Algemene voorwaarden

NetBid Industrie-Auktionen AG
en verkopen Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG
Algemene voorwaarden

I. Algemene bepalingen

1. Algemeen
"1.1 Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG (verder AME genoemd) organiseert fysieke veilingen van gebruikte machines en machinale installaties. "
"1.2 NetBid Industrie-Auktionen AG exploiteert op de website www.netbid.com een platform (verder het onlineplatform genoemd) voor de interactieve verkoop van gebruikte machines en machinale installaties via internet. Via het onlineplatform worden objecten die te koop staan in de verkoopvorm “onlineveiling” of “trading” aangeboden. Verkopen via het onlineplatform worden georganiseerd door NetBid Industrie-Auktionen AG zelf of door een van haar dochtermaatschappijen (verder elk NetBid genoemd).aangeboden via online veilingen of handelsdoeleinden. Verkopen op het online platform worden georganiseerd door NetBid Industrie-Auktionen AG zelf, of door een dochteronderneming (hierna ""NetBid"" genoemd)."
"1.3 Deze Algemene Voorwaarden (verder deze AV genoemd) bevatten de algemene regelingen met betrekking tot de door AME georganiseerde fysieke veilingen en de door NetBid georganiseerde verkopen via het onlineplatform. Zij regelen de juridische verhoudingen tussen AME c.q. NetBid (verder elk de veilinghouder genoemd), de inbrengers (verder de inbrenger of de verkoper genoemd) van de ter verkoop aangeboden objecten (verder de items genoemd) alsmede de personen die een bod c.q. bieding uitbrengen op de items (verder de deelnemer of de koper genoemd). "
"1.4 Ten aanzien van afzonderlijke veilingen c.q. verkopen kunnen daarnaast bijzondere voorwaarden (verder de bijzondere voorwaarden genoemd) gelden. Zij bevatten aanvullingen op en/of afwijkingen van deze AV. In geval van twijfel hebben de bijzondere voorwaarden voorrang."
"1.5 De veilinghouder kan deze AV te allen tijde met werking voor de toekomst wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat door de deelnemers een overeenkomstige mededeling wordt ontvangen."
2. Deelname aan onlineverkopen (onlineveiling en trading)
"2.1 Voor deelname aan verkopen via het onlineplatform (onlineveiling en trading) is registratie van de deelnemer op het onlineplatform vereist. Registratie is kosteloos, toegang tot het onlineplatform wordt verleend door middel van het beschikbaar stellen van een gebruikersnaam en wachtwoord. "
"2.2 Er geldt geen wettelijke aanspraak op registratie. De in het kader van de registratie vermelde gegevens dienen volledig en correct te zijn. Registratie is uitsluitend toegestaan voor rechtspersonen, personenvennootschappen en onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen. Met name minderjarigen mogen zich niet laten registreren. De veilinghouder behoudt zich het recht voor om bij verstrekking van onjuiste gegevens of misbruik de registratie in te trekken. De registratie kan door de deelnemer te allen tijde worden herroepen. "
"2.3 De deelnemer identificeert c.q. legitimeert zich bij gebruik van het onlineplatform door middel van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De deelnemer waarborgt door middel van passende maatregelen de vertrouwelijkheid van deze informatie, zodat geen onbevoegden zonder zijn toestemming met deze informatie gebruik kunnen maken van het onlineplatform. "
"2.4 Bij succesvolle registratie machtigt de deelnemer de veilinghouder zijn gegevens te verzamelen, bewaren en gebruiken, en zijn gebruikersnaam in het kader van verkopen op het onlineplatform te publiceren. Alle gegevens van de deelnemer worden uitsluitend bewaard en gebruikt voor de afwikkeling van rechtshandelingen via het onlineplatform en de exploitatie van het onlineplatform. "
"2.5 Wie zich op het onlineplatform heeft geregistreerd en deze AV heeft geaccepteerd, kan een bod (onlineveiling) c.q. een bieding (trading) uitbrengen. Met het uitbrengen van een bod c.q. bieding bevestigt de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van de in afzonderlijke gevallen evt. geldende en op het onlineplatform oproepbare bijzondere voorwaarden, en de geldigheid daarvan heeft geaccepteerd. "
"2.6 De inbrenger kan kiezen tussen de beide verkoopvormen “onlineveiling” en “trading”. De veilinghouder is verantwoordelijk voor de registratie van technische gegevens, het ter plaatse maken van digitale foto’s, de beoordeling van het item c.q. de items, de inschatting van de marktprijs en het plaatsen van specifieke reclame in vaktijdschriften. Indien de inbrenger items als zelfplaatser aanbiedt, vervallen bovengenoemde diensten. "
"2.7 Met het instellen van een onlineveiling draagt de zelfplaatser het exclusieve verkooprecht voor de wettelijke looptijd van de veiling plus de eventuele voorbehoudstermijn over aan de veilinghouder. Voor trading geldt deze exclusiviteit niet. De inbrenger kan met voorafgaande toestemming van de veilinghouder wisselen tussen de verkoopvormen. Wisseling is niet mogelijk zolang in het kader van de gekozen verkoopvorm nog een geldig bod c.q. een geldige bieding is of kan worden uitgebracht op het desbetreffende item c.q. de desbetreffende items. Indien de veilinghouder een algemene verwerkingsopdracht heeft ontvangen van de inbrenger, geldt de keuze van de geschikte verkoopvorm als exclusief recht van de veilinghouder."
3. Deelname aan fysieke veilingen
Bij fysieke veilingen worden de deelnemers door middel van overhandiging van een biederkaart toegelaten voor deelname als bieder aan een veiling.
4. Borgsom/bankverklaring
"4.1 De veilinghouder behoudt zich het recht voor deelnemers alleen toe te laten tegen betaling van een borgsom of het stellen van een andere zekerheid. In het kader van een fysieke veiling kan de veilinghouder in plaats van de borgsom ook eisen dat de deelnemer identiteitspapieren (bijv. identiteitskaart, paspoort, rijbewijs etc.) als pand overhandigt aan de veilinghouder. De veilinghouder is gerechtigd om na afloop van de veiling c.q. de trading de borgsom c.q. de andere zekerheid of het pand te behouden, voor zover de veilinghouder en/of de verkoper op grond van of in verband met de veiling c.q. de trading vorderingen heeft c.q. hebben op de deelnemer, c.q. de borgsom te verrekenen met de koopsom. Indien de veilinghouder en/of de verkoper op grond van of in verband met de veiling c.q. de trading geen vorderingen heeft c.q. hebben op de deelnemer, zal de veilinghouder de borgsom of de andere zekerheid terugbetalen c.q. het pand teruggeven aan de deelnemer. "
"4.2 Indien het minimumbod (de startprijs) EUR 5.000,00 of meer bedraagt, is voor deelname aan een onlineveiling of trading de overlegging van een bankverklaring met betrekking tot de kredietwaardigheid van de deelnemer vereist."
II. Bijzondere bepalingen met betrekking tot veilingen (online- en fysieke veilingen)
5. Veiling
"5.1 Een veiling vindt plaats namens en voor rekening van de inbrenger. De veilinghouder is geen partij bij een door gunning tot stand gekomen koopovereenkomst, maar bemiddelt slechts rechtstreeks tussen de inbrenger en de deelnemer bij de totstandkoming van de koopovereenkomst. De veilinghouder is verantwoordelijk voor de organisatie en het houden van de veiling. Hiervoor ontvangt de veilinghouder van de deelnemer wiens bod door gunning is geaccepteerd een provisie van 18% van de nettokoopsom. In afzonderlijke gevallen kan in de bijzondere voorwaarden een afwijkende provisie zijn voorzien. Nadat een bod door gunning is geaccepteerd, heeft de koper bij ontvangst van de factuur het recht om de naam en het adres van de inbrenger te vernemen van de veilinghouder."
"5.2 De tijden en termijnen (begin en einde van een veiling, overname, ophalen) in het kader van onlineveilingen worden vermeld op de veilingpagina’s op het onlineplatform. De veilinghouder behoudt zich het recht voor een veiling voortijdig te beëindigen of te verlengen."
"5.3 Bij een fysieke veiling worden de tijden en termijnen (begin en einde van een veiling, overname, ophalen) vermeld in de aankondigingen van de veilinghouder, in de veilingcatalogus en op het onlineplatform. De veilinghouder heeft het recht de in de veilingcatalogus vastgelegde volgorde te wijzigen alsmede nummers te scheiden, samen te vatten of terug te trekken."
"5.4 Elk bod kan uitsluitend worden uitgebracht zonder voorwaarden en voorbehouden. Een uitgebracht bod is bindend, intrekking is niet mogelijk. Een bod is exclusief omzetbelasting en provisie. De veilinghouder is bevoegd een bod zonder opgaaf van redenen te weigeren."
"5.5 Een eventueel minimumbod (startprijs) wordt bepaald door de veilinghouder. Indien verschillende deelnemers hetzelfde bod uitbrengen, geldt het bod dat als eerste door de veilinghouder is ontvangen. Indien de veilinghouder een bod te laag vindt, is de veilinghouder gerechtigd om het bod van een of meer deelnemers te weigeren."
6. Items
"6.1 Bij een onlineveiling veilt de veilinghouder afzonderlijke items of blokitems (samenvoeging van verschillende items onder één veilingnummer). Bij blokitems vindt de veiling plaats in twee stappen: "
"a) Eerst worden de afzonderlijke items geveild. Gunning vindt plaats onder het voorbehoud (opschortende voorwaarde in de zin van § 158 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)) dat het item niet wordt gegund als onderdeel van een blokitem. Na gunning van de afzonderlijke items worden de blokitems geveild. Voor zover op de blokitems geen bod wordt uitgebracht, of geen enkel op de blokitems uitgebracht bod door gunning wordt geaccepteerd, worden de afzonderlijke items – mits hiervoor ten minste de minimumprijs is geboden – definitief gegund. "
"b) Indien door een of meer deelnemers een bod is uitgebracht op blokitems geldt het volgende: Het desbetreffende bod op de blokitems wordt door gunning geaccepteerd, indien het hoogste bod ten minste 10% hoger is dan de som van de geboden bedragen c.q. de minimumprijzen voor de afzonderlijke items. In dit geval worden de afzonderlijke items niet gegund, omdat niet aan de desbetreffende voorwaarde is voldaan. In afzonderlijke gevallen kan in de bijzondere voorwaarden een ander percentage zijn voorzien. "
"6.2 De veilinghouder is tot het einde van de veiling gerechtigd om afzonderlijke items samen te voegen tot blokitems, blokitems te scheiden, en/of afzonderlijke items of blokitems uit de veiling terug te trekken. "
"7. Gunning en koopovereenkomst"
"7.1 Een koopovereenkomst met betrekking tot een bepaald item komt rechtstreeks door gunning tot stand. "
"7.2 Bij een onlineveiling vindt gunning plaats door het systeem. Aan de deelnemer wiens bod door gunning wordt geaccepteerd, wordt na gunning automatisch per e-mail door de veilinghouder meegedeeld dat zijn bod is geaccepteerd. In de regel wordt het bod van de deelnemer die in de biedperiode het hoogste bod heeft uitgebracht door gunning geaccepteerd. Indien binnen 10 minuten voor het einde van de veiling geen hoger bod wordt uitgebracht, eindigt de veiling op de aangegeven eindtijd. Indien binnen 10 minuten voor het einde van de veiling een hoger bod wordt uitgebracht, wordt de veiling zodanig verlengd dat tussen het uitbrengen van het laatste hoogste bod en de nieuwe eindtijd opnieuw een periode van 10 minuten ligt. Hetzelfde geldt indien in de verlengingsperiode opnieuw een hoger bod wordt uitgebracht. De veiling eindigt indien niet binnen 10 minuten nadat het hoogste bod is uitgebracht een nieuw hoogste bod is uitgebracht. De eindtijd wordt uitsluitend en bindend bepaald door de systeemtijd van het onlineplatform. "
"7.3 Bij een fysieke veiling wordt het bod van de hoogste bieder door gunning geaccepteerd, indien na driemaal afroepen geen hoger bod wordt uitgebracht. Indien twee of meer personen tegelijkertijd hetzelfde bod uitbrengen, en de oproep om een hoger bod uit te brengen geen succes heeft, beslist het lot. "
"7.4 De veilinghouder is bevoegd om gunning in het algemeen of om een gewichtige reden aan bepaalde deelnemers te weigeren, deelnemers uit te sluiten van een veiling, en vergissingen van de veilinghouder met betrekking tot een uitgebracht bod en/of het accepteren van een bod door gunning te corrigeren door middel van een overeenkomstige mededeling aan de desbetreffende deelnemer."
"7.5 Verder is de veilinghouder gerechtigd om naar eigen goeddunken geen enkel bod door gunning te accepteren, of een bod onder voorbehoud door gunning te accepteren."
"7.6 Indien een bod onder voorbehoud door gunning wordt geaccepteerd, komt met betrekking tot het desbetreffende item voorlopig geen koopovereenkomst tot stand. De deelnemer wiens bod onder voorbehoud door gunning is geaccepteerd, blijft voor de duur van zeven kalenderdagen (bij onlineveilingen) c.q. 48 uur (bij fysieke veilingen) aan zijn bod gebonden (bindingsperiode). In de bijzondere voorwaarden kan een afwijkende bindingsperiode zijn voorzien. Gedurende de bindingsperiode kan door andere deelnemers een bod worden uitgebracht. De veilinghouder blijft gedurende de bindingsperiode gerechtigd het bod van de deelnemer te weigeren. Indien de veilinghouder niet voor afloop van de bindingsperiode verklaart dat het voorbehoud is opgeheven, geldt dat het desbetreffende bod definitief niet is geaccepteerd. "
"7.7 Indien tussen betrokkenen twijfel c.q. onenigheid bestaat over de geldigheid van het bod van een deelnemer, bijvoorbeeld omdat de deelnemer zijn bod niet wil doorzetten, neemt uitsluitend de veilinghouder een bindende beslissing met betrekking tot de totstandkoming van een koopovereenkomst onder de voorwaarden van het desbetreffende hoogste bod. In dit verband onderwerpen de deelnemers zich aan de beslissing van de veilinghouder. Indien de veilinghouder beslist dat geen koopovereenkomst onder de voorwaarden van het desbetreffende hoogste bod tot stand is gekomen, is de veilinghouder gerechtigd het desbetreffende item c.q. de desbetreffende items opnieuw aan te bieden."
"8. Verplichtingen van verkoper en koper"
"8.1 Indien tussen de inbrenger en de deelnemer een koopovereenkomst tot stand komt, is de koper verplicht tot betaling van de koopsom en de provisie plus de wettelijke omzetbelasting alsmede tot overname van het desbetreffende item c.q. de desbetreffende items. De verkoper is verplicht het desbetreffende item c.q. de desbetreffende items te overhandigen. "
"8.2 De veilinghouder brengt de koopsom en de verschuldigde provisie bij de deelnemer in rekening. De betalingen als bedoeld in lid 1 dienen onmiddellijk na facturatie contant, door middel van een door een bank bevestigde cheque of door overmaking aan de veilinghouder te worden verricht. "
"8.3 De door een bank bevestigde cheque mag niet de voor banken gebruikelijke voorbehouden bevatten. Of een door een bank bevestigde cheque voldoet aan deze eisen wordt naar eigen goeddunken door de veilinghouder beoordeeld. In geval van betaling met een cheque kan de veilinghouder eisen dat de demontage en de afvoer van het geveilde item c.q. de geveilde items pas mogen plaatsvinden nadat het bedrag van de cheque is bijgeschreven op de rekening van de veilinghouder. Indien de koper betaalt met een door een bank bevestigde cheque, kan de veilinghouder meteen toestemming geven het koopobject op te halen. "
"8.4 Indien bij kopers uit het buitenland betaling van het volledige bedrag volgens bovenstaande regelingen niet mogelijk is, kan de veilinghouder naar eigen goeddunken een aanbetaling van minimaal 20% van het op grond van lid 1 te betalen bedrag eisen. In dit geval dient het resterende bedrag per omgaande te worden betaald per overschrijving. Overschrijvings- en overige kosten zijn voor rekening van de koper. Cheques worden uitsluitend geaccepteerd als betaling. Kopers uit landen die niet behoren tot de EU zijn de omzetbelasting als waarborgsom verschuldigd. Na overlegging van de volgens voorschrift afgestempelde kopie inclusief stempel van het uitvoerbewijs, wordt de omzetbelasting terugbetaald. Verkopen aan deelnemers uit EU-landen kunnen uitsluitend na overlegging van het officieel gewaarmerkte btw-nummer plaatsvinden zonder berekening van omzetbelasting."
"8.5 Alle facturen worden opgesteld onder het voorbehoud van specifieke nacontrole en eventuele correctie. Vergissingen blijven voorbehouden."
"8.6 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, wordt een rente van 8 procent (indien de deelnemer ondernemer in de zin van § 14 Duits BGB is) c.q. 5 procent (indien de deelnemer consument in de zin van § 13 Duits BGB is) boven de geldende basisrentevoet van de Europese Centrale Bank p.a. berekend, ook indien cheques zijn overhandigd of aangenomen. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, of het geveilde item c.q. de geveilde items niet binnen de gestelde termijn wordt c.q. worden opgehaald door de koper, kan de inbrenger na afloop van een redelijke termijn die aan de koper is gesteld om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen naar zijn keuze het geveilde item c.q. de geveilde items voor rekening en risico van de koper demonteren en opslaan, of de koopovereenkomst ontbinden en een schadevergoeding wegens wanprestatie eisen. In het laatste geval kan de veilinghouder het geveilde item c.q. de geveilde items opnieuw veilen. De koper wordt dan niet meer toegelaten tot de nieuwe veiling. Voor een eventuele lagere opbrengst blijft de koper aansprakelijk, op een eventuele meeropbrengst heeft de koper echter geen recht. "
"8.7 De verplichting van de koper tot betaling van de provisie geldt onafhankelijk van de betaling van de koopsom, de juridische beoordeling van de aanspraak op de koopsom en het voortbestaan van de koopovereenkomst. "
"9. Overgang van het risico/de eigendom"
"9.1 De items gelden door de gunning als overgedragen aan de koper. Het risico van toevallige teloorgang en verlies of beschadiging van het item c.q. de items gaat op het moment van gunning over op de koper. "
"9.2 De eigendom van het item c.q. de items gaat pas na volledige betaling van de koopsom, de provisie en de wettelijke omzetbelasting en na schriftelijke vrijgave door de veilinghouder over op de koper."
"10. Overname van geveilde items"
"10.1 De overname van de geveilde items, inclusief demontage en afvoer, vindt plaats voor rekening en risico van de koper. De koper is aansprakelijk voor beschadigingen die bij de demontage of het transport ontstaan aan eigendommen van derden. De koper vrijwaart de veilinghouder en de verkoper in dit verband op eerste verzoek van alle aanspraken van derden. "
"10.2 De koper is slechts tot afloop van de door de veilinghouder genoemde termijnen gerechtigd en verplicht om het desbetreffende item c.q. de desbetreffende items op te halen. De veilinghouder kan bepalen dat een bepaald item pas kan worden overgenomen nadat andere items zijn afgevoerd. De koper door wiens item(s) de overname van andere items wordt verhinderd is verplicht om na een overeenkomstig schriftelijk verzoek van de veilinghouder (een e-mail is voldoende) onmiddellijk ervoor te zorgen dat dit item c.q. deze items wordt c.q. worden opgehaald. Gebeurt dat niet, dan is de veilinghouder gerechtigd derden voor rekening en risico van de koper te belasten met het ophalen en evt. bewaren daarvan."
"10.3 Indien bij demontage in (onderdelen van) een gebouw openingen ontstaan, is de koper verplicht deze openingen voor zijn rekening door een deskundig bedrijf weer te laten sluiten. De veilinghouder behoudt zich het recht voor om voor items waarvan de demontage schade aan onroerende goederen en/of overige objecten van derden tot gevolg kan hebben, waarborgsommen vast te stellen. De desbetreffende items en de hoogte van de waarborgsommen worden bij onlineveilingen bekendgemaakt op het onlineplatform, en bij fysieke veilingen door middel van aankondiging door de veilinghouder, in de veilingcatalogus en op het onlineplatform."
"10.4 De koper is verplicht om bij de demontage en het ophalen van zijn item(s) de instructies van de verkoper en/of de veilinghouder c.q. de door de veilinghouder ingeschakelde personen op te volgen."
"10.5 De koper zorgt ervoor dat de voor de demontage en/of het ophalen c.q. het transport vereiste vergunningen tijdig beschikbaar zijn. "
III. Bijzondere bepalingen met betrekking tot trading
"11. Trading"
In het kader van de verkoopvorm “trading” neemt de veilinghouder uitsluitend biedingen voor de inbrenger in ontvangst en bemiddelt bij het sluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot items tussen de inbrenger en de deelnemers. Hiervoor ontvangt de veilinghouder provisie van de koper. De hoogte van de provisie bedraagt 18% van de nettokoopsom. In afzonderlijke gevallen kan in de bijzondere voorwaarden een afwijkende provisie zijn voorzien. De verplichting tot betaling van de provisie geldt onafhankelijk van de betaling van de koopsom, de juridische beoordeling van de aanspraak op de koopsom en het voortduren van de koopovereenkomst.
"12. Aanvaarding van een bieding en koopovereenkomst"
"12.1 De veilinghouder publiceert op het onlineplatform de prijs van de verkoper of een minimumprijs voor het desbetreffende item c.q. de desbetreffende items. Met de publicatie doet de verkoper zelf in juridische zin geen aanbod. De publicatie geldt als oproep aan de deelnemers om een bindende bieding uit te brengen op het item c.q. de items. De verkoper kan zijn oproep te allen tijde intrekken. Hij is niet verplicht om biedingen van deelnemers te accepteren."
"12.2 De bieding is juridisch bindend gericht op het sluiten van een koopovereenkomst met de verkoper. Een eventueel door de verkoper genoemde minimumprijs dient in acht te worden genomen. De bieding kan worden uitgebracht onder vermelding van een aanvaardingstermijn (datum, tijdstip). "
"12.3 Een koopovereenkomst met betrekking tot het item c.q. de items komt uitsluitend rechtstreeks tot stand tussen de verkoper en de deelnemer wiens bieding binnen de door de deelnemer vermelde termijn via het onlineplatform door de verkoper wordt aanvaard. De verkoper kan naar eigen goeddunken bepalen wiens bieding hij aanvaardt. De veilinghouder oefent daarop geen invloed uit en treedt ten aanzien van de verklaringen van de verkoper en de deelnemers slechts op als boodschapper c.q. ontvanger. Bij aanvaarding van een bieding van een deelnemer door de verkoper vervalt tegelijkertijd de binding van de overige deelnemers die een bieding hebben uitgebracht."
"12.4 De inbrenger is verplicht om door middel van onverwijlde overlegging van een schriftelijke koopovereenkomst uit eigen beweging bindend aan de veilinghouder mee te delen of, en zo ja onder welke voorwaarden een koopovereenkomst met de koper – waarbij de veilinghouder via het onlineplatform heeft bemiddeld – tot stand is gekomen. Indien de inbrenger deze verplichting niet nakomt, is de veilinghouder gerechtigd de inbrenger uit te sluiten van verder gebruik van het onlineplatform. Verder is de veilinghouder in dit geval gerechtigd een contractuele boete van EUR 5.000,00 per verkocht item op te leggen aan de inbrenger. Deze boete dient onmiddellijk te worden voldaan door de inbrenger. Het recht van de veilinghouder om schade die daarnaast voor hem is ontstaan te verhalen wordt uitdrukkelijk voorbehouden. "
IV. Overige algemene bepalingen
"13. Verrekening, aansprakelijkheid als vertegenwoordiger"
"13.1 Een deelnemer die voor een opdrachtgever een bod of bieding uitbrengt op een of meer items is samen met deze opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk." "13.2 De deelnemer kan bedragen uitsluitend verrekenen met onbetwiste of onherroepelijk vastgestelde vorderingen."
14. Garantie
"14.1 Omdat een koopovereenkomst uitsluitend tot stand komt tussen de verkoper en de koper, verleent de veilinghouder geen enkele garantie voor de items. § 15 is onverminderd van kracht."
"14.2 Alle ter verkoop aangeboden items zijn gebruikt en vertonen soms aanzienlijke gebruikssporen. De mogelijkheid bestaat om de items vakkundig te onderzoeken. De items worden verkocht in de staat waarin zij – eventueel door een deskundige – zijn bezichtigd of hadden kunnen worden bezichtigd. De verkoper is niet verplicht om de items zonder gebreken beschikbaar te stellen. Een bepaalde gesteldheid is niet overeengekomen, noch aanvaardt de verkoper enige aansprakelijkheid voor de gesteldheid van de items. Garantie door de verkoper is uitgesloten."
"14.3 Gegevens op het onlineplatform, in verkoopcatalogussen of in enige andere vorm, met name technische gegevens, afmetingen, bouwjaren of hoeveelheden zijn vrijblijvend en gelden niet als garantie in de zin van § 444 Duits BGB of als overeengekomen gesteldheid in de zin van § 434 lid 1 eerste volzin Duits BGB. De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de verkoper. De veilinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor de juiste doorgifte, echter niet voor de objectieve juistheid van deze informatie."
15. Aansprakelijkheid
"15.1 Voor de naleving van de wettelijke bepalingen bij het sluiten en de uitvoering van de koopovereenkomst zijn uitsluitend de partijen van de koopovereenkomst verantwoordelijk. De partijen bij de koopovereenkomst vrijwaren de veilinghouder op eerste verzoek van alle aanspraken die een contractant of derden op grond van of in verband met het sluiten of de uitvoering van overeenkomsten tegenover de veilinghouder doet c.q. doen gelden, tenzij de veilinghouder op grond van onderstaande bepalingen aansprakelijk is."
"15.2 De veilinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede opzet en grove nalatigheid aan de zijde van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en medewerkers van de veilinghouder. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade, met name winstderving, is uitgesloten."
"15.3 In afwijking van lid 2 is de veilinghouder aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid alsmede eenvoudige nalatigheid aan de zijde van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en medewerkers van de veilinghouder bij schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid alsmede bij schade die is te wijten aan de niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen. Als essentiële contractuele verplichtingen gelden contractuele verplichtingen die wezenlijke contractuele rechtsposities van de deelnemer c.q. de inbrenger beschermen, die de overeenkomst op grond van de inhoud en het doel daarvan juist aan deze dient te verlenen (kardinale verplichtingen). Als essentiële contractuele verplichtingen gelden verder de verplichtingen die dienen te worden nagekomen om de goede uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken, en op de nakoming waarvan de deelnemer c.q. inbrenger regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. "
"15.4 De aansprakelijkheid voor niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de typische schade die kan ontstaan bij dit soort transacties, en die de veilinghouder bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst als mogelijk gevolg van schending van de overeenkomst heeft voorzien of rekening houdend met de omstandigheden die de veilinghouder bekend waren of bekend hadden moeten zijn, had moeten voorzien. "
"15.5 Tegenover consumenten (§ 13 Duits BGB) is de veilinghouder onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede opzet en grove nalatigheid aan de zijde van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en medewerkers van de veilinghouder en in geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid alsmede bij schade die is te wijten aan de niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen."
"15.6 Betreding van het terrein waar de items zich bevinden ten behoeve van bezichtiging of het ophalen daarvan geschiedt voor eigen risico. "
16. Slotbepalingen
"16.1 De veilinghouder biedt geen garantie dat zijn website www.netbid.com altijd beschikbaar is, en is niet aansprakelijk voor mogelijke onzekerheden of risico’s in verband met het medium internet. Met name is de veilinghouder niet verantwoordelijk voor het feit dat een bod op grond van technische problemen, die buiten zijn invloedssfeer liggen, niet kan worden verwerkt of opgeslagen. "
"16.2 Indien de koper een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, geldt de Vrije en Hanzestad Hamburg als overeengekomen plaats van uitvoering en exclusief bevoegde rechtbank voor geschillen tussen de veilinghouder en de deelnemer. "
"16.3 Op deze AV alsmede de rechtsbetrekkingen tussen de veilinghouder, de inbrenger en de deelnemers is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht."

Contact

   

Clemens Fritzen

   

Executive Board NetBid Industrie-Auktionen AG Management Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG

   

Tel.: +49 (0)40 - 35 50 59 - 201

   

fritzen@netbid.com