Ogólne Warunki Handlowe NetBid Industrie-Auktionen AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Ogólne Warunki Handlowe

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem Ogólnych Warunków Handlowych – jako podstawa prawna służy wyłącznie wersja niemiecka (do znalezienia pod adresem: https://www.netbid.com/Hilfe/AGB/).

1. Ogólne
1.1 Spółki Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG (dalej: AME) i NetBid Industrie-Auktionen AG organizują aukcje używanych maszyn i instalacji technicznych lub innych dóbr trwałych oferowanych przez osoby trzecie.
1.2 W związku z tym NetBid Industrie-Auktionen AG prowadzi platformę online na stronie www.netbid.com. Na platformie tej przedmioty przeznaczone do licytacji i sprzedaży są oferowane w ramach "aukcji online" lub "tradingu". Sprzedaż za pośrednictwem platformy internetowej organizowana jest przez samą firmę NetBid Industrie-Auktionen AG lub przez jedną z jej spółek zależnych (poniżej każdorazowo zwaną NetBid).
1.3 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (poniżej zwane OWH) przedstawiają ogólne zasady aukcji organizowanych przez AME i NetBid, a także sprzedaży za pośrednictwem platformy online. Regulują one stosunki prawne między AME lub NetBid (poniżej każdorazowo zwaną Prowadzącym aukcje), dostawcami (zwanymi poniżej Dostawcami lub Sprzedającymi) obiektów wystawionych na sprzedaż (zwanych poniżej pozycjami), a także osobami składającymi oferty dotyczące pozycji (poniżej zwanymi Uczestnikami lub Kupującymi).
1.4 W odniesieniu do poszczególnych aukcji lub sprzedaży mogą dodatkowo obowiązywać specjalne warunki handlowe (poniżej zwane Warunkami Specjalnymi). Zawierają one uzupełnienia i/lub zmiany wobec niniejszych OWH. W razie wątpliwości pierwszeństwo mają Warunki Specjalne.

2. Udział w sprzedażach online (aukcja online i trading)
2.1 Udział w sprzedażach za pośrednictwem platformy online (aukcja online i trading), a tym samym składanie ofert (na aukcja online) lub ofert (w trading) wymaga rejestracji Uczestnika na platformie online. Rejestracja jest bezpłatna, dopuszczenie do platformy online polega na przyznaniu nazwy użytkownika i hasła. Dokonując rejestracji Uczestnik potwierdza, że otrzymał i przyjął do wiadomości niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej OWH, oraz że wyraźnie akceptuje ich ważność.
2.2 Nie przysługuje roszczenie prawne dotyczące rejestracji. Informacje podawane podczas rejestracji muszą być kompletne i poprawne. Zarejestrować się mogą tylko osoby prawne, spółki osobowe i osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W szczególności rejestracja jest niedostępna dla osób niepełnoletnich. Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji w przypadku podania fałszywych danych lub w razie nadużyć. Uczestnik może w każdej chwili wycofać dokonaną rejestrację.
2.3 Podczas korzystania z platformy internetowej Uczestnik identyfikuje się lub legitymuje poprzez nazwę użytkownika i hasło. Poprzez podjęcie stosownych środków Uczestnik dba o poufność tych informacji, tak, aby nie zostały one wykorzystane przez osoby niepowołane do logowania się do platformy online bez zgody Uczestnika.
2.4 Zakończona powodzeniem rejestracja Uczestnika stanowi dla Prowadzącego aukcje upoważnienie do pobierania, gromadzenia i wykorzystywania danych Uczestnika, a także do publikowania nazwy użytkownika w ramach sprzedaży na platformie online. Wszystkie dane Uczestnika są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu podejmowania czynności prawnych za pośrednictwem platformy online, a także do celów związanych z użytkowaniem platformy online.
2.5 Przedkładając swoją ofertę Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości i zaakceptował obowiązujące w poszczególnych przypadkach Warunki Specjalne, które są dostępne na platformie online.
2.6 Dostawca może wybierać pomiędzy obiema formami sprzedaży, jakimi są "aukcja online" i "trading". Prowadzący aukcje przejmuje na siebie każdorazowo ewidencjonowanie danych technicznych, sporządzanie fotografii cyfrowych na miejscu, ocenę pozycji i oszacowanie ceny rynkowej, a także zamieszczanie specjalnych ogłoszeń w czasopismach specjalistycznych. Jeżeli Dostawca oferuje swoje pozycje samodzielnie wystawiając je do sprzedaży na platformie, wyżej wymienione usługi ze strony Dostawcy nie mają zastosowania.
2.7 Ustawiając aukcję online w formie samodzielnego wystawiania pozycji na sprzedaż Dostawca oddaje Prowadzącemu aukcje wyłączne prawo do sprzedaży produktu na ustalony czas aukcji plus każdorazowy termin zastrzeżenia. Wyłączność ta nie dotyczy tradingu. Dostawca może dokonywać zmian w wyborze formy sprzedaży za uprzednią zgodą Prowadzącego aukcje. Zmiana nie jest możliwa, dopóki istnieją lub mogą zostać złożone ważne oferty w ramach wybranej formy sprzedaży danej pozycji (danych pozycji). Jeśli Prowadzący aukcje otrzymał od Dostawcy ogólne zlecenie sprzedaży, wybór odpowiedniej formy sprzedaży stanowi wyłączne prawo Prowadzącego aukcje.

3. Kaucja/ potwierdzenie bankowe
3.1 Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do dopuszczenia Uczestnika dopiero po wpłacie kaucji lub innego zabezpieczenia. W związku z aukcją lub tradingiem Prowadzący aukcje jest upoważniony do zatrzymania kaucji albo innego zabezpieczenia bądź przedmiotu oddanego w zastaw, jeśli jemu i/lub Sprzedającemu przysługują wierzytelności od Uczestnika wynikające z aukcji lub tradingu albo pozostające w związku z aukcją lub tradingiem, ma on też prawo do zaliczenia kaucji na poczet ceny zakupu. Jeśli Prowadzącemu aukcje i/lub Sprzedającemu nie przysługują od Uczestnika żadne wierzytelności wynikające z aukcji lub tradingu albo pozostające w związku z aukcją lub tradingiem, Prowadzący aukcje zwróci Uczestnikowi kaucję lub inne świadczenie zabezpieczające.
3.2 Jeśli oferta minimalna (cena wywoławcza) wynosi, co najmniej 5000,00 euro, to warunkiem udziału w aukcji online i tradingu jest przedłożenie potwierdzenia bankowego o wypłacalności Uczestnika.

4. Aukcja
4.1 Aukcja prowadzona jest w imieniu i na rachunek Dostawcy. Prowadzący aukcje nie jest stroną zawartej przez udzielenie przybicia umowy kupna, lecz tylko pośredniczy w zawieraniu umowy kupna bezpośrednio między Dostawcą a Uczestnikiem. Prowadzący aukcje ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić aukcję. Prowadzący aukcje otrzyma za to prowizję w wysokości 18% ceny kupna netto od Uczestnika, który wygrał licytację dzięki swojej ofercie. W pojedynczych przypadkach Warunki Specjalne mogą przewidywać inną wysokość prowizji. Po wygraniu licytacji, w chwili otrzymania faktury Kupujący ma prawo otrzymać od Prowadzącego aukcje nazwę i adres Dostawcy.
4.2 Terminy (rozpoczęcie, zakończenie aukcji, przejęcie, odebranie) w ramach aukcji online podawane są na stronach aukcyjnych na platformie online. Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia aukcji lub jej przedłużenia.
4.3 Można składać tylko oferty wolne od warunków i zastrzeżeń. Oferty są wiążące, odwołanie nie jest możliwe. Oferty nie zawierają jeszcze podatku VAT i prowizji. Prowadzący aukcje ma prawo do odrzucenia oferty bez podawania powodów.
4.4 Ewentualne oferty wywoławcze (ceny startowe) ustala Prowadzący aukcje. W przypadku kilku ofert o tej samej wysokości obowiązuje oferta, która pierwsza wpłynęła u Prowadzącego aukcje. Jeśli Prowadzący aukcje uzna ofertę za zbyt niską, ma prawo odrzucić ofertę jednego lub kilku Uczestników.

5. Pozycje
5.1 W przypadku aukcji online Prowadzący aukcje licytuje poszczególne pozycje lub pozycje zblokowane (zebranie kilku pozycji pod jednym numerem aukcyjnym). W przypadku pozycji zblokowanych aukcja przebiega dwuetapowo:
a) Najpierw na aukcję wystawia się poszczególne pozycje. Do wylicytowania dochodzi z zastrzeżeniem (warunek zawieszający zgodnie z § 158 ust. 1 BGB [niem. kodeks cywilny]), że pozycja nie zostanie wylicytowana jako część pozycji zblokowanej. Po wylicytowaniu poszczególnych pozycji na aukcję wystawiane są pozycje zblokowane. Jeśli dla pozycji zblokowanych nie zostaną złożone żadne propozycje lub w przypadku propozycji złożonych dla pozycji zblokowanych nie nastąpi wylicytowanie, dochodzi do ostatecznego wylicytowania poszczególnych pozycji – według tego, jaką osiągnęły cenę minimalną.
b) Jeśli złożono oferty na pozycje zblokowane, obowiązuje, co następuje: do udzielenia przybicia na pozycje blokowe dochodzi, jeśli najwyższa oferta przewyższa o co najmniej 10% sumę ofert lub cen minimalnych dla poszczególnych pozycji. Nie jest udzielane wtedy przybicie dla poszczególnych pozycji, ponieważ warunek nie został spełniony. W pojedynczych przypadkach Warunki Specjalne mogą przewidywać inną stawkę procentową.
5.2 Do momentu zakończenia aukcji Prowadzący aukcje jest upoważniony do łączenia pojedynczych pozycji w pozycje zblokowane, do rozdzielania istniejących pozycji zblokowanych i/lub wycofywania poszczególnych pozycji lub pozycji zblokowanych.

6. Przybicie i umowa kupna
6.1 Umowa kupna jednej pozycji dochodzi do skutku bezpośrednio w wyniku udzielenia przybicia.
6.2 W przypadku aukcji online do udzielenia przybicia dochodzi w sposób przewidziany przez system. Uczestnik, który wygrywa licytację, po wylicytowaniu zostaje automatycznie poinformowany przez Prowadzącego aukcje za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego oferta została zaakceptowana. Z reguły licytację wygrywa ten Uczestnik, który w okresie składania ofert złożył najwyższą ofertę. Jeśli w ciągu 10 minut przed zakończeniem aukcji nie zostanie złożona żadna wyższa oferta, aukcja kończy się w podanym terminie zakończenia aukcji. W przypadku złożenia wyższej oferty w ciągu 10 minut przed zakończeniem aukcji aukcja zostanie przedłużona o tyle, aby między złożeniem ostatniej najwyższej oferty a nowym terminem zakończenia aukcji znów mijało 10 minut. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli ta oferta zostanie przelicytowana w przedłużonym czasie. Aukcja kończy się wraz ze złożeniem najwyższej oferty, która nie została przelicytowana w ciągu 10 minut. Termin zakończenia aukcji określany jest wyłącznie i w sposób wiążący przy użyciu systemowego zegara platformy online.
6.3 Prowadzący aukcje ma prawo – generalnie lub z ważnego powodu – nie udzielić przybicia określonym Uczestnikom, wykluczyć Uczestników z aukcji oraz poprzez odpowiednie powiadomienie Uczestnika korygować pomyłki Prowadzącego aukcje w odniesieniu do ofert i/lub przybić.
6.4 Poza tym Prowadzący aukcje ma prawo według własnego uznania do nieudzielenia przybicia lub do udzielenia przybicia z zastrzeżeniem.
6.5 Jeśli doszło do udzielenia przybicia z zastrzeżeniem, to początkowo umowa kupna pozycji nie dochodzi do skutku. Uczestnik, który wygrał licytację z zastrzeżeniem, jest związany swoją ofertą przez siedem dni kalendarzowych (okres związania). Warunki Specjalne mogą przewidywać odmienne okresy związania. W okresie związania mogą być składane dalsze oferty. W okresie związania Prowadzący aukcje jest upoważniony do odrzucenia oferty Uczestnika. Jeśli w okresie związania Prowadzący aukcje nie zadeklaruje zniesienia zastrzeżenia, to uznaje się, że ostatecznie nie doszło do udzielenia przybicia.
6.6 Jeśli między Uczestnikami pojawią się wątpliwości lub nie będą oni zgodni, co do ważności oferty jednego Uczestnika, na przykład, dlatego, że Uczestnik nie chce zaakceptować ważności swojej oferty, to wyłącznie Prowadzący aukcje decyduje w sposób wiążący o dojściu do skutku umowy kupna na warunkach odnośnej najwyższej złożonej oferty. Uczestnicy podporządkują się w tym zakresie decyzji Prowadzącego aukcje. Jeśli Prowadzący aukcje zadecyduje, że nie doszło do umowy kupna na warunkach odnośnej najwyższej oferty, ma on prawo do ponownego oferowania odnośnej (odnośnych) pozycji do sprzedaży.

7. Obowiązki Sprzedającego i Kupującego
7.1 Jeśli między Dostawcą a Uczestnikiem dojdzie do zawarcia umowy kupna, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia ceny kupna i prowizji każdorazowo z doliczeniem podatku VAT, a także do odbioru wylicytowanej pozycji. Sprzedający jest zobowiązany do wydania pozycji.
7.2 Prowadzący aukcje wystawia Uczestnikowi fakturę na cenę kupna i należną prowizję. Płatności według ust. 1 należy dokonać przelewem na rzecz Prowadzącego aukcje, natychmiast po wystawieniu faktury.
7.3 Kupujący z państw nienależących do UE muszą zapłacić podatek VAT, jako kaucję. Po przedłożeniu odpowiednio wydanego oficjalnego dowodu wywozu podatek VAT zostanie zwrócony. Sprzedaż dla Uczestników z krajów UE może być realizowana bez podatku VAT tylko po przedłożeniu urzędowo uwierzytelnionego numeru NIP-UE.
7.4 Wszystkie faktury są wystawiane z zastrzeżeniem specjalnego sprawdzenia i ewentualnego skorygowania. Zastrzega się prawo do błędu.
7.5 Obowiązują ustawowe przepisy o niewykonywaniu zobowiązań zawarte w §§ 286 i następnych BGB [niem. kodeks handlowy]. W razie zwłoki w uiszczeniu płatności lub w przypadku nieterminowego odbioru przez Kupującego wylicytowanej (wylicytowanych) pozycji, po bezskutecznym upływie ustanowionego dla Kupującego odpowiednio długiego terminu dodatkowego, Dostawca może według własnego uznania zdemontować i zmagazynować wylicytowaną(-e) pozycję(-e) na koszt i ryzyko Kupującego lub odstąpić od umowy kupna i zażądać odszkodowania z tytułu niespełnienia zobowiązania. W tym ostatnim przypadku Prowadzący aukcje może ponownie wystawić wylicytowaną(-e) pozycję(e) na licytację. Kupujący nie zostanie dopuszczony do powtórnej aukcji. Kupujący pozostaje odpowiedzialny za ewentualny zmniejszony dochód w ramach odszkodowania przewidzianego prawem.
7.6 Zobowiązanie Kupującego do zapłaty prowizji istnieje niezależnie od zapłaty ceny kupna, prawnej oceny roszczenia z ceny kupna, a także od dalszego stanu umowy kupna.

8. Przejmowanie ryzyka / przejście własności
8.1 Z chwilą wylicytowania pozycje są uważane za przekazane Kupującemu z zastrzeżeniem zachowania tytułu własności zgodnie z punktem 8.2 niniejszych OWH.
8.2 Własność pozycji przechodzi na Kupującego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty ceny kupna, prowizji i ustawowego podatku VAT i po pisemnej deklaracji zwalniającej wystawionej przez Prowadzącego aukcje.

9. Przejęcie wylicytowanych pozycji
9.1 Przejęcie wylicytowanych pozycji włącznie z demontażem i odtransportowaniem następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Kupujący odpowiada za uszkodzenia, które mogą powstać na cudzej własności w trakcie demontażu lub transportu. Na pierwsze żądanie uwolni on Prowadzącego aukcje i Sprzedającego od wszelkich roszczeń osób trzecich w tej sprawie.
9.2 Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do odbioru tylko w terminach podanych przez Prowadzącego aukcje. Prowadzący aukcje może postanowić, że określoną pozycję będzie można przejąć dopiero po odtransportowaniu innych pozycji. Kupujący, którego pozycja(-e) utrudnia(ją) przejęcie innych pozycji, jest zobowiązany niezwłocznie po pisemnym wezwaniu przez Prowadzącego aukcje (wystarczy, jeśli zostanie ono przesłane e-mailem) zadbać o to, by ta/te pozycja(-e) została(-y) odebrana(-e). Jeśli to nie nastąpi, Prowadzący aukcje jest upoważniony do zlecenia osobom trzecim odbioru i ewentualnego przechowania na rachunek i ryzyko Kupującego.
9.3 Jeśli w wyniku demontażu wylicytowanej pozycji powstaną otwory (po-demontażowe) w budynku lub w częściach budynku, Kupujący jest zobowiązany do zlecenia specjalistycznej firmie ich zamknięcia na jego koszt. Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do nakładania kaucji na pozycje, których demontaż może powodować uszkodzenia nieruchomości i/lub innych przedmiotów należących do osób trzecich. Podanie do wiadomości odnośnych pozycji i wysokości kaucji następuje w ramach aukcji online na platformie online.
9.4 W trakcie demontażu i odbioru swojej/swoich pozycji Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji Sprzedającego i/lub Prowadzącego aukcje bądź też osób zatrudnionych przez Prowadzącego aukcje.
9.5 Kupujący ma obowiązek zadbać o terminowe załatwienie zezwoleń koniecznych do demontażu i/lub odbioru/transportu.

10. Trading
W ramach formy sprzedaży określanej mianem "tradingu" Prowadzący aukcje zbiera tylko oferty dla Dostawcy i pośredniczy między Dostawcą a Uczestnikami w zawieraniu umów kupna dotyczących pozycji. Prowadzący aukcje otrzymuje za to prowizję od Kupującego. Wysokość prowizji wynosi 18% ceny kupna netto. W pojedynczych przypadkach Warunki Specjalne mogą przewidywać inną wysokość prowizji. Zobowiązanie do zapłaty prowizji istnieje niezależnie od zapłaty ceny kupna, prawnej oceny roszczenia z ceny kupna, a także od dalszego stanu umowy kupna.

11. Przyjęcie oferty i umowa kupna
11.1 Prowadzący aukcje publikuje na platformie online oczekiwania cenowe Sprzedającego lub cenę minimalną pozycji. Poprzez opublikowanie sam Sprzedający nie składa oferty w sensie prawnym. Opublikowanie rozumiane jest, jako wezwanie Zaproszenie do składania przez nich wiążących prawnie ofert dotyczących pozycji. Sprzedający może w każdej chwili wycofać swoje zaproszenie. Nie jest on zobowiązany do przyjmowania ofert Uczestników.
11.2 Oferta jest w sposób prawnie wiążący ukierunkowana na zawarcie umowy kupna ze Sprzedającym. Należy uwzględnić ewentualnie podaną przez Sprzedającego cenę minimalną. Można złożyć ofertę z określeniem terminu przyjęcia (daty, godziny).
11.3 Umowa kupna pozycji dochodzi do skutku wyłącznie bezpośrednio między Sprzedającym a Uczestnikiem, którego ofertę Sprzedający przyjmuje za pośrednictwem platformy online w terminie określonym przez Uczestnika. Sprzedający sam decyduje, którą ofertę przyjmie. Prowadzący aukcje nie wywiera na to żadnego wpływu, a w odniesieniu do deklaracji Sprzedającego i Uczestników jest tylko pośrednikiem przekazującym deklaracje bądź decyzje o przyjęciu. Przyjęcie przez Sprzedającego oferty jednego Uczestnika oznacza równoczesne wygaśnięcie związania pozostałych uczestników, którzy złożyli swoje oferty.
11.4 Dostawca jest zobowiązany bez wezwania i w sposób wiążący, poprzez niezwłoczne przedłożenie pisemnej umowy kupna, poinformować Prowadzącego aukcje, czy i na jakich warunkach za pośrednictwem platformy online doszła do skutku umowa kupna z Kupującym. Jeśli Dostawca nie zrealizuje tego zobowiązania, Prowadzący aukcje jest upoważniony do wykluczenia go z dalszego korzystania z platformy online. W takim przypadku Prowadzący aukcje jest poza tym uprawniony do nałożenia na Dostawcę kary umownej w wysokości 5000,00 euro za każdą sprzedaną pozycję. Dostawca musi ją uiścić niezwłocznie. Wyraźnie zastrzega się prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód poniesionych przez Prowadzącego aukcje.

12. Potrącenie, odpowiedzialność pełnomocnika.
12.1 Uczestnik, który w imieniu Kupującego składa oferty dotyczące pozycji, odpowiada za wszelkie jego zobowiązania, jako współdłużnik solidarny.
12.2 Uczestnik może dokonywać potrąceń tylko w przypadkach bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych wierzytelności.

13. Gwarancja / Odpowiedzialność Prowadzącego aukcje
13.1 Ponieważ umowa kupna dochodzi do skutku wyłącznie między Sprzedającym a Kupującym, Prowadzący aukcje nie przejmuje gwarancji za stan pozycji.
13.2 Informacje na platformie online, w katalogach sprzedaży lub w innej formie, zwłaszcza dane techniczne, wymiary, rok produkcji lub dane ilościowe, nie są wiążące i nie stanowią umów dotyczących jakości w rozumieniu § 434 BGB ani gwarancji w rozumieniu § 444 BGB. Dane przekazywane są wyłącznie na podstawie informacji Sprzedającego. Prowadzący aukcje odpowiada tylko za właściwe przekazanie, a nie za obiektywną poprawność tych informacji.
13.3 Przestrzeganie przepisów ustawowych przy zawieraniu i realizacji umowy jest obowiązkiem wyłącznie stron umowy kupna. Wyraźnie wskazuje się na postanowienia zawarte w punkcie 15 niniejszych OWH. Strony umowy uwolnią Prowadzącego aukcje każdorazowo na pierwsze wezwanie od wszelkich roszczeń wysuwanych wobec Prowadzącego aukcje przez jedną ze stron umowy lub osoby trzecie w wyniku zawartych umów lub realizacji umów bądź też w związku z zawartymi umowami lub realizacją umów, o ile Prowadzący aukcje nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z poniższymi postanowieniami.
13.4 Prowadzący aukcje odpowiada tylko za umyślne działania i poważne zaniedbania, a także za umyślne działania i poważne zaniedbania swoich ustawowych przedstawicieli, pracowników na stanowiskach kierowniczych i osób działających w jego imieniu. Odpowiedzialność za szkody pośrednie i następcze, zwłaszcza za utracony zysk, jest wykluczona.
13.5 Odmiennie od ust. 4 Prowadzący aukcje odpowiada za zwykłe zaniedbania, a także za zwykłe zaniedbania swoich ustawowych przedstawicieli, pracowników na kierowniczych stanowiskach i osób działających w jego imieniu, w przypadku spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia, a także w przypadku szkód polegających na naruszeniu istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to takie zobowiązania, które chronią istotne dla umowy pozycje prawne Uczestnika lub Dostawcy, jakie musi im gwarantować umowa zgodnie z jej treścią i celem (zobowiązania zasadnicze). Istotne są poza tym takie zobowiązania umowne, których spełnienie w ogóle umożliwia właściwą realizację umowy i na których wypełnieniu Uczestnik lub Dostawca regularnie polega i może polegać.
13.6 Odpowiedzialność za naruszenie istotnych dla umowy zobowiązań ogranicza się do szkody, która jest typowa dla transakcji tego rodzaju i którą przy zawieraniu danej umowy Prowadzący aukcje przewidział, jako potencjalne następstwo naruszenia umowy lub powinien był przewidzieć uwzględniając okoliczności, które znał lub musiał znać.
13.7 Prowadzący aukcje odpowiada wobec konsumentów (§ 13 BGB) w sposób nieograniczony za działania umyślne i poważne zaniedbanie, a także za działania umyślne i poważne zaniedbania swoich ustawowych przedstawicieli, pracowników na kierowniczych stanowiskach i osoby działające w jego imieniu, jak też w przypadku spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia, a także w przypadku szkód polegających na naruszeniu istotnych zobowiązań umownych.
13.8 Wstęp na teren, na którym znajdują się pozycje, w celu ich obejrzenia lub odebrania odbywa się na własne ryzyko.

14. Gwarancja / Odpowiedzialność Sprzedającego
14.1 Wszystkie wystawione na sprzedaż pozycje są używane i wykazują częściowo znaczne ślady użytkowania. Punkt 13.2 niniejszych OWH stosuje się odpowiednio również na korzyść Sprzedającego.
14.2 Prowadzący aukcje i Dostawca wyraźnie wzywają Uczestników do skorzystania z możliwości fachowego i kompleksowego zbadania pozycji na miejscu oraz sprawdzenia odpowiednich informacji dotyczących danych technicznych, wymiarów, roku produkcji lub danych ilościowych, w szczególności do dokładnego porównania ich z informacjami podanymi na platformie internetowej, w katalogach sprzedaży lub w innej formie. Pozycje są sprzedawane w takim stanie, w jakim – także w przypadku powołania specjalisty – zostały obejrzane i sprawdzone przez Uczestnika i Kupującego pod kątem danych technicznych, wymiarów, roku produkcji lub danych ilościowych lub mogłyby zostać przez niego obejrzane i sprawdzone pod kątem danych technicznych, wymiarów, roku produkcji lub danych ilościowych.
14.3 Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczania pozycji bez wad fizycznych; nie uzgadnia się określonej jakości ani też Sprzedający nie przejmuje gwarancji za jakość pozycji. Gwarancja Sprzedającego jest wykluczona, o ile nie stoi to w sprzeczności z postanowieniami niniejszych OWH w punktach od 13.4 do 13.7, które stosuje się odpowiednio do Sprzedawcy.

W odniesieniu do punktów 13 i 14 niniejszych OWH zaleca się zatem wyraźnie, aby nie składać ofert na pozycje bez sprawdzenia ich na miejscu zgodnie z punktem 14.2.

15. Zmiany niniejszych OWH dla Uczestników, którzy n i e są konsumentami zgodnie z § 13 BGB
15.1 Prowadzący aukcje jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszych OWH, o ile jest to konieczne do usunięcia powstałych później (ekonomicznych) problemów równoważności lub do dostosowania się do zmienionych prawnych lub technicznych warunków ramowych, jak również w przypadku zmian w orzecznictwie bądź też porównywalnych powodów, jak np. luk prawnych w niniejszych OWH. Zmiany niniejszych OWH zostaną zaproponowane Uczestnikowi niebędącemu konsumentem, z powiadomieniem o zmienionych postanowieniach, w formie tekstowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ostatnio znany Prowadzącemu aukcje i to nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Jeżeli w ramach relacji biznesowych Uczestnik uzgodnił z Prowadzącym aukcje kanał komunikacji elektronicznej (np. elektroniczna skrzynka pocztowa), zmiany mogą zostać zaproponowane również tą drogą. Zmiana staje się częścią umowy, jeżeli Uczestnik, który nie jest konsumentem, nie sprzeciwi się wyraźnie jej włączeniu do stosunku umownego w formie pisemnej lub tekstowej w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie.

16. Zmiany niniejszych OWH dla Uczestników, którzy są konsumentami zgodnie z § 13 BGB
16.1 Zmiany niniejszych OWH zostaną zaproponowane Uczestnikowi będącemu konsumentem, z powiadomieniem o zmienionych postanowieniach, w formie tekstowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ostatnio znany Prowadzącemu aukcje nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Jeżeli w ramach relacji biznesowych Uczestnik uzgodnił z Prowadzącym aukcje kanał komunikacji elektronicznej (np. elektroniczna skrzynka pocztowa), zmiany mogą zostać zaproponowane również tą drogą.
16.2 Zmiany zaproponowane przez Prowadzącego aukcje stają się skuteczne po zaakceptowaniu ich przez Uczestnika, w razie potrzeby również w drodze domniemanej zgody uregulowanej poniżej.
Milczenie Uczestnika będącego konsumentem uważa się za przyjęcie propozycji zmiany (domniemana zgoda), tylko, jeśli
a) propozycja zmiany złożona przez Prowadzącego aukcje ma na celu przywrócenie zgodności postanowień umowy ze zmienionym stanem prawnym, ponieważ któreś z postanowień OWH lub Warunków Specjalnych
– nie odpowiada już sytuacji prawnej z powodu zmiany prawa, w tym bezpośrednio obowiązującego prawa Unii Europejskiej lub
– staje się nieskuteczne lub nie wolno go dłużej stosować na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, w tym sądu pierwszej instancji
b) Uczestnik nie odrzucił propozycji zmian przedstawionej przez Prowadzącego aukcje przed proponowanym terminem wejścia tych zmian w życie.
Prowadzący aukcje poinformuje Uczestnika w propozycji zmiany o konsekwencjach jego milczenia.
Domniemanie zgody n i e ma zastosowania
– w przypadku zmiany punktu 16 niniejszych OWH i odpowiednich regulacji w Warunkach Specjalnych lub
– w przypadku zmian mających wpływ na główne zobowiązania wynikające z umowy oraz na opłaty za główne świadczenia, lub
– w przypadku zmian, które są równoznaczne z zawarciem nowej umowy, lub
– w przypadku zmian, które w istotny sposób przesunęłyby uzgodniony wcześniej stosunek między świadczeniem a wynagrodzeniem na korzyść Prowadzącego aukcje.
W takich przypadkach Prowadzący aukcje uzyska zgodę Uczestnika na zmiany w inny sposób.
W przypadku skorzystania przez Prowadzącego aukcje z domniemanej zgody Uczestnik może również wypowiedzieć umowę, której dotyczy zmiana, przed proponowanym terminem wejścia w życie zmian, bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez ponoszenia kosztów. Prowadzący aukcje wyraźnie wskaże Uczestnikowi na to prawo wypowiedzenia w swojej propozycji zmiany.

17. Postanowienia końcowe
17.1 Prowadzący aukcje nie gwarantuje nieustannej możliwości dostępu do strony www.netbid.com i nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną nieprzewidywalność medium, jakim jest Internet. Prowadzący aukcje nie odpowiada przede wszystkim za sytuacje, kiedy ze względu na problemy techniczne, na które nie ma on wpływu, nie można przetwarzać lub zapisywać propozycji.
17.2 Jeśli Kupujący jest kupcem lub osobą prawną prawa publicznego, lub stanowi publicznoprawny majątek odrębny, to uzgodnionym miejscem wykonania zobowiązania i wyłącznym miejscem jurysdykcji dla stron umowy wymienionych w punkcie 1.3 niniejszych OWH w przypadku sporów prawnych wynikających ze stosunku umownego będącego podstawą niniejszych OWH jest Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg. To samo obowiązuje w odniesieniu do sporów prawnych dotyczących samych OWH.
17.3 O ile jest to prawnie dopuszczalne, obowiązują wyłącznie OWH Prowadzącego aukcje. Nie obowiązują inne OWH, w szczególności Uczestnika/Kupującego, chyba, że Prowadzący aukcje wyraźnie zaakceptował te OWH w formie tekstowej.
17.4 O ile jest to prawnie dopuszczalne, niniejsze OWH obowiązują również w odniesieniu do przyszłych transakcji z Uczestnikiem, chyba, że zostały zastąpione zmienionymi warunkami i przekazane Uczestnikowi przez Prowadzącego aukcje przed przyszłymi transakcjami.
17.5 Niniejsze OWH, a także stosunki prawne między Prowadzącym aukcje, Dostawcą i Uczestnikami podlegają wyłącznie prawodawstwu niemieckiemu z wyłączeniem prawa handlowego ONZ.

(04. kwiecień 2023)

Nasze kontakty

Clemens Fritzen

Prezes Zarządu NetBid Industrie-Auktionen AG oraz Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 201

fritzen@netbid.com