Splošni poslovni pogoji in pogoji NetBid Industrie-Auktionen AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Splošni pogoji poslovanja

To je prevod Splošnih pogojev poslovanja – kot edina pravna podlaga velja nemška različica (na voljo na: https://www.netbid.com/Hilfe/AGB/).

I. Splošna določila

1. Splošno
1.1 Družbi Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: AME) in NetBid Industrie-Auktionen AG organizirata dražbe za rabljene stroje in strojne sisteme ali potrošniško blago, ki ga ponujajo tretje osebe.
1.2 V ta namen NetBid Industrie-Auktionen AG upravlja spletno platformo na spletni strani www.netbid.com. Predmeti, ki so na voljo za dražbo in prodajo, so ponujeni preko te platforme v obliki "spletne dražbe" ali "trgovanja". Prodajo preko spletne platforme organizira družba NetBid Industrie-Auktionen AG bodisi sama bodisi preko ene od svojih podružnic (v nadaljevanju: NetBid).
1.3 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) zajemajo splošna pravila za dražbe, ki jih organizirata AME in NetBid, ter prodaje, organizirane prek spletne platforme. Urejajo pravna razmerja med družbo AME oz. NetBid (v nadaljevanju posamično: dražitelj), pošiljatelji (v nadaljevanju posamično: pošiljatelj ali prodajalec) predmetov prodaje (v nadaljevanju: artikli) in osebami, ki za artikle licitirajo ali podajajo ponudbe (v nadaljevanju: udeleženci oz. kupci).
1.4 Za posamezne dražbe ali prodaje lahko veljajo tudi posebni pogoji (v nadaljevanju: posebni pogoji). Ti vsebujejo dopolnitve in/ali odstopanja od teh SPP. V primeru dvoma imajo prednost posebni pogoji.

2. Sodelovanje v spletni prodaji (spletna dražba in trgovanje)
2.1 Sodelovanje pri prodaji preko spletne platforme (spletna dražba in trgovanje) in s tem licitiranje (spletna dražba) ali oddaja ponudb (trgovanje) od udeleženca zahteva registracijo na spletni platformi. Registracija je brezplačna, vstop na spletno platformo pa je omogočen z dodelitvijo uporabniškega imena in gesla. S svojo prijavo udeleženec potrjuje, da je te Splošne pogoje poslovanja, v nadaljevanju SPP, prejel in potrjuje ter izrecno sprejema njihovo veljavnost.
2.2 Zakonske pravice do registracije ni. Ob prijavi vneseni podatki morajo biti popolni in pravilni. Registracija je dovoljena samo pravnim osebam, osebnim družbam in fizičnim osebam z neomejeno poslovno sposobnostjo. Registracija zlasti ni dovoljena mladoletnim osebam. V primeru napačnih podatkov ali zlorabe si dražitelj pridržuje pravico do preklica registracije. Prijavo lahko udeleženec kadarkoli prekliče.
2.3 Udeleženec se pri uporabi spletne platforme identificira oziroma legitimira s svojim uporabniškim imenom in geslom. Sprejema ustrezne ukrepe za zagotovitev zaupnosti teh podatkov, tako da nobena nepooblaščena oseba brez njegove privolitve ne more uporabljati spletne platforme.
2.4 Z uspešno opravljeno registracijo udeleženec dovoljuje dražitelju zbiranje, shranjevanje in uporabo njegovih podatkov ter objavo uporabniškega imena v okviru prodaje na spletni platformi. Vsi podatki udeleženca se hranijo in uporabljajo izključno za opravljanje pravnega prometa preko spletne platforme in za namen delovanja spletne platforme.
2.5 Udeleženec z oddajo licitacije ali ponudbe potrjuje, da je prejel in se seznanil s posebnimi pogoji, ki veljajo v posameznem primeru in so priklicani na spletni platformi, ter sprejema njihovo veljavnost.
2.6 Pošiljatelj lahko izbira med dvema oblikama prodaje: "spletno dražbo" in "trgovanjem". V vsakem primeru dražitelj prevzame nalogo zbiranja tehničnih podatkov, ustvarjanja digitalnih fotografij na kraju samem, ocene artikla(-ov) in ocene tržne cene ter posebnega oglaševanja v strokovnih revijah. Če pošiljatelj ponuja artikle kot samonastavitelj, zgoraj navedene storitve ne veljajo.
2.7 Z objavo spletne dražbe samonastavitelj dodeli dražitelju izključno trženjsko pravico za nastavljeno trajanje dražbe plus ustrezno obdobje rezervacije. Za trgovanje ta ekskluzivnost ne velja. Pošiljatelj lahko po predhodnem soglasju dražitelja preklaplja med oblikami prodaje. Sprememba ni mogoča, vse dokler so v okviru izbrane oblike prodaje za zadevni artikel (artikle) še veljavne licitacije ali ponudbe oziroma jih (jo) je mogoče oddati. Če je dražitelj od pošiljatelja prejel splošni nalog za prodajo, je izbira ustrezne oblike prodaje izključna pravica dražitelja.

3. Polog/bančno potrdilo
3.1 Dražitelj si pridržuje pravico do sprejema udeležencev le ob plačilu varščine ali druge varščine. Po dražbi ali trgovanju ima dražitelj pravico zadržati varščino ali drugo varščino ali zastavljeno stvar, v kolikor je on in/ali prodajalec upravičen do terjatev do udeleženca iz dražbe ali v zvezi z njo ali trgovanjem ali od kupnine odšteti varščino. Če dražitelj in/ali prodajalec nista upravičena do nikakršnih zahtevkov do udeleženca iz ali v zvezi z dražbo ali trgovanjem, bo dražitelj udeležencu vrnil varščino ali drugo zastavljeno stvar.
3.2 Če znaša minimalna ponudba (izklicna cena) najmanj 5.000,00 EUR, je za sodelovanje na spletni dražbi in trgovanju treba predložiti bančno potrdilo o boniteti udeleženca.

4. Dražba
4.1 Dražba poteka v imenu in za račun pošiljatelja. Dražitelj ni stranka v prodajni pogodbi, ki je nastala s sprejemom ponudbe, temveč le posreduje pri sklenitvi prodajne pogodbe neposredno med pošiljateljem in udeležencem. Za organizacijo in izvedbo dražbe je odgovoren dražitelj. Zato dražitelj od udeleženca, ki je zmagal, prejme provizijo v višini 18 % neto kupnine. V posameznih primerih lahko posebni pogoji predvidevajo provizijo, ki od tega odstotka odstopa. Po sprejemu ponudbe ima kupec pravico, da po prejemu računa od dražitelja pridobi ime in naslov pošiljatelja.
4.2 Datume in roke (začetek in konec dražbe, prevzem, dvig) v okviru spletnih dražb najdete na dražbenih straneh spletne platforme. Dražitelj si pridržuje pravico predčasno zaključiti ali podaljšati dražbo.
4.3 Ponudbe so možne le brez pogojev in pridržkov. Ponudbe so zavezujoče, preklic ni možen. Ponudbe še ne vključujejo DDV in provizije. Dražitelj je pooblaščen, da lahko zavrne ponudbe brez obrazložitve.
4.4 Dražitelj določi najnižje ponudbe (izklicne cene). Če je ponudb enakega zneska več, velja prva ponudba, ki jo dražitelj prejme. Če dražitelj meni, da je ponudba prenizka, ima pravico zavrniti ponudbo enega ali več udeležencev.

5. Artikli
5.1 Pri spletni dražbi dražitelj draži posamezne artikle ali blok artikle (kombinacijo več artiklov pod eno dražbeno številko). Za blok artikle dražba poteka v dveh korakih:
a) Najprej so dani na dražbo posamezni artikli. Ponudba je sprejeta pod pogojem (odložilnim pogojem v skladu s čl. 158 odst. 1 Civilnega zakonika BGB), da artikel ni prodan kot del blok artikla. Po sprejeti ponudbi za posamezne artikle gredo na dražbo blok artikli. Če za blok artikle ne bo oddana nobena ponudba ali za blok artikle ne bo sprejeta nobena ponudba, bo dokončno sprejeta ponudba za posamezne artikle – če so ti dosegli najmanj izklicno ceno.
b) Če so bile oddane ponudbe za blok artikle, velja naslednje: Ponudbe za blok artikle bodo sprejete, če bo najvišja ponudba vsaj za 10 % višja od vsote ponudb ali izklicnih cen za posamezne artikle. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za posamezne artikle potem ni sprejema ponudbe. V posameznih primerih lahko posebni pogoji določajo drugačen odstotek.
5.2 Do zaključka dražbe ima dražitelj pravico združevati posamezne artikle v bloke, ločevati obstoječe bloke in/ali posamezne ali blok artikle umakniti iz dražbe.

6. Sprejem ponudbe in kupoprodajna pogodba
6.1 Kupoprodajna pogodba za artikel se sklene takoj, ko je ponudba sprejeta.
6.2 V primeru spletne dražbe je sprejem ponudbe dodeljen sistemsko. Udeleženca, ki mu bo ponudba uspela, bo dražitelj po sprejetju ponudbe samodejno obvestil z e-poštnim sporočilom, da je bila njegova ponudba uspešna. Praviloma je sprejeta ponudba tistega udeleženca, ki je v ponudbenem roku oddal najvišjo ponudbo. Če v 10 minutah pred zaprtjem dražbe ni oddana višja ponudba, se dražba zaključi ob določenem zaključnem času. Če pa je v 10 minutah pred zaprtjem dražbe oddana višja ponudba, se dražba podaljša toliko, da med oddajo zadnje najvišje ponudbe in novim časom zaprtja znova preteče 10 minut. Enako velja, če je ta ponudba presežena v podaljšku. Dražba se zaključi z oddajo najvišje ponudbe, ki v 10 minutah ni presežena. Določitev časa zaprtja izključno in zavezujoče temelji na sistemskem času spletne platforme.
6.3 Dražitelj je pooblaščen, da določenim udeležencem na splošno ali iz pomembnih razlogov ne dodeli ponudbe, da udeležence izloči iz dražbe in da popravi napake dražitelja v ponudbah in/ali ponudbah, tako da o tem obvesti udeleženca.
6.4 Dražitelj ima tudi pravico, da po lastni presoji ne odda ponudbe ali odda ponudbo s pridržkom.
6.5 Če bo ponudba sprejeta s pridržkom, do sklenitve kupoprodajne pogodbe za artikel zaenkrat ne pride. Udeleženec, katerega naročilo je bilo sprejeto s pridržkom, ostaja vezan na svojo ponudbo sedem koledarskih dni (zavezujoče obdobje), posebni pogoji pa lahko določajo tudi drugačna zavezujoča obdobja. V zavezujočem roku so možne dodatne ponudbe. Dražitelj ima v zavezujočem obdobju pravico zavrniti ponudbo udeleženca. Če dražitelj v zavezujočem roku rezervacije ne prekliče, se ponudba dokončno šteje za nesprejeto.
6.6 V primeru dvomov ali nesoglasij o veljavnosti ponudbe udeleženca med vpletenimi stranmi, na primer zato, ker udeleženec ne želi, da bi bila njegova ponudba sprejeta kot veljavna, dražitelj sam sprejme zavezujočo odločitev o sklenitvi kupoprodajne pogodbe pod pogoji iz dane najvišje ponudbe. Pri tem se udeleženci podredijo odločitvi dražitelja. Če se dražitelj odloči, da kupoprodajna pogodba pod pogoji ustrezne najvišje ponudbe ni bila sklenjena, ima dražitelj pravico do ponovne ponudbe za zadevni(-e) artikel(-e).

7. Obveznosti prodajalca in kupca
7.1 Če je med prodajalcem in udeležencem sklenjena kupoprodajna pogodba, je kupec dolžan plačati kupnino, provizijo, zakonsko predpisani DDV in prevzeti artikel(e). Prodajalec je artikel(e) dolžan predati.
7.2 Dražitelj udeležencu izda račun za kupnino in pripadajočo provizijo. Plačila v skladu s 1. odstavkom morajo biti opravljena z bančnim nakazilom dražitelju takoj po izdaji računa.
7.3 Kupci zunaj EU morajo DDV vplačati kot polog. Ob predložitvi ustrezno izdanega uradnega dokazila o izvozu bo DDV povrnjen. Prodaja udeležencem iz držav EU je možna brez DDV le ob predložitvi uradno potrjene identifikacijske številke za DDV.
7.4 Vsi izdani računi so predmet posebnega preverjanja in morebitnih popravkov. Napake pridržane
7.5 Veljajo zakonski predpisi o neplačilu od čl. 286 BGB naprej. V primeru zamude pri plačilu ali če kupcu artiklov, predmetov dražbe, ne uspe prevzeti do roka, lahko prodajalec po izteku razumnega roka, ki je določen za kupca, artikel(-e), predmet(-e) dražbe, na stroške in tveganje kupca razstavi in shrani ali odstopi od kupoprodajne pogodbe in zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve. V slednjem primeru lahko dražitelj na dražbi znova draži ponujen(-e) artikel(-e). Kupec pa na novo dražbo ne bo več sprejet. Kupec ostaja odgovoren za morebitno izgubo prihodka z vidika zakonske škode.
7.6 Kupčeva obveznost plačila provizije obstaja neodvisno od plačila kupnine, pravne presoje zahtevka po kupnini in nadaljnjega obstoja kupoprodajne pogodbe.

8. Prenos tveganja/prenos lastninske pravice
8.1 Šteje se, da so artikli s sprejemom ponudbe izročeni kupcu z lastninskim pridržkom v skladu z razdelkom 8.2 teh SPP.
8.2 Lastništvo nad artiklom(-i) preide na kupca šele po celotnem plačilu kupnine, provizije in zakonsko določenega DDV ter po pisni odpustni izjavi dražitelja.

9. Prevzem dražbenih artiklov
9.1 Prevzem artiklov, predmetov dražbe, vključno z demontažo in transportom, se opravi na stroške in tveganje kupca. Za škodo, povzročeno na stvareh tretjih oseb pri demontaži ali transportu, odgovarja kupec. Dražitelja in prodajalca na prvo zahtevo odveže vseh zahtevkov tretjih oseb.
9.2 Kupec je upravičen in dolžan prevzeti predmete samo na datume, ki jih določi dražitelj. Dražitelj lahko določi, da je določen sklop mogoče prevzeti šele po odvozu drugih sklopov. Kupec, katerega artikel(-i) onemogoča(-jo) nakup drugih artiklov, je dolžan zagotoviti prevzem tega(-h) artikla(-ov) takoj po pisni zahtevi dražitelja (zadostuje e-pošta). V nasprotnem primeru je dražitelj upravičen, da prevzem in morebitno hrambo na stroške in tveganje kupca opravijo tretje osebe.
9.3 Če pri demontaži na objektu ali delih objekta nastanejo odprtine, jih je kupec dolžan ponovno zapreti s strani strokovnega podjetja na lastne stroške. Dražitelj si pridržuje pravico zaračunati varščino za artikle, katerih demontaža bi lahko povzročila škodo na lastnini in/ali drugi lastnini tretjih oseb. Zadevni artikli in višina pologov so objavljeni v okviru spletnih dražb na spletni platformi.
9.4 Kupec je dolžan pri razstavljanju in prevzemu svojega artikla(-ov) upoštevati navodila prodajalca in/ali dražitelja oziroma s strani dražitelja pooblaščenih oseb.
9.5 Kupec je dolžan zagotoviti, da so za demontažo in/ali zbiranje/prevoz potrebna dovoljenja, pravočasno na voljo.

10. Trgovanje
V okviru prodaje v obliki "trgovanja" dražitelj le pridobiva ponudbe za pošiljatelja in posreduje pri sklepanju kupoprodajnih pogodb za artikle med pošiljateljem in udeleženci. Dražitelj za to od kupca prejme provizijo. Višina provizije znaša 18 % od neto kupnine. V posameznih primerih lahko posebni pogoji predvidevajo provizijo, ki od tega odstotka odstopa. Obveznost plačila provizije obstaja neodvisno od plačila kupnine, pravne presoje zahtevka po kupnini in nadaljnjega obstoja kupoprodajne pogodbe.

11. Sprejetje ponudbe in kupoprodajna pogodba
11.1 Dražitelj objavi prodajalčevo pričakovano ceno ali izklicno ceno za artikel(-e) na spletni platformi. Z objavo prodajalec sam v pravnem smislu ne poda ponudbe. Objava se razume kot poziv udeležencem k oddaji pravno zavezujočih ponudb za artikel(-e). Prodajalec lahko svoj poziv kadarkoli umakne. Ponudbe udeležencev ni dolžan sprejeti.
11.2 Ponudba je pravno zavezujoča za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. Upoštevati je treba vse navedbe najnižje cene, ki jih posreduje prodajalec. Ponudbo je mogoče oddati ob upoštevanju roka za sprejem (datum, ura).
11.3 Kupoprodajna pogodba za artikel(-e) se sklene le neposredno med prodajalcem in udeležencem, katerega ponudbo prodajalec sprejme preko spletne platforme v roku, ki ga določi udeleženec. Izključna presoja prodajalca je, katero od ponudb bo sprejel. Dražitelj na to nima vpliva in je v zvezi s pojasnili prodajalca in udeležencev le glasnik razlage oz. sprejema. Čim prodajalec sprejme ponudbo udeleženca, hkrati preneha zaveza preostalih udeležencev, ki so oddali ponudbe.
11.4 Prodajalec je dolžan dražitelja s takojšnjo predložitvijo pisne kupoprodajne pogodbe brez poziva obvestiti, ali in pod kakšnimi pogoji je bila s kupcem sklenjena kupoprodajna pogodba – posredovana preko spletne platforme. Če prodajalec te obveznosti ne izpolni, ga ima dražitelj pravico izključiti iz nadaljnje uporabe spletne platforme. V tem primeru je dražitelj upravičen prodajalcu naložiti tudi plačilo pogodbene kazni v višini 5.000,00 EUR na prodani kos. Prodajalec mora to nemudoma poravnati. Dražitelj si izrecno pridržuje pravico zahtevati dodatno odškodnino.

12. Pobot, zastopniška odgovornost
12.1 Kot samodolžnik odgovarja tudi udeleženec, ki odda ponudbo ali ponudbo za artikel(-e) za naročnika.
12.2 Udeleženec lahko pobota le nesporne ali pravnomočno uveljavljene terjatve.

13. Garancija/jamstvo dražitelja
13.1 Ker je kupoprodajna pogodba sklenjena izključno med prodajalcem in kupcem, dražitelj ne prevzema nobene odgovornosti za stanje stvari.
13.2 Informacije na spletni platformi, v prodajnih katalogih ali v drugi obliki, zlasti tehnični podatki, mere, leta izdelave ali količine, niso zavezujoče in ne predstavljajo dogovorov o kakovosti v smislu čl. 434 Civilnega zakonika BGB ali garancij v smislu čl. 444 BGB. Podatki temeljijo izključno na informacijah prodajalca. Dražitelj odgovarja le za pravilno posredovanje, ne pa tudi za objektivno pravilnost teh podatkov.
13.3 Za spoštovanje zakonskih določil pri sklepanju in izvajanju pogodbe sta odgovorni izključno pogodbeni stranki. Izrecno se sklicuje na predpise iz razdelka 15 teh splošnih pogojev. Pogodbeni stranki dražitelja na prvo zahtevo odvezujeta od vseh zahtevkov, ki jih do dražitelja uveljavlja druga pogodbena stranka ali tretja oseba oz. v zvezi s sklepanjem ali izvrševanjem pogodb, razen če je dražitelj odgovoren v skladu z naslednjimi določbami.
13.4 Dražitelj je odgovoren le za naklep in hudo malomarnost ter za naklep in hudo malomarnost njegovih zakonitih zastopnikov, vodstvenega kadra in pooblaščencev. Odgovornost za kakršnokoli posredno in posledično škodo, zlasti za izgubljeni dobiček, je izključena.
13.5 V nasprotju s 4. odstavkom je dražitelj odgovoren za navadno malomarnost in za navadno malomarnost svojih zakonitih zastopnikov, vodilnih delavcev in pooblaščencev v primeru poškodbe življenja, telesa ali zdravja ter za škodo na podlagi kršitve, bistvenih pogodbenih obveznosti. Pomembne pogodbene obveznosti so tiste, ki varujejo pogodbeno bistvene pravne položaje udeleženca oziroma pošiljatelja, ki mu jih mora pogodba priznati po vsebini in namenu (kardinalne obveznosti). Poleg tega so bistvene tiste pogodbene obveznosti, katerih izpolnjevanje je nepogrešljivo za pravilno izvedbo pogodbe in na katerih izpolnjevanje se udeleženec oziroma pošiljatelj redno zanaša in se lahko zanaša.
13.6 Odgovornost za kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti je omejena na škodo, ki lahko običajno nastane pri tovrstnih poslih in jo je dražitelj ob sklenitvi pogodbe predvidel kot možno posledico kršitve pogodbe oziroma, upoštevajoč okoliščine, je zanjo vedel ali bi moral vedeti oz. jo predvideti.
13.7 Dražitelj je potrošnikom v celoti odgovoren (čl. 13 Civilnega zakonika BGB) za naklep in hudo malomarnost oz. hudo malomarnost svojih zakonitih zastopnikov, vodstvenega kadra in pooblaščencev v primeru poškodbe življenja, telesa ali zdravja ter za škodo na podlagi kršitve. bistvenih pogodbenih obveznosti.
13.8 Vstop v prostore, kjer se nahajajo artikli z namenom ogleda ali prevzema je na lastno odgovornost.

14. Garancija/jamstvo prodajalca
14.1 Vsi artikli, ki so naprodaj, so rabljeni in včasih kažejo precejšnje znake obrabe. Razdelek 13.2 teh splošnih pogojev velja tudi v korist prodajalca.
14.2 Dražitelj in prodajalec izrecno naprošata udeležence, da izkoristijo možnost strokovnega in celovitega pregleda artiklov na kraju samem, kjer lahko preverijo relevantne informacije v zvezi s tehničnimi podatki, dimenzijami, letnicami izdelave ali količinskimi podatki, predvsem pa te primerjajo s podatki na spletni platformi, v prodajnih katalogih ali drugi obliki zapisa. Artikli se prodajajo v takšnem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko sta jih – tudi s pomočjo pristojne osebe – glede tehničnih podatkov, dimenzij, letnice izdelave ali količin pregledala ali bi jih glede tehničnih podatkov, dimenzij, letnice izdelave ali količin lahko pregledala in preverila udeleženec in kupec.
14.3 Prodajalec ni dolžan zagotoviti artiklov brez stvarnih napak; določena kakovost ni dogovorjena niti prodajalec ne jamči za kakovost artiklov. Garancija prodajalca je izključena, razen če je to v nasprotju z določbami teh SPP, ki veljajo za prodajalca v razdelkih 13.4 do 13.7.

V zvezi z razdelkoma 13 in 14 teh SPP je torej izrecno priporočljivo, da artiklov ne licitirate, ne da bi jih v skladu s točko 14.2 pregledali na kraju samem.

15. Spremembe teh SPP za udeležence, ki n i s o potrošniki v skladu s čl. 13 Civilnega zakonika BGB
15.1 Dražitelju pripada pravica do enostranske spremembe teh SPP, če je to potrebno za odpravo poznejših motenj ekvivalenc (v gospodarskem smislu) ali prilagoditev spremenjenim pravnim oz. okvirnim tehničnim pogojem ter spremembam sodne prakse ali iz primerljivih razlogov, kot so morebitne vrzeli v teh SPP.
Udeležencu, ki ni potrošnik, bodo spremembe teh SPP najpozneje dva meseca pred predlaganim datumom njihove uveljavitve ponujene v besedilni obliki po elektronski pošti na e-naslov, ki je kot zadnji znan dražitelju, z obvestilom o spremenjenih predpisih. Če ima udeleženec v okviru poslovnega odnosa z dražiteljem dogovorjen elektronski komunikacijski kanal (npr. elektronski predal), lahko spremembe ponudi tudi na ta način. Sprememba postane del pogodbe, če udeleženec, ki ni potrošnik, v šestih tednih po prejemu obvestila o spremembi pisno ali v besedilni obliki izrecno ne nasprotuje vključitvi v pogodbeno razmerje.

16. Spremembe teh SPP za udeležence, ki so potrošniki v skladu s čl. 13 Civilnega zakonika BGB
16.1 Udeležencu, ki je potrošnik, bodo spremembe teh SPP najpozneje dva meseca pred predlaganim datumom njihove uveljavitve ponujene v besedilni obliki po elektronski pošti na e-naslov, ki je kot zadnji znan dražitelju, z obvestilom o spremenjenih predpisih. Če ima udeleženec v okviru poslovnega odnosa z dražiteljem dogovorjen elektronski komunikacijski kanal (npr. elektronski predal), lahko spremembe ponudi tudi na ta način.
16.2 S strani dražitelja ponujene spremembe stopijo v veljavo le, če jih udeleženec sprejme – po potrebi tudi s spodaj urejeno fiktivno privolitvijo.
Molk udeleženca, ki je potrošnik, se šteje kot sprejem ponudbe za spremembo (fiktivno privolitev) le tedaj, ko
a) je dražiteljeva ponudba za spremembo podana zaradi ponovne vzpostavitve skladnosti pogodbenih določil s spremenjenim pravnim stanjem, ker določena določba iz SPP ali posebnih pogojev
– zaradi spremembe zakonodaje, kar vključuje neposredno veljavne pravne določbe Evropske unije, ne ustreza več pravnemu stanju ali
– s pravnomočno sodno odločbo, tudi prvostopenjskega sodišča, postane neveljavna oziroma se je ne sme več uporabljati
b) udeleženec ni zavrnil ponudbe dražitelja za spremembo pred predlaganim datumom uveljavitve sprememb.
Dražitelj bo udeleženca obvestil o posledicah njegovega molka pri spremembi ponudbe.
Fikcija privolitve n e velja
– za spremembe razdelka 16 teh SPP in ustreznih določil v posebnih pogojih ali
– za spremembe, ki vplivajo na glavne izvršitvene obveznosti pogodbe in nadomestila za glavne storitve ali
– za spremembe, ki so enakovredne sklenitvi nove pogodbe ali
– za spremembe, ki bi predhodno dogovorjeno razmerje med storitvijo in protivrednostjo bistveno premaknile v korist dražitelja.
V teh primerih bo dražitelj na drug način pridobil soglasje udeleženca za spremembe.
Če dražitelj uporabi fiktivno soglasje, lahko udeleženec pred predlaganim datumom veljavnosti sprememb brez odpovednega roka in brezplačno prekine pogodbo, na katero vpliva sprememba. Na to pravico do odstopa bo dražitelj udeleženca opozoril v svoji ponudbi sprememb.

17. Končne določbe
17.1 Dražitelj ne jamči, da bo njegova spletna stran www.netbid.com ves čas dostopna in ne odgovarja za morebitne nepredvidljivosti v povezavi z internetnim medijem. Dražitelj zlasti ni odgovoren, če ponudb zaradi tehničnih težav, na katere sam nima vpliva, ni mogoče obdelati ali shraniti.
17.2 Če je kupec trgovec ali pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, je dogovorjeni kraj izpolnitve in izključne pristojnosti za dele pogodbe iz razdelka 1.3 teh SPP za pravne spore, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, na katerem temeljijo ti SPP, Svobodno in Hanzeatsko mesto Hamburg. Enako velja za pravne spore v zvezi s temi SPP.
17.3 Če je to zakonsko dopustno, veljajo izključno SPP dražitelja. Drugi pogoji, zlasti SPP udeleženca/kupca, ne veljajo, razen če se dražitelj izrecno in v besedilni obliki strinja s temi SPP.
17.4 V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, veljajo ti SPP tudi za prihodnje posle z udeležencem, razen če jih je dražitelj pred prihodnjimi posli zamenjal s spremenjenimi pogoji in je bil udeleženec o tem obveščen.
17.5 Za te SPP in pravna razmerja med dražiteljem, pošiljateljem in udeleženci velja izključno nemška zakonodaja z izključitvijo prodajne konvencije ZN.

(04. april 2023)

Kontaktna oseba

   

Clemens Fritzen

   

Predstojnik NetBid Industrie-Auktionen AG Vodstvo podjetja Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 201

   

fritzen@netbid.com