění umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejichž dodržování účastník, resp. odevzdavatel pravidelně spoléhá a má právo spoléhat.
15.4 Odpovědnost za porušování smluvně zásadních povinností se omezuje na škodu, ke které běžně dochází při obchodování tohoto typu a které pořadatel aukce při uzavření příslušné smlouvy předpokládal jako možný následek porušení, nebo při zvážení okolností, které znal nebo znát musel.
15.5 Vůči spotřebitelům (§ 13 OZ) má pořadatel aukce neomezenou odpovědnost za vlastní úmyslné jednání a hrubou nedbalost a také úmyslné jednání a hrubou nedbalost svých zákonných zástupců, vedoucích pracovníků a pověřenců v případě ohrožení života, tělesné újmy a poškození zdraví a také v případě škod vzniklých v důsledku porušení podstatných smluvních povinností.
15.6 Vstup do prostor, ve kterých se předměty nacházejí, je za účelem prohlídky a vyzvednutí předmětů na vlastní nebezpečí.
16. Závěrečná ustanovení
16.1 Pořadatel aukce neručí za nepřetržitou dostupnost webové stránky www.netbid.com a neodpovídá za možné výpadky související s Internetem. Pořadatel aukce pak rozhodně neodpovídá za to, pokud vlivem technických problémů, na které nemá vliv, nedojde ke zpracování nebo uložení nabídek.
16.2 Pokud je kupující podnikatelem, právnickou osobou ve smyslu veřejného práva nebo zvláštní veřejnoprávní institucí, je sjednaným místem plnění a výlučným příslušným soudem pro právní spory mezi pořadatelem aukce a účastníkem Svobodné hanzovní město Hamburk.
16.3 Tyto VOP a právní vztahy mezi pořadatelem aukce, odevzdavatelem a účastníkem se řídí výhradně německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Naše Kontakty

Clemens Fritzen

Představenstvo NetBid Industrie-Auktionen AG Vedení společnosti Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 201

fritzen@netbid.com