Ogólne Warunki Handlowe NetBid Industrie-Auktionen AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

NetBid Industrie-Auktionen AG
i
Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Ogólne Warunki Handlowe

I. Postanowienia ogólne
1. Informacje ogólne
1.1 Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG (zwana poniżej AME) organizuje aukcje na żywo używanych maszyn i urządzeń maszynowych.
1.2 NetBid Industrie-Auktionen AG prowadzi na stronie www.netbid.com platformę (zwaną poniżej platformą online) związaną z interaktywną internetową sprzedażą używanych maszyn i urządzeń maszynowych. Za pośrednictwem platformy online przeznaczone do sprzedaży obiekty oferowane są albo w formie „aukcji online”, albo „tradingu”. Sprzedaż za pośrednictwem platformy online organizowana jest albo przez samą NetBid Industrie-Auktionen AG, albo przez jedną z jej spółek zależnych (poniżej każdorazowo zwaną NetBid).
1.3 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (poniżej zwane OWH) przedstawiają ogólne zasady organizowanych przez AME aukcji na żywo, a także organizowanej przez NetBid sprzedaży za pośrednictwem platformy online. Regulują one stosunki prawne między AME lub NetBid (poniżej każdorazowo zwaną Prowadzącym aukcje), dostawcami (zwanymi poniżej Dostawcami lub Sprzedającymi) obiektów wystawionych na sprzedaż (zwanych poniżej pozycjami), a także osobami składającymi propozycje bądź oferty dotyczące pozycji (poniżej zwanymi Uczestnikami lub Kupującymi).
1.4 W odniesieniu do poszczególnych aukcji lub sprzedaży mogą dodatkowo obowiązywać specjalne warunki handlowe (poniżej zwane Warunkami Specjalnymi). Zawierają one uzupełnienia i/lub zmiany wobec OWH. W razie wątpliwości pierwszeństwo mają Warunki Specjalne.
1.5 Prowadzący aukcje może w każdej chwili zmienić niniejsze OWH ze skutkiem na przyszłość. Zmiany wchodzą w życie z chwilą, gdy Uczestnik otrzyma stosowną informację.
2. Udział w sprzedażach online (aukcja online i trading)
2.1 Udział w sprzedażach za pośrednictwem platformy online (aukcja online i trading) wymaga rejestracji Uczestnika na platformie online. Rejestracja jest bezpłatna, dopuszczenie do platformy online polega na przyznaniu nazwy użytkownika i hasła.
2.2 Nie przysługuje roszczenie prawne dotyczące rejestracji. Informacje podawane przy rejestracji powinny być kompletne i poprawne. Do rejestracji dopuszcza się tylko osoby prawne, spółki prawa cywilnego i osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W szczególności, rejestracja jest niedostępna dla osób niepełnoletnich. Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji w przypadku podania fałszywych danych lub nadużyć. Uczestnik może w każdej chwili wycofać rejestrację.
2.3 Uczestnik jest identyfikowany oraz upoważniany do korzystania z Platformy internetowej przy pomocy swojej nazwy użytkownika i hasła. Dzięki stosownym procedurom dba o poufność tych informacji, tak by nie zostały one wykorzystane przez osoby niepowołane do logowania się do platformy online bez zgody użytkownika .
2.4 Zakończona powodzeniem rejestracja Uczestnika stanowi dla Prowadzącego aukcje upoważnienie do pobierania, gromadzenia i wykorzystywania jego danych, a także do publikowania nazwy użytkownika w ramach sprzedaży na platformie online. Wszystkie dane Uczestnika są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu podejmowania czynności prawnych za pośrednictwem platformy online, a także do celów związanych z użytkowaniem platformy online.
2.5 Propozycję (aukcja online) lub ofertę (trading) może złożyć osoba, która zarejestrowała się na platformie online i zaakceptowała niniejsze OWH. Przedkładając swoją propozycję lub ofertę, Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i zaakceptował obowiązujące w poszczególnych przypadkach Warunki Specjalne, które są dostępne na platformie online.
2.6 Dostawca może wybierać pomiędzy obiema formami sprzedaży, jakimi są „aukcja online“ i „trading“. Prowadzący aukcje przejmuje każdorazowo ewidencjonowanie danych technicznych, sporządzanie fotografii cyfrowych na miejscu, ocenę pozycji i oszacowanie ceny rynkowej, a także specjalne zgłoszenia w czasopismach specjalistycznych. Wymienione wyżej usługi nie dotyczą dostawcy oferującego pozycje jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek.
2.7 Ustawiając aukcję online, osoba działająca na własny rachunek oddaje Prowadzącemu aukcje wyłączne prawo do sprzedaży produktu Prowadzącemu aukcje na ustalony czas aukcji plus każdorazowy termin zastrzeżenia. Ta wyłączność nie dotyczy tradingu. Dostawca może dokonywać zmian w wyborze formy sprzedaży za uprzednią zgodą Prowadzącego aukcje. Zmiana nie jest możliwa, dopóki istnieją lub mogą zostać złożone ważne propozycje lub oferty w ramach wybranej formy sprzedaży danej pozycji (danych pozycji). Jeśli Prowadzący aukcje otrzymał od Dostawcy ogólne zlecenie sprzedaży, wybór odpowiedniej formy sprzedaży stanowi wyłączne prawo Prowadzącego aukcje.
3. Udział w aukcjach na żywo
W przypadku aukcji na żywo Uczestnicy są dopuszczani do udziału w aukcji poprzez wręczenie karty licytanta.
4. Kaucja/ potwierdzenie bankowe
4.1 Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo dopuszczenia Uczestnika dopiero po wpłacie kaucji lub innego zabezpieczenia. W ramach aukcji na żywo Prowadzący aukcje może również, zamiast kaucji, zażądać by Uczestnik przekazał mu w zastaw dokumenty tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.). W związku z aukcją lub tradingiem Prowadzący aukcje jest upoważniony do zatrzymania kaucji albo innego zabezpieczenia bądź przedmiotu oddanego w zastaw, jeśli jemu i/lub Sprzedającemu przysługują wierzytelności od Uczestnika wynikające z lub pozostające w związku z aukcją lub tradingiem, bądź też do zaliczenia kaucji na poczet ceny zakupu. Jeśli Prowadzącemu aukcje i/lub Sprzedającemu nie przysługują od Uczestnika żadne wierzytelności wynikające z lub pozostające w związku z aukcją lub tradingiem, Prowadzący aukcje zwróci Uczestnikowi kaucję lub inne świadczenie zabezpieczające albo wyda przedmiot oddany w zastaw.
4.2 Jeśli minimalna propozycja (cena wywoławcza) wynosi co najmniej 5000,00 EUR, warunkiem udziału w aukcji online i tradingu jest przedłożenie potwierdzenia bankowego o wypłacalności Uczestnika.

II. Warunki Specjalne aukcji (aukcja online i na żywo)
5. Aukcja
5.1 Aukcja prowadzona jest w imieniu i na rachunek Dostawcy. Prowadzący aukcje nie jest stroną zawartej przez przybicie umowy kupna, lecz tylko pośredniczy w zawieraniu umowy kupna bezpośrednio między Dostawcą a Uczestnikiem. Prowadzący aukcje ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić aukcję. Prowadzący aukcje otrzyma za to prowizję w wysokości 18% ceny kupna netto od Uczestnika, który wygrał licytację dzięki swej propozycji. W pojedynczych przypadkach Warunki Specjalne mogą przewidywać inną wysokość prowizji. Po wygraniu licytacji w chwili otrzymania rachunku Kupujący ma prawo otrzymać od Prowadzącego aukcje nazwę i adres Dostawcy.
5.2 Terminy (rozpoczęcie, zakończenie aukcji, przejęcie, odebranie) w ramach aukcji online podawane są na stronach aukcyjnych na platformie online. Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia aukcji lub jej przedłużenia.
5.3 W przypadku aukcji na żywo informacje na temat terminów (rozpoczęcie, zakończenie aukcji, przejęcie, odebranie) można znaleźć w zapowiedziach Prowadzącego aukcje, w katalogu aukcyjnym, a także na platformie online. Prowadzący aukcje ma prawo do zmiany ustalonych w katalogu aukcyjnym: kolejności, rozdzielania, łączenia i wycofywania numerów.
5.4 Można składać tylko propozycje wolne od warunków i zastrzeżeń. Propozycje są wiążące, odwołanie nie jest możliwe. Propozycje nie obejmują podatku od wartości dodanej i prowizji. Prowadzący aukcje ma prawo do odrzucenia propozycji bez podawania powodów.
5.5 Ewentualne propozycje minimalne (ceny wywoławcze) ustala Prowadzący aukcje. W przypadku kilku propozycji ceny o tej samej wysokości, obowiązuje propozycja, która pierwsza dotarła do Prowadzącego aukcje. Jeśli Prowadzący aukcje uzna propozycję ceny za zbyt niską, ma prawo odrzucić propozycję jednego lub kilku Uczestników.
6. Pozycje
6.1 W przypadku aukcji online Prowadzący aukcje licytuje poszczególne pozycje lub pozycje zblokowane (koncentracja kilku pozycji pod jednym numerem aukcyjnym). W przypadku pozycji zblokowanych aukcja przebiega dwuetapowo:
a) Najpierw na aukcję wystawia się poszczególne pozycje. Do wylicytowania dochodzi z zastrzeżeniem (warunek zawieszający zgodnie z § 158 ust. 1 BGB [kodeks cywilny]), że pozycja nie zostanie wylicytowana jako część pozycji zblokowanej. Po wylicytowaniu poszczególnych pozycji na aukcję wystawiane są pozycje zblokowane. Jeśli dla pozycji zblokowanych nie zostaną złożone żadne propozycje lub w przypadku propozycji złożonych dla pozycji zblokowanych nie nastąpi wylicytowanie, dochodzi do ostatecznego wylicytowania poszczególnych pozycji – według tego, jaką osiągnęły cenę minimalną.
b) Jeśli złożono propozycje na pozycje zblokowane, obowiązuje, co następuje: do wylicytowania propozycji dotyczących pozycji zblokowanych dochodzi wtedy, gdy najwyższa propozycja przewyższa o co najmniej 10% sumę propozycji lub cen minimalnych dla poszczególnych pozycji. Nie dochodzi wtedy do wylicytowania poszczególnych pozycji, ponieważ warunek nie został spełniony. W pojedynczych przypadkach Warunki Specjalne mogą przewidywać inną stopę procentową.
6.2 Do zakończenia aukcji Prowadzący aukcje jest upoważniony do łączenia pojedynczych pozycji w pozycje zblokowane, do rozdzielania istniejących pozycji zblokowanych i/lub wycofywania poszczególnych pozycji lub pozycji zblokowanych.
7. Wylicytowanie i umowa kupna
7.1 Umowa kupna jednej pozycji dochodzi do skutku bezpośrednio przez wylicytowanie.
7.2 W przypadku aukcji online do wylicytowania dochodzi w sposób przewidziany przez system. Uczestnik, który wygrywa licytację, po wylicytowaniu zostaje automatycznie poinformowany przez Prowadzącego aukcje za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego propozycja została zaakceptowana. Z reguły licytację wygrywa ten Uczestnik, który w okresie składania propozycji złożył najwyższą propozycję. Jeśli w ciągu 10 minut przed zakończeniem aukcji nie zostanie złożona żadna wyższa propozycja, aukcja kończy się w podanym terminie zamknięcia. W przypadku złożenia wyższej propozycji w ciągu 10 minut przed zakończeniem aukcji aukcja zostanie przedłużona o tyle, by między złożeniem ostatniej najwyższej propozycji a nowym terminem zamknięcia znów mijało 10 minut. Ta sama zasada obowiązuje, gdy ta propozycja zostanie przelicytowana w przedłużonym czasie. Aukcja kończy się wraz ze złożeniem najwyższej propozycji, która nie została przelicytowana w ciągu 10 minut. Termin zamknięcia określany jest wyłącznie i w sposób wiążący przy użyciu systemowego zegara platformy online.
7.3 W przypadku aukcji na żywo licytację wygrywa oferujący najwięcej, jeśli po trzykrotnym wywołaniu nie zostanie złożona wyższa propozycja. Jeśli dwie lub więcej osób złoży równocześnie taką samą propozycję, a wezwanie do złożenia kolejnej propozycji pozostanie niespełnione, decyduje losowanie.
7.4 Prowadzący aukcje ma prawo – generalnie lub z ważnego powodu – nie pozwolić wylicytować określonym Uczestnikom, wykluczyć Uczestników z aukcji i poprzez odpowiednie wskazówki dla Uczestnika korygować pomyłki Prowadzącego aukcje w przypadku propozycji i/lub wylicytowania.
7.5 Poza tym Prowadzący aukcje ma prawo do niedopuszczenia do wylicytowania według własnego uznania lub do dopuszczenia do wylicytowania z zastrzeżeniem.
7.6 Jeśli doszło do wylicytowania z zastrzeżeniem, to początkowo umowa kupna pozycji nie dochodzi do skutku. Co więcej, Uczestnik, który wygrał licytację z zastrzeżeniem, jest związany (termin związania) swoją propozycją przez siedem dni kalendarzowych (aukcje online) lub 48 godzin (aukcje na żywo). Warunki Specjalne mogą przewidywać odmienne terminy związania. W okresie związania mogą być składane dalsze propozycje. W okresie związania Prowadzący aukcje jest upoważniony do odrzucenia propozycji Uczestnika. Jeśli w okresie związania Prowadzący aukcje nie zadeklaruje zniesienia zastrzeżenia, to uznaje się, że ostatecznie nie doszło do wylicytowania.
7.7 Jeśli między biorącymi udział pojawią się wątpliwości lub brak jedności w sprawie ważności propozycji jednego Uczestnika, na przykład dlatego, że Uczestnik nie chce zaakceptować jego propozycji, to wyłącznie Prowadzący aukcje decyduje w sposób wiążący o dojściu do skutku umowy kupna na warunkach odnośnej najwyższej propozycji. Uczestnicy akceptują w tym zakresie decyzję Prowadzącego aukcje. Jeśli Prowadzący aukcje zadecyduje, że nie doszło do umowy kupna na warunkach odnośnej najwyższej propozycji, Prowadzący aukcje ma prawo do ponownego oferowania odnośnej (odnośnych) pozycji do sprzedaży.
8. Obowiązki Sprzedającego i Kupującego
8.1 Jeśli między Dostawcą a Uczestnikiem dojdzie do zawarcia umowy kupna, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia ceny kupna i prowizji każdorazowo z doliczeniem podatku od towarów i usług, a także do przejęcia pozycji. Sprzedający jest zobowiązany do wydania pozycji.
8.2 Prowadzący aukcje wstawia Uczestnikowi do rachunku cenę kupna i przypadającą prowizję. Płatności na rzecz Prowadzącego aukcje według ust. 1 powinny być dokonywane natychmiast po wystawieniu rachunku gotówką, za pomocą czeku potwierdzonego przez bank lub przelewu.
8.3 Czek potwierdzony przez bank nie może zawierać typowych dla banków zastrzeżeń. Prowadzący aukcje dokonuje według własnego uznania oceny, czy czek potwierdzony przez bank spełnia te wymagania. W przypadku płatności czekiem Prowadzący aukcje może zażądać, by demontaż i odtransportowanie wylicytowanej (wylicytowanych) pozycji mogło nastąpić dopiero po ustaleniu daty, od której na koncie Prowadzącego aukcje naliczane są odsetki od kwoty czeku. Jeśli Kupujący uiszcza płatność za pomocą czeku potwierdzonego przez bank, Prowadzący aukcje może udzielić zgody na natychmiastowe odebranie zakupionej rzeczy.
8.4 Jeśli w przypadku Kupującego z zagranicy nie jest możliwa pełna zapłata według wyżej wymienionych uregulowań, Prowadzący aukcje może według własnego uznania zażądać zaliczki w wysokości przynajmniej 20% kwoty przypadającej do zapłaty zgodnie z ust. 1. W takim przypadku pozostałą część zapłaty należy uregulować natychmiast przelewem. Opłaty za przelew i inne opłaty obciążają Kupującego. Czeki przyjmowane są w celu zapłaty, a nie zamiast niej samej. Kupujący z państw nienależących do UE muszą zapłacić podatek od towarów i usług jako kaucję. Po przedłożeniu odpowiednio opieczętowanej kopii ze stemplem potwierdzającym wywóz, podatek od towarów i usług zostanie zwrócony. Sprzedaż dla Uczestników z krajów UE może być realizowana bez podatku obrotowego tylko po przedłożeniu urzędowo uwierzytelnionego numeru identyfikacyjnego podatku obrotowego wewnątrz UE.
8.5 Wszystkie rachunki są wystawiane z zastrzeżeniem specjalnego sprawdzenia i ewentualnego skorygowania. Zastrzega się prawo do błędu.
8.6 W przypadku zwłoki w uiszczeniu płatności naliczane są odsetki w wysokości 8 punktów procentowych (jeśli Uczestnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB) lub 5 punktów procentowych (jeśli Uczestnik jest użytkownikiem w rozumieniu § 13 BGB) rocznie ponad każdorazową bazową stopę procentową Europejskiego Banku Centralnego. Dotyczy to również sytuacji, gdy przekazano lub przyjęto czeki. W razie zwłoki w uiszczeniu płatności lub w razie nieterminowego odbioru przez Kupującego wylicytowanej (wylicytowanych) pozycji, po upływie ustanowionego dla Kupującego odpowiednio długiego terminu dodatkowego, Dostawca może według własnego uznania zdemontować i zmagazynować wylicytowaną(e) pozycję(e) na koszt i ryzyko Kupującego lub odstąpić od umowy kupna i zażądać odszkodowania z tytułu niespełnienia zobowiązania. W tym ostatnim przypadku Prowadzący aukcje może ponownie wystawić na licytację wylicytowaną(e) pozycję(e). Kupujący nie zostanie dopuszczony do powtórnej aukcji. Kupujący odpowiada za ewentualny mniejszy uzysk, a do ewentualnego większego uzysku nie ma prawa.
8.7 Zobowiązanie Kupującego do zapłaty prowizji istnieje niezależnie od zapłaty ceny kupna, prawnej oceny roszczenia z ceny kupna, a także od dalszego stanu umowy kupna.
9. Przejmowanie ryzyka/ przejście własności
9.1 Z chwilą wylicytowania pozycje są uważane za przekazane Kupującemu. Ryzyko przypadkowego zaginięcia, a także utraty lub uszkodzenia pozycji przechodzi z chwilą wylicytowania na Kupującego.
9.2 Własność pozycji przechodzi na Kupującego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty ceny kupna, prowizji i ustawowego podatku od towarów i usług i po pisemnej deklaracji zwalniającej Prowadzącego aukcje.
10. Przejęcie wylicytowanych pozycji
10.1 Przejęcie wylicytowanych pozycji włącznie z demontażem i odtransportowaniem następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Kupujący odpowiada za uszkodzenia, które w trakcie demontażu lub transportu mogą powstać na cudzej własności. Na pierwsze żądanie uwolni on Prowadzącego aukcje i Sprzedającego od wszelkich roszczeń osób trzecich w tej sprawie.
10.2 Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do odbioru tylko w terminach podanych przez Prowadzącego aukcje. Prowadzący aukcje może postanowić, że określoną pozycję będzie można przejąć dopiero po odtransportowaniu innych pozycji. Kupujący, którego pozycja(e) utrudnia(ją) przejęcie innych pozycji, jest zobowiązany niezwłocznie po pisemnym wezwaniu Prowadzącego aukcje (wystarczy, jeśli zostanie ono przesłane e-mailem) zadbać o to, by ta(e) pozycja(e) została(y) odebrana(e). Jeśli to nie nastąpi, Prowadzący aukcje jest upoważniony do zlecenia osobom trzecim odbioru i ewentualnego przechowania na rachunek i ryzyko Kupującego.
10.3 Jeśli w trakcie demontażu pojawią się otwory w budynku lub w częściach budynku, Kupujący jest zobowiązany do zlecenia specjalistycznej firmie ich zamknięcia na własny koszt. Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do nakładania kaucji na pozycje, których demontaż może powodować uszkodzenia nieruchomości i/lub innych przedmiotów należących do osób trzecich. Podanie do wiadomości wchodzących w grę pozycji i wysokości kaucji następuje w ramach aukcji online na platformie online, w przypadku aukcji na żywo podanie do wiadomości następuje poprzez obwieszczenie Prowadzącego aukcje, podanie w katalogu aukcyjnym, a także na platformie online.
10.4 W trakcie demontażu i odbioru swojej(swoich) pozycji Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji Sprzedającego i/lub Prowadzącego aukcje lub osób zatrudnionych przez Prowadzącego aukcje.
10.5 Kupujący zadba o terminowe załatwienie zezwoleń koniecznych do demontażu i/lub odbioru/transportu.

III. Warunki Specjalne dotyczące tradingu
11. Trading
W ramach formy sprzedaży określanej mianem „tradingu“ Prowadzący aukcje zbiera tylko oferty dla Dostawcy i pośredniczy między Dostawcą a Uczestnikami w zawieraniu umów kupna dotyczących pozycji. Prowadzący aukcje otrzymuje za to prowizję od Kupującego. Wysokość prowizji wynosi 18% ceny kupna netto. W pojedynczych przypadkach Warunki Specjalne mogą przewidywać inną wysokość prowizji. Zobowiązanie do zapłaty prowizji istnieje niezależnie od zapłaty ceny kupna, prawnej oceny roszczenia z ceny kupna, a także od dalszego stanu umowy kupna.
12. Przyjęcie oferty i umowa kupna
12.1 Prowadzący aukcje publikuje na platformie online oczekiwania cenowe Sprzedającego lub cenę minimalną pozycji. Poprzez opublikowanie sam Sprzedający nie składa oferty w sensie prawnym. Opublikowanie rozumiane jest jako wezwanie do Uczestników do składania przez nich wiążących prawnie ofert dotyczących pozycji. Sprzedający może w każdej chwili wycofać swoje wezwanie. Nie jest zobowiązany do przyjmowania ofert Uczestników.
12.2 Oferta jest w sposób prawnie wiążący ukierunkowana na zawarcie umowy kupna. Należy uwzględnić ewentualnie podaną przez Sprzedającego cenę minimalną. Można złożyć ofertę, określając termin przyjęcia (datę, godzinę).
12.3 Umowa kupna pozycji dochodzi do skutku wyłącznie bezpośrednio między Sprzedającym a Uczestnikiem, którego ofertę Sprzedający przyjmuje za pośrednictwem platformy online w terminie określonym przez Uczestnika. Sprzedający sam decyduje, którą ofertę przyjmie. Prowadzący aukcje nie wywiera na to żadnego wpływu, a w odniesieniu do deklaracji Sprzedającego i Uczestników jest tylko pośrednikiem przekazującym deklaracje bądź decyzje o przyjęciu. Przyjęcie przez Sprzedającego oferty jednego Uczestnika oznacza równoczesne wygaśnięcie związania pozostałych uczestników, którzy złożyli oferty.
12.4 Dostawca jest zobowiązany bez wezwania w sposób wiążący, poprzez niezwłoczne przedłożenie pisemnej umowy kupna, poinformować Prowadzącego aukcje, czy i na jakich warunkach za pośrednictwem platformy online doszła do skutku umowa kupna z Kupującym. Jeśli Dostawca nie zrealizuje tego zobowiązania, Prowadzący aukcje jest upoważniony do wykluczenia go z dalszego korzystania z platformy online. W takim przypadku Prowadzący aukcje jest poza tym uprawniony do nałożenia na Dostawcę kary umownej w wysokości 5000,00 EUR za każdą sprzedaną pozycję. Dostawca musi ją uiścić niezwłocznie. Wyraźnie zastrzega się prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód poniesionych przez Prowadzącego aukcje.

IV. Pozostałe warunki ogólne
13. Potrącenie, odpowiedzialność przedstawiciela
13.1 Uczestnik, który w zastępstwie zleceniodawcy składa propozycje lub oferty dotyczące pozycji, odpowiada na równi z nim jako poręczyciel.
13.2 Uczestnik może dokonywać potrącenia tylko w przypadku niezaprzeczalnych lub prawomocnie ustalonych wierzytelności.
14. Gwarancja
14.1 Ponieważ umowa kupna dochodzi do skutku wyłącznie między Sprzedającym a Kupującym, Prowadzący aukcje nie przejmuje gwarancji za pozycje. § 15 pozostaje w mocy.
14.2 Wszystkie wystawione na sprzedaż pozycje są używane i wykazują częściowo znaczne ślady użytkowania. Istnieje możliwość specjalistycznego zbadania pozycji. Pozycje są sprzedawane w takim stanie, w jakim – także w przypadku powołania specjalisty – były oglądane lub mogłyby być oglądane. Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczania pozycji bez wad fizycznych; nie uzgadnia się określonej jakości ani też Sprzedający nie przejmuje gwarancji za jakość pozycji. Gwarancja Sprzedającego jest wykluczona.
14.3 Informacje na platformie online, w katalogach sprzedaży lub w innej formie, zwłaszcza dane techniczne, wymiary, rok produkcji lub dane ilościowe, nie są wiążące i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 444 BGB czy umów jakościowych w rozumieniu § 434 ust. 1 str. 1 BGB. Dane przekazywane są zgodnie z informacjami Sprzedającego. Prowadzący aukcje odpowiada tylko za właściwe przekazanie, a nie za obiektywną poprawność tych informacji.
15. Odpowiedzialność
15.1 Przestrzeganie przepisów ustawowych przy zawieraniu i realizacji umowy jest obowiązkiem jedynie stron umowy kupna. Strony umowy uwolnią Prowadzącego aukcje każdorazowo na pierwsze wezwanie od wszelkich roszczeń wysuwanych wobec Prowadzącego aukcje przez jedną ze stron umowy lub osoby trzecie w wyniku lub w związku z zawartymi umowami lub realizacją umów, o ile Prowadzący aukcje nie odpowiada zgodnie z poniższymi postanowieniami.
15.2 Prowadzący aukcje odpowiada tylko za celowe działanie i poważne zaniedbania, a także za celowe działania i poważne zaniedbania swoich ustawowych przedstawicieli, pracowników na stanowiskach kierowniczych i pomocników dłużnika wykonujących jego świadczenia. Odpowiedzialność za szkody pośrednie i następcze, zwłaszcza za utracony zysk, jest wykluczona.
15.3 Odmiennie od ust. 2 Prowadzący aukcje odpowiada za zwykłe zaniedbania, a także za zwykłe zaniedbania swych ustawowych przedstawicieli, pracowników na kierowniczych stanowiskach i pomocników dłużnika wykonujących jego świadczenia w przypadku spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia, a także w przypadku szkód polegających na naruszeniu istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to takie zobowiązania, które chronią istotne dla umowy pozycje prawne Uczestnika lub Dostawcy, jakie musi im gwarantować umowa zgodnie z jej treścią i celem (zobowiązania zasadnicze). Istotne są poza tym takie zobowiązania umowne, których spełnienie w ogóle umożliwia właściwą realizację umowy i na których wypełnieniu Uczestnik lub Dostawca polega i polegać może.
15.4 Odpowiedzialność za naruszenie istotnych dla umowy zobowiązań ogranicza się do szkody, która jest typowa dla transakcji tego rodzaju i którą przy zawieraniu danej umowy Prowadzący aukcje powinien był przewidzieć jako potencjalne następstwo naruszenia umowy lub uwzględniając okoliczności, które znał lub musiał znać.
15.5 Prowadzący aukcje odpowiada wobec użytkowników (§ 13 BGB) w sposób nieograniczony za działanie celowe i poważne zaniedbanie, a także za działania celowe i poważne zaniedbania swoich ustawowych przedstawicieli, pracowników na kierowniczych stanowiskach i pomocników dłużnika wykonujących jego świadczenia, jak też w przypadku spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia, a także w przypadku szkód polegających na naruszeniu istotnych zobowiązań umownych.
15.6 Wstęp na teren, na którym znajdują się pozycje, w celu ich obejrzenia lub odebrania odbywa się na własne ryzyko.
16. Postanowienia końcowe
16.1 Prowadzący aukcje nie gwarantuje nieustannej możliwości dostępu do strony www.netbid.com i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wątpliwości związane z medium, jakim jest internet. Prowadzący aukcje nie odpowiada przede wszystkim za sytuacje, kiedy ze względu na problemy techniczne, na które nie ma wpływu, nie można przetwarzać propozycji lub wprowadzać ich do pamięci.
16.2 Jeśli Kupujący jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego, lub stanowi publicznoprawny majątek odrębny, uzgodnionym miejscem wykonania zobowiązania i wyłącznym miejscem jurysdykcji w razie sporów prawnych między Prowadzącym aukcje a Uczestnikiem jest Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg.
16.3 Niniejsze OWH, a także stosunki prawne między Prowadzącym aukcje, Dostawcą i Uczestnikami podlegają wyłącznie prawodawstwu niemieckiemu z wyłączeniem prawa handlowego ONZ.

Nasze kontakty

Clemens Fritzen

Prezes Zarządu NetBid Industrie-Auktionen AG oraz Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 201

fritzen@netbid.com