Online Prodajamo
Mehanska in biološka cistilna naprava za precišcevanje vod v mesarsko-predelovalni industriji

Lokacija

Online Prodajamo
Mehanska in biološka cistilna naprava za precišcevanje vod v mesarsko-predelovalni industriji
Mesarstvo Bobic – v stejacu
Škocjan 4A
8275 Škocjan
Date: 10.12.2018
Start: 10:00 a.m.Odpri v Google Maps

 Online Prodajamo Mehanska in biološka cistilna naprava za precišcevanje vod v mesarsko-predelovalni industriji

Online Prodajamo
Mehanska in biološka cistilna naprava za precišcevanje vod v mesarsko-predelovalni industriji

Št. ponudba: 14736

1. cetrtletje 2019

  Format ponudb

  Spletni projekt

  V imenu stecajnega upravitelja, po najvišji ceni, prodajamo Mehansko in biološko cistilno napravo za precišcevanje vod, Slovenskega podjetja: Mesarstvo Bobic d.o.o.

  1. cetrtletje 2019

  Pokaži več fotografij te dražbe

  prijava

  Za uporabo te funkcije se morate prijaviti.

  Priporočaj dalje

  E-poštni naslov *

  Vaše sporočilo *

  Dogovoriti termin za ogled

  Št. ponudba:

  14736

  Vaše sporočilo


  Prosimo navedite, kako naj vas kontaktiramo.
  • Podrobnosti

   Ogled
   Ogled je možen kadarkoli. Za termin ogleda kontaktirajte: weiksler@netbid.com.

   V primeru ponudbe, se lahko predmet takoj proda.

   Na dražbi so na voljo naslednje pozicije :

   Mehanska in biološka cistilna naprava za precišcevanje vod, LIMOS;

   BODITE POZORNI: Za to dražbo obstajajo posebna pravila, ki jih lahko najdete pod "Pogoji".

   Vse ponudbe bodo sprejete s pridržkom do potrditve stacajnega sodišca!

   Za vse dodatne informacije in za dolocitev termina za ogled, prosim kontaktirajte

   Herr Ales Weiksler (Deutsch, Englisch, Slowenisch und Serbisch)
   Tel. +386 40 515 140
   weiksler@netbid.com

   kadarkoli.

  • Kontaktna oseba

   Ales Weiksler Tel. +386 40 515 140, Email: weiksler@netbid.com

  • Pogoji

   Upraviteljica v stecajnem postopku, ki se vodi nad pravno osebo MESARSTVO BOBIC, d.o.o. Škocjan - v stecaju, na podlagi pravnomocnega sklepa o prodaji – dodatnega Okrožnega sodišca v Novem mestu, St 4146/2015 z dne 7.5.2018, objavljam

   VABILO K DAJANJU PONUDB

   v postopku nezavezujocega zbiranja ponudb

   I. PREDMET PRODAJE

   Predmet prodaje je naslednje premicno premoženje stecajnega dolžnika: - Mehanska cistilna naprava za precišcevanje odpadnih vod; tov. Št. 1907/2006; Limos d.o.o., Škofja Loka in

   - Biološka cistilna naprava Rešetilovs N2-PA1P, datum nabave 3.4.2006.

   Cistilni napravi sta predstavljali enoten sistem za cišcenje odpadnih vod v klavnici. Napravi se še vedno nahajata na objektu, kjer sta služili opisanemu namenu, to je na naslovu Škocjan 4a, 8275 Škocjan.

   Možen je nakup posamezne naprave ali obeh naprav skupaj. Nabavna vrednost Mehanske cistilne naprave Limos, ki jo je prodajalec pridobil 27.6.2006, je znašala 75.494,00 EUR. Nabavna vrednost Biološke cistilne naprave Rešetilovs, ki jo je prodajalec pridobil dne 3.4.2006, je znašala 98.898,00 EUR.

   II. POGOJI PRODAJE

   1. Nezavezujoce zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodišcna cena ni dolocena in je obveznost stecajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izkljucena.

   2. Prodajalec ne jamci za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

   3. Vse morebitne dajatve in stroške prodaje in prevzema premoženja nosi kupec.

   4. Rok za placilo kupnine ne more biti daljši od treh mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe.

   5. Premoženje se kupcu izroci v posest po placilu celotne kupnine.

   6. Kupec je dolžan po placilu kupnine prevzeti premoženje, na lastne stroške tako, da ga v celoti odstrani z njegove trenutne lokacije.

   7. Kupec mora placati aro v višini 10% prodajne cene v 5 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe, nadaljnjo kupnino pa najkasneje v 3 mesecih od sklenitve pogodbe.

   8. Za izvedbo nezavzujocega zbiranja ponudb in trženja opreme je prodajalec pooblastil podjetje Net Bid GmbH iz Dunaja, ki bo trženje premoženja stecajnega dolžnika oglaševalo na spletni strani http://www.netbid.com.

   III. POGOJI ZA SODELOVANJE

   1. Ponudbe lahko oddajo domace in tuje pravne ali fizicne osebe.

   2. V postopku zbiranja ponudb ne morejo sodelovati osebe, dolocene v 337. clenu ZFPPIPP.

   3. Podrobne pogoje in nacin oddaje ponudbe bo podjetje NetBid Ag Dunaj objavilo na spletni strani http://www.netbid.com

   4. Rok za zbiranje ponudb je 10.12.2018.

   IV. OGLED PREMOŽENJA in INFORMACIJE O PREMOŽENJU

   Vse informacije v zvezi s premoženjem dobijo zainteresirani kupci pri zastopniku podjetja NetBid GmbH, g. Alešu Weikslerju, in sicer vsak delovni dan na tel.št. 040 515 140 ali preko elektronske pošte weiksler@netbid.com ter na spletni strani http://www.netbid.com.

   Ogled predmetov je možen na sedežu stecajnega dolžnika na naslovu Škocjan 4a, 8275 Škocjan.

   V. POSTOPEK IZBIRE

   1. Upraviteljica ni zavezana skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ponudnikom.

   2. Upraviteljica lahko po prejemu ponudb izvede postopek s pogajanji, tako da ponudnike, ki so svojo ponudbo oddali pravocasno in popolno, pozove k izboljšanju ponudbe.

   3. Upraviteljica lahko do sprejema ponudbe oz. sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli odstopi od pogajanj.

   4. Ponudniki bodo o izidu postopka obvešceni v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb.

  Posamezne pozicije k naročilu (1)

  Prva pozicija se konča v 11T 23:59

  • Posamezne pozicije skupaj (1)
  • Posamezne pozicije po kategorijah (1)

  Limos d.o.o. 1907/2006 Mehanska in biološka čistilna naprava

  Mesarstvo Bobic – v stejacu
  Škocjan 4A
  8275 Škocjan
  Date: 10.12.2018
  Start: 10:00 a.m.


  Št. dražbe : X14736-1

  EUR 1.000

  Zaključek: 31.1.2019
  ob 10:00
  (0 Ponudbe )

  Panoge / Kategorije

  Ponudbe

  Končni datum:

  Čiščenje in vzdrževanje zemljišč

  Končni datum: 31.1.2019 10:00

  Ponudbe : 0