Online sale
biological cleaning plant for meat processing

Lokacija

Online sale
biological cleaning plant for meat processing
Mesarstvo Bobic - in Insolvency
Date: 7.11.2018 Start: 10:00 a.m.

Odpri v Google Maps

 Online sale biological cleaning plant for meat processing

Online sale
biological cleaning plant for meat processing

Št. ponudba: 14736

Zaključek: 10.12.2018

Začetek: 10:00

  Format ponudb

  Spletni projekt

  Advance notice of the auction

  Positions and prices will follow in the next few days.

  On behalf of the insolvency administrator we are auctioning online against highest bid Mechanical and biological cleaning plant for meat processing of the Slovenian company:

  Datum: 10. december 2018
  Začetek: 10:00

  Pokaži več fotografij te dražbe

  prijava

  Za uporabo te funkcije se morate prijaviti.

  Priporočaj dalje

  E-poštni naslov *

  Vaše sporočilo *

  Dogovoriti termin za ogled

  Št. ponudba:

  14736

  Vaše sporočilo


  Prosimo navedite, kako naj vas kontaktiramo.
  • Podrobnosti

   Viewing:
   Viewing is possible at any time. Please schedule your visit at weiksler@netbid.com.

   Online bidding is possible immediately.

   The following items are put up for auction: :

   Mechanical and biological cleaning plant, Limos;

   PLEASE NOTE: Separate auction rules exist for this auction. These can be found under "Conditions".

   The reception of the offer will be awarded with reservation until the approval of Slovenian Bankruptcy Court!

   If you have questions or if you would like to schedule an appointment for viewing please contact

  • Kontaktna oseba

   Ales Weiksler Tel. +386 40 515 140, Email: weiksler@netbid.com

  • Pogoji

   Upraviteljica v stecajnem postopku, ki se vodi nad pravno osebo MESARSTVO BOBIC, d.o.o. Škocjan - v stecaju, na podlagi pravnomocnega sklepa o prodaji – dodatnega Okrožnega sodišca v Novem mestu, St 4146/2015 z dne 7.5.2018, objavljam VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku nezavezujocega zbiranja ponudb I. PREDMET PRODAJE Predmet prodaje je naslednje premicno premoženje stecajnega dolžnika: - Mehanska cistilna naprava za precišcevanje odpadnih vod; tov. Št. 1907/2006; Limos d.o.o., Škofja Loka in - Biološka cistilna naprava Rešetilovs N2-PA1P, datum nabave 3.4.2006. Cistilni napravi sta predstavljali enoten sistem za cišcenje odpadnih vod v klavnici. Napravi se še vedno nahajata na objektu, kjer sta služili opisanemu namenu, to je na naslovu Škocjan 4a, 8275 Škocjan. Možen je nakup posamezne naprave ali obeh naprav skupaj. Nabavna vrednost Mehanske cistilne naprave Limos, ki jo je prodajalec pridobil 27.6.2006, je znašala 75.494,00 EUR. Nabavna vrednost Biološke cistilne naprave Rešetilovs, ki jo je prodajalec pridobil dne 3.4.2006, je znašala 98.898,00 EUR. II. POGOJI PRODAJE 1. Nezavezujoce zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodišcna cena ni dolocena in je obveznost stecajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izkljucena. 2. Prodajalec ne jamci za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. 3. Vse morebitne dajatve in stroške prodaje in prevzema premoženja nosi kupec. 4. Rok za placilo kupnine ne more biti daljši od treh mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe. 5. Premoženje se kupcu izroci v posest po placilu celotne kupnine. 6. Kupec je dolžan po placilu kupnine prevzeti premoženje, na lastne stroške tako, da ga v celoti odstrani z njegove trenutne lokacije. 7. Kupec mora placati aro v višini 10% prodajne cene v 5 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe, nadaljnjo kupnino pa najkasneje v 3 mesecih od sklenitve pogodbe. 8. Za izvedbo nezavzujocega zbiranja ponudb in trženja opreme je prodajalec pooblastil podjetje Net Bid GmbH iz Dunaja, ki bo trženje premoženja stecajnega dolžnika oglaševalo na spletni strani http://www.netbid.com. III. POGOJI ZA SODELOVANJE 1. Ponudbe lahko oddajo domace in tuje pravne ali fizicne osebe. 2. V postopku zbiranja ponudb ne morejo sodelovati osebe, dolocene v 337. clenu ZFPPIPP. 3. Podrobne pogoje in nacin oddaje ponudbe bo podjetje NetBid Ag Dunaj objavilo na spletni strani http://www.netbid.com 4. Rok za zbiranje ponudb je 10.12.2018. IV. OGLED PREMOŽENJA in INFORMACIJE O PREMOŽENJU Vse informacije v zvezi s premoženjem dobijo zainteresirani kupci pri zastopniku podjetja NetBid GmbH, g. Alešu Weikslerju, in sicer vsak delovni dan na tel.št. 040 515 140 ali preko elektronske pošte weiksler@netbid.com ter na spletni strani http://www.netbid.com. Ogled predmetov je možen na sedežu stecajnega dolžnika na naslovu Škocjan 4a, 8275 Škocjan. V. POSTOPEK IZBIRE 1. Upraviteljica ni zavezana skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ponudnikom. 2. Upraviteljica lahko po prejemu ponudb izvede postopek s pogajanji, tako da ponudnike, ki so svojo ponudbo oddali pravocasno in popolno, pozove k izboljšanju ponudbe. 3. Upraviteljica lahko do sprejema ponudbe oz. sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli odstopi od pogajanj. 4. Ponudniki bodo o izidu postopka obvešceni v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Koper, 19. 10. 2018

  Posamezne pozicije k naročilu (1)

  Prva pozicija se konča v 25T 21:59

  • Posamezne pozicije skupaj (1)
  • Posamezne pozicije po kategorijah (1)

  Limos d.o.o. 1907/2006 Mehanska in biološka čistilna naprava

  Mesarstvo Bobic - in Insolvency
  Date: 7.11.2018 Start: 10:00 a.m.
  Št. dražbe : X14736-1

  EUR 10.000

  Zaključek: 10.12.2018
  ob 10:00
  (0 Ponudbe )

  Panoge / Kategorije

  Ponudbe

  Končni datum:

  Čiščenje in vzdrževanje zemljišč

  Končni datum: 10.12.2018 10:00

  Ponudbe : 0