Splošni poslovni pogoji in pogoji NetBid Industrie-Auktionen AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

NetBid Industrie-Auktionen AG
in
Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

Splošni poslovni pogoji

I. Splošni pogoji

1. Splošno
1.1 Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: AME) organizira prisotnost na dražbah za rabljene stroje in strojno opremo.
1.2 NetBid Industrie-Auktionen AG upravlja spletno stran www.netbid.com (v nadaljevanju: spletno platformo) za interaktivno internetno prodaje rabljenih strojev in opreme. Prek spletne platforme se prodajni predmeti ponujajo bodisi na podlagi "dražbe" ali "trgovanja". Prodajo preko spletne platforme organizira bodisi NetBid Industrie-Auktionen AG sama ali ena njenih hčerinskih družb (oziroma v nadaljevanju: NetBid).
1.3 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: POGOJI) vsebujejo splošne predpise za s strani AME organizirane dražbe v živo in prodaje, ki jih organizira NetBid prek spletne platforme. Urejajo pravna razmerja med AME ali NetBid (v nadaljevanju: dražitelj), prodajalci (v nadaljevanju: pošiljatelj ali prodajalec) in predmeti za prodajo (v nadaljevanju: pozicije) kot tudi osebami, ponudbami ali ponudbami za pozicije (v nadaljevanju: naročnik ali kupec).
1.4 Za posamezne dražbe ali prodaje lahko veljajo poleg teh še posebni pogoji (v nadaljevanju: posebni pogoji). Ti vključujejo dodatke ali odstopanja od teh določb in pogojev. Posebni pogoji nastopijo predvsem v primeru dvoma.
1.5 Dražitelj lahko te pogoje kadarkoli spremeni z učinkom na prihodnost. Spremembe so učinkovite po ustreznem obvestilu udeležencem.

2. Udeležba pri spletni prodaji (dražbe in prodaja)
2.1 Udeležba pri prodaji preko spletne platforme (spletni dražbi in prodaja) zahteva registracijo udeleženca na spletno platformo. Registracija je brezplačna, sprejem v spletno platformo poteka preko dodelitve uporabniškega imena in gesla.
2.2 Pravni zahtevek v zvezi z registracijo ne obstaja. Podatki ob registraciji morajo biti popolni in pravilni. Registrirajo se lahko samo pravne osebe, podjetja in pravno in poslovno sposobne fizične oseb. Mladoletne osebe se ne morejo registrirati. Dražitelj si pridržuje pravico, da registracijo zaradi napačnih informacij ali zlorabe prekliče. Registrirane osebe se lahko iz registra izpišejo kadarkoli.
2.3 Udeleženci se pri uporabi spletne platforme identificirajo oz. legitimirajo s svojim uporabniškim imenom in svojim geslom. Udeleženec mora skrbeti za ustrezne ukrepe v zvezi z zaupnostjo podatkov, tako da se nepooblaščene osebe brez njegovega soglasje ne morejo prijaviti in z njegovimi podatki uporabljati spletno platformo.
2.4 Z uspešno registracijo udeleženec dovoljuje dražitelju hrambo in uporabo njegovih podatkov, kot tudi objavo uporabniškega imena v zvezi s prodajo na spletni platformi. Vsi podatki udeleženca so shranjeni izključno za obdelavo postopkov prek spletne platforme, kot tudi za namene delovanja spletne platforme.
2.5 Ponudbo (spletna dražba) ali prodajno ponudbo (prodaja) lahko oddajo samo registrirane osebe, ki so sprejele splošne poslovne pogoje. Z oddajo ponudbe za dražbo ali prodajne ponudbe udeleženec potrjuje, da je v konkretnem primeru prebral in sprejel posebne pogoje, navedene na spletni platformi.
2.6 Pošiljatelj lahko izbere med "Dražbo" in "prodajam". Dražitelj prevzame zajem tehničnih podatkov, izdelavo digitalnih fotografij na kraju samem, oceno položaja in oceno tržne vrednosti in posebne aplikacije v strokovnih revijah. Če pošiljatelj ponuja in obdela pozicije sam, zgoraj navedene storitve odpadejo.
2.7 Z nastavitvijo spletne dražbe daje pošiljatelj dražitelju izključno pravico za trženje za čas trajanja dražbe plus za posamezno obdobje rezervacije. Za samo prodajo to ne velja. Pošiljatelj lahko s predhodnim soglasjem dražitelja spremeni obliko prodaje. Sprememba ni mogoča, če še obstajajo učinkovite ponudbe ali ponudbe v okviru izbrane oblike prodaje za vsak zadevni predmet. Če je dražitelj od ponudnika prejel splošno naročilo za ovrednotenje, je izbira ustrezne oblike prodaje izključna pravica dražitelja.

3. Udeležba na dražbah v živo
Dražb v živo se lahko udeleženci udeležijo na podlagi izročene kartice za ponudnike.

4. Varščina/bančno potrdilo
4.1. Dražitelj si pridržuje pravico, da odobri udeležbo samo ob plačilu varščine ali na podlagi drugega jamstva. V okviru dražbe v živo lahko dražitelj namesto varščine kot zavarovanje zahteva osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje itd.). Dražitelj je po dražbi ali prodaji upravičen, da zadrži varščino ali drugo zavarovanje, v kolikor obstajajo do udeleženca terjatve iz ali v zvezi z dražbo ali prodajo oz. lahko varščino prišteje k nakupni ceni. Če terjatev do udeleženca ni, dražitelj udeležencu povrne varščino ali druga zavarovanja ali zastavljene predmete.
4.2 Če je najnižja ponudba (začetna cena) najmanj 5.000 EUR, mora udeleženec za sodelovanje pri spletni dražbi in prodaji predložiti veljavno bančno potrdilo.

II. Besondere Bestimmungen für Auktionen (Online- und Präsenzauktion)

5. Dražba
5.1 Dražba se izvaja v imenu in za račun pošiljatelja. Dražitelj ni pogodbena stranka kupoprodajne pogodbe temveč posrednik med pošiljateljem in udeleženci. Dražbe organizira in vodi dražitelj. Za to prejme dražitelj od udeleženca, ki je prejel plačilo za svojo ponudbo, provizijo v višini 18 % neto nakupne cene. V posameznih primerih lahko posebni pogoji določajo odstopajoče provizije. Po dodelitvi plačila ima kupec ob prejemu računa pravico, da od od dražitelja izve ime in naslov pošiljatelja.
5.2 Datume in roke (začetek, konec dražbe, prevzem) v okviru spletne dražbe najdete na straneh za dražbe. Dražitelj si pridržuje pravico, da dražbo predčasno konča ali jo podaljša.
5.3 Datume in roke za dražbe v živo (začetek, konec dražbe, prevzem) najdete v napovedniku dražitelja, katalogu dražb ali na spletni platformi. Dražitelj ima pravico do spremembe vrstnega reda v katalogu in da številke loči, združi ali umakne.
5.4 Ponudbe so možne le brez pogojev in pridržkov. Ponudbe so zavezujoče in jih ni mogoče preklicati. Ponudbe ne vsebujejo DDV in provizije. Dražitelj ima pravico, da ponudbe brez navedbe razlogov zavrne.
5.5 Najnižje vrednosti ponudb (začetna cena) določi dražitelj. Če prispe več ponudb z enakim zneskom, velja ponudba, ki je prva prispela. Če dražitelj meni, da je ponudba prenizka, jo lahko zavrne.

6. Pozicije
6.1 Na spletni dražbi dražitelj prodaja posamezne pozicije ali blok pozicije (povzetek več pozicij pod eno številko dražbe). Pri blok pozicijah se dražba izvaja v dveh korakih:
(a) najprej so posamezne pozicije na voljo za dražbo. Odobritev sledi ob upoštevanju (odložilni pogoj v skladu s členom 158 odstavek 1 BGB), da pozicija ni del bloka. Po odobritvi posameznih pozicij se dajo na dražbo blok pozicije. Če ni ponudb za blok pozicij ali se ponudbe ne odobrijo, se potrdi odobritev posameznih pozicij - ki so dosegle najnižje cene.
(b) Če so bile oddane ponudbe za blok pozicije, velja naslednje: za ponudbe na blok pozicije se dodeli odobritev, če je najvišja ponudba za vsaj 10 % višja od vsote ponudb oz. najnižjih cen za posamezne artikle. V tem primeru se ponudbe za posamezne pozicije ne odobrijo. V posameznih primerih veljajo posebni pogoji za določitev odstotka.
6.2. Dražitelj je do konca dražbe upravičen, da združuje posamezne pozicije v blok pozicije, da jih loči in / ali umakne posamezne pozicije ali blok pozicije iz dražbe.

7. Odobritev in kupoprodajna pogodba
7.1 Prodajna pogodba za določeno pozicijo se izdela na podlagi odobritve.
7.2 Pri spletni dražbi se odobritev dodeli sistemsko. Udeleženec, ki prejme odobritev, prejme od dražitelj elektronsko sporočilo, da je bila njegova ponudba uspešna in odobrena. Običajno prejme odobritev udeleženec, ki je v času možnosti oddajanja ponudb oddal najvišjo ponudbo. Če v roku 10 minut pred koncem dražbe ni novih višjih ponudb, se dražba konča ob določenem času. Če se v roku 10 minut odda višja ponudba, se dražba podaljša za toliko časa, da med zadnjo ponudbo in novim določenim končnim časom ponovno preteče 10 minut. Enako velja, če je med tem podaljšanim časom ponovno oddana višja ponudba. Dražba se konča z oddajo najvišje ponudbe, ki ni bila presežena v roku 10 minut. Določanje zaključka je sistemsko.
7.3 V primeru dražb v živo, prejme odobritev najboljši ponudnik, kadar po 3-kratnem pozivu njegova ponudba ni presežena. Če dve ali več oseb hkrati odda enako ponudbo in nadaljnjih ponudb ni, odloči žrebanje.
7.4 Dražitelj je upravičen, da določenim ponudnikom iz utemeljenih ali pomembnih razlogov ne dodeli odobritve, jih izključi iz dražbe in da napake s strani dražitelja pri ponudbah in/ali dodelitvi odobritve z ustreznim obvestilom udeležencu popravi.
7.5 Dražitelj je tudi upravičen, da ob upoštevanju diskrecijske pravice po lastni presoji odobritve ne odda.
7.6 Če se odda odobritev s pridržkom, se prodajna pogodba še ne izda, vendar ostaja kupec, ki je prejel odobritev še vedno vezan na svojo ponudbo za obdobje sedmih koledarskih dni (spletne dražbe) ali 48 ur (dražbe v živo) (zavezujoče obdobje). Posebni pogoji določajo različna zavezujoča obdobja. V tem obdobju se sprejemajo tudi druge ponudbe. Dražitelj lahko med tem obdobjem ponudbo udeleženca zavrne. Če dražitelj med tem obdobjem ponudniku ne izda odobritve, velja odobritev za dokončno nedodeljeno.
7.7 Če obstajajo med strankami dvomi ali nesoglasja o veljavnosti ponudbe udeleženca, na primer, ker udeleženci svoje ponudbe ne želijo pustiti veljavne, odloča dražitelj o izdaji prodajne pogodbe na podlagi pogojev najvišje oddane ponudbe. Če dražitelj odloči, da do izdaje prodajne pogodbe ne bo prišlo, lahko zadevne pozicije ponovno ponudi.

8 Obveznosti prodajalca in kupca
8.1 Ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe med pošiljateljem in udeležencem, mora kupec plačati kupnino in provizijo ter zakonsko določen davek na dodano vrednost in prevzeti kupljeno pozicijo. Prodajalec mu je dolžan pozicijo predati.
8.2. Dražitelj kupcu zaračuna nakupno ceno in provizijo. po prejemu računa kupec plačila iz odstavka 1 dražitelju nemudoma poravna v gotovini, s čekom, potrjenim s strani banke, ali na podlagi nakazila.
8.3 Ček, potrjen s strani banke, ne sme vsebovati bančnih rezervacij. Dražitelj po lastni presoji presodi, če ček te zahteve izpolnjuje. Pri plačilu s čekom lahko dražitelj zahteva, da se demontaža in odstranitev stroja izvede po prenosu vrednosti čeka na račun dražitelja. Če kupec plača s čekom, potrjenim s strani banke, lahko dražitelj takoj odobri prevzem kupljene pozicije.
8.4 Če pri kupcih iz tujine popolno plačilo zaradi obstoječih zakonskih določil ni možno, lahko dražitelj po lastni presoji zahteva polog v višini 20 % kupnine. Končno plačilo mora slediti v obliki nakazila. Stroške nakazila in druge stroške krije kupec. Sprejem čekov je iz naslova plačila. Kupci iz držav, ki niso iz EU, morajo plačati DDV kot polog. DDV se povrne na podlagi ustrezno žigosanega dokazila o izvozu. Prodaja udeležencem iz držav EU sledi šele po predložitvi uradno potrjene identifikacijske številke za DDV. V tem primeru se DDV ne obračuna.
8.5 Vsi računi se izdajo s pridržkom posebnega pregleda in morebitnih popravkov. Pridržujemo si pravico do napak.
8.6 V primeru plačilnih zamud se obračunajo zamudne obresti v višini 8 odstotnih točk (če je udeleženec podjetnik skladno s i.S.d. § 14 BGB) ali 5 odstotnih točk (če je udeleženec potrošnik i.S.d. § 13 BGB)izračunano nad posamezno osnovno obrestno mero Evropske centralne banke; in sicer tudi takrat, če so bili čeki dani in sprejeti. V primeru neplačila ali če kupec pozicije, kupljene na dražbi artikla ne prevzame, sme pošiljatelj izdelek na stroške in tveganje kupca demontirati in skladiščiti ali odstopiti od pogodbe in od kupca zaradi neizpolnitve le-te zahtevati povračilo škode. V slednjem primeru lahko dražitelj pozicijo ponovno prodaja na dražbi. Kupcu k ponovni dražbi ni več dovoljeno pristopiti. Kupec ostane odgovoren za morebitno znižanje cene in nima pravice do izplačila, če se na dražbi ponudi višja cena.
8.7. Obveznost kupca do plačila provizije ostaja ne glede na plačilo kupnine, pravne ocene nabavne cene in nadaljnjih delov kupoprodajne pogodbe.

9 Prenos tveganja / Prenos lastništva
9.1 Pozicije se predajo kupcu po izdaji odobritve. Tveganja v zvezi z izgubo, izginotjem ali škodo na poziciji preidejo na kupca takoj, ko mu je izdana odobritev.
9.2 Prenos lastništva je možen šele po plačilu celotnega zneska kupnine, provizije in DDV in po pisni odobritvi s strani dražitelja kupcu.

10 Prevzem pozicij, pridobljenih na dražbi
10.1 Prevzem pozicij, vključno z demontažo in odstranitvijo se opravi na stroške in tveganje kupca. Kupec je odgovoren za škodo, povzročeno na tuji lastnini ob demontaži ali med prevozom. Kupec dražitelja in prodajalca oprosti vseh terjatev s strani tretjih oseb.
10.2 Kupec sme blago prevzeti le na datume, ki jih določi dražitelj. Dražitelj lahko določi, da kupec pridobljeno pozicijo prevzame šele po odstranitvi drugih pozicij. Kupec, katerega pozicija ovira prevzem druge pozicije, je dolžan po pisni zahtevi (email) dražitelja poskrbeti, da bo njegova pozicija odstranjena. Če tega ne stori, lahko dražitelj organizira prevzem in skladiščenje pozicije za račun in tveganje kupca.
10.3 Če se pri demontaži pokažejo odprtine na stavbi ali delih stavbe, jih mora kupec na lastne stroške na podlagi specializiranega podjetja popraviti. Dražitelj si pridržuje pravico, da pozicijam, pri katerih bi lahko med demontažo prišlo do poškodbe drugih predmetov ali nepremičnin, naloži varščino. Takšne pozicije in višina varščine so objavljene v okviru spletne dražbe, v katalogu ali na spletni strani.
10.4. V primeru demontaže ali prevzema je kupec je dolžan slediti navodilom prodajalca in/ali dražitelja ali oseb, ki jih dražitelj določi.
10.5 Kupec mora pravočasno zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za demontažo in/ali prevzem/prevoz pozicije.

III. Posebna določila za prodajo

11. Prodaja
V okviru prodajne oblike "prodaja", dražitelj za prodajalca pridobi ponudbe in posreduje sklepanje kupoprodajnih pogodb med prodajalcem in udeleženci. Dražitelj prejme provizijo od kupca. Višina provizije znaša 18 % od neto nakupne cene. V posameznih primerih obstajajo posebni pogodbi za določitev provizije. Obveznost plačila provizije obstaja ne glede na plačilo kupnine, pravne ocene nabavne cene in nadaljnjih sestavnih delov kupoprodajne pogodbe.

12 Sprejem ponudbe in kupoprodajna pogodba
12.1 Dražitelj na spletni strani objavi pričakovane cene prodajalca ali najnižje cene za artikel. Z objavo prodajalec sam ne predloži ponudbe v pravnem smislu. Objava pomeni poziv udeležencem, da sami predložijo pravno zavezujoče ponudbe za artikel. Prodajalec lahko od svoje zahteve kadarkoli odstopi. Ni dolžan sprejeti ponudbe udeležencev.
12.2 Ponudba je zakonsko zavezujoča za sklenitev prodajne pogodbe s prodajalcem. Vse navedbe najnižjih zneskov prodajalca je treba upoštevati. Ponudba se lahko odda z določenim rokom za sprejem (datum, čas).
12.3 Kupoprodajna pogodba se sklene izključno neposredno med prodajalcem in udeležencem, katerega ponudbo prodajalec v roku, določenim s strani udeleženca, sprejme. Prodajalec lahko sprejme ponudbo po lastni presoji. Dražitelj na to nima vpliva in je glede izjave prodajalca kot tudi udeležencev samo posrednik med razlago ali sprejemom. Pri sprejemu ponudbe udeleženca preneha veljati zavezujoča ponudba drugih udeležencev.
12.4. Prodajalec mora dražitelja takoj pisno obvestiti o sklenitvi kupoprodajne pogodbe, če in kdaj in pod katerimi pogoji je bila sklenjena pogodba s kupcem - posredovanim preko spletne platforme. Če prodajalec tega ne stori, ga lahko dražitelj izključiti iz nadaljnje uporabe spletne platforme. Dražitelj mu lahko v tem primeru naloži denarno kazen v višini 5.000 EUR od prodanih izdelkov prodajalca. To mora prodajalec nemudoma plačati. Dražitelj si tudi pridržuje pravico do povrnitve nastale škode.

IV. Druge splošne določbe

13. Kompenzacije, odgovornosti zastopnikov
13.1 Udeleženci, ki za naročnika oddajo ponudbo ali ponudbo za artikle, so poleg njega samoodgovorni.
13.2 Udeleženec lahko kompenzira samo z nesporno ali zakonsko določeno terjatvijo.

14. Garancija
14.1 Ker je kupoprodajna pogodba sklenjena izključno med prodajalcem in kupcem, dražitelj ne prevzema nobene garancije za izdelke. § 15 ostan nespremenjen.
14.2 Vsi izdelke za prodajo se uporabljajo in imajo delno nekaj znakov obrabe. Obstaja možnost, da se izdelek strokovno pregleda. Izdelki se prodajajo v stanju, kot so - tudi s strani strokovne osebe - bili videni. Prodajalec ni dolžan zagotoviti izdelke brez stvarnih okvar. Določena vrsta materiala in teksture niso dogovorjene in prodajalec zanje ne prevzema jamstva.
14.3 Specifikacije na spletni platformi, v prodajnih katalogih ali kakršne koli druge oblike, zlasti tehnični podatki, dimenzije, leto gradnje ali količine niso zavezujoče in ne predstavljajo garancij v smislu § 444 BGB ali § 434 BGB. Informacije temeljijo na podatkih prodajalca. Dražitelj jamči samo za pravilno posredovanje, ne pa za objektivno točnost teh informacij.

15 Odgovornosti
15.1 Upoštevanje zakonskih določil ob sklenitvi pogodbe je odgovornost pogodbenih strank. Pogodbenice dražitelja opravičujejo vseh zahtevkov, ki jih ima pogodbena stranka do druge ali s strani tretjih oseb, ali v zvezi s sklenitvijo pogodbe, v kolikor dražitelj ne jamči v skladu z naslednjimi določbami.
15.2 Dražitelj je odgovoren le za naklep in grobo malomarnost, enako kot za naklep in grobo malomarnost njegovih pravnih zastopnikov, vodstva in agentov. Odgovornost za posredno škodo in posledične škode, zlasti za izgubo dobička je izključena.
15.3. Z odstopanjem od odstavka 2 je dražitelj odgovoren za lažjo malomarnost, pa tudi lažjo malomarnost s strani njegovih zakonitih zastopnikov, vodstva in pomočnikov pri ogrožanju življenja in telesa ali zdravja, kot za škodo, ki izhaja iz kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Bistvene pogodbene obveznosti so tiste, ki ščitijo bistven pogodbeni pravni položaj udeleženca ali prodajalca, ki jih mora pogodba glede na njeno vsebino in namen zagotavljati (kardinalne obveznosti). Bistvene so tudi takšne pogodbene obveznosti, ki omogočajo pravilno izvajanje pogodbe, na katere upoštevanje se lahko udeleženci / prodajalci sklicujejo in jim zaupajo.
15.4 Odgovornost za kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je omejena na škodo, ki lahko običajno nastane pri poslih te vrste in ki jih lahko dražitelj ob zaključku zadevne pogodbe predvideva kot možno posledico kršitve pogodbe, ob upoštevanju okoliščin, ki naj bi jih vedeli ali vnaprej predvidel.
15.5 V zvezi s potrošniki (§ 13 BGB) dražitelj brez omejitev odgovarja za naklepno in grobo malomarnost, enako kot za naklepno in grobo malomarnost njegovih pravnih zastopnikov, vodstva in agenta, in v primerih ogrožanja življenja, oseb ali zdravja, kot tudi za škodo, povzročeno na bistveno kršitev pogodbenih obveznosti.
15.6 Vstop v prostore, kjer se nahajajo izdelki, v namen ogleda izdelkov poteka na lastno odgovornost.

16. Končne določbe 16.1 Dražitelj ne prevzema jamstva za neprekinjeno razpoložljivost spletne strani www.netbid.com in ni odgovoren za morebitne nejasnosti v zvezi z internetom kot medijem. Zlasti dražitelj ne odgovarja v primeru tehničnih težav, ki so izven njegovega nadzora, niso obdelane ali se ne morejo shraniti.
16.2 Če je kupec poslovnež ali pravna oseba javnega prava ali posebnega javno-pravnega sklada, je dogovorjeni kraj izvedbe v primeru sporov med dražiteljem in udeležencem sodišče v Hamburgu (Freie und Hansestadt Hamburg).
16.3 Ti splošni poslovni pogoji kot tudi pravno razmerje med dražiteljem, prodajalcem in udeleženci sovpadajo pod nemško pravo pod izključitev kupnega prava UN.

Kontaktna oseba

   

Clemens Fritzen

   

Predstojnik NetBid Industrie-Auktionen AG Vodstvo podjetja Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 201

   

fritzen@netbid.com